«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!
محمد شوری

شبکه‌ی خبری۲۰وسی صداو سیما دربرنامه‌ای بنام «ایستگاه پایانی دروغ» دست به افشاگری علیه موسس آمدنیوز (روح الله زم)زد. ودرآن باپخش شنود مکالمات تصویری ایشان،و در راستای تثبیت وحفظ نظام،که اوجب واجبات است و انجام هر کاری در آن مباح وحلال، بدین وسیله خواست اقتدار وصلابت و استواری نظام جمهوری اسلامی را به رخ بکشد و ایضا افکارعمومی راتحت تاثیرقراردهد تابتواند در پروژه های حکومتی(مثل انتخابات)موفق باشد!

از اهداف«حکومت ولایت فقیه»ازابتدا تاالآن،یکی خودی وغیر خودی کردن نیروهای انسانی کیفی،وسپس دراین فاصله زمانی،تربیت افرادی خاص برای جانشینی و آلترناتیوسازی درهرموردی است.که به دلیل مقبولیت ورواج ریاکاری،نفاق درآن بشدت نفوذوازاین مسیرهر«ابن الوقت»بی مایه ی «بی بُته«ای باسنجاق کردن خودبه حاکمان کلیدی کشوروایضا«آقازاده»های مونث و مذکرشان،سراز آخورمدیریت و اداره ی کشوردرآورد.و ایضا ورود پیداکرد به نهادهای امنیتی.
درمانیفست حکومت ولایت فقیه آنهایی خودی محسوب می شوندکه آن حدو حدودی که نظام برای شان رقم زده وبرنامه ریزی کرده،آنرابپذیرندوفراتراز آن نروند.
محمدجوادظریف(وزیرامورخارجه)-که این روزهابدلیل استعفای علنی اش سرو صدای ویژه ای پیداکرد-نمونه ای ازمدیریتی ست که حدوحدودش درحکومت ولایت فقیه معلوم است وخودش هم می داندکه اگربخواهدفراترازآن برودچه اتفاقی خواهدافتاد!لذا استعفایش را پس گرفت.
نیمه ای ازمانیفست حکومت ولایت فقیه،طیف باصطلاح« اصلاح طلبان»هستندکه قبلابه نام«جناج چپ»شناخته می شده وسالهاست که به همراه رقیب خود (باصطلاح اصولگرایان)،قدرت رابین خودتقسیم کرده ودریک جنگ ملانقطی باآنها،سعی دارند خودرابه عنوان پیشرو،آلترناتیو همیشگی واصلی حکومت ولایت فقیه معرفی وآنرا جابیندازند!
ویژگی منحصربفردآنها«دُگماتیسم نفاق»است.هرچندخودرادمکرات،اصلاح طلب و آزادیخواه وروشنفکرمی دانندوباگفتمان روزخودراوفق می دهند؛امابشدت انحصارو انحصارطلبی دراین طیف استمراردارد.
وازآنجاکه بخشی ازآنهاهمواره پای ثابت نهادهای امنیتی بوده اند،لذابخشی از نیروهای واجا(وزارت اطلاعات)هم روی کاکل آنهامی چرخد.
پذیرفتن مسئولیت قتل فروهر و همسرش ازسوی«واجا»فقط بدلیل استماع «شنود»ازمنزل فروهربودکه در دعوای جنگ قدرت بدست رقیب افتادورسمی شد. اماچون پای خیلی هادراین ماجرابازمی شدومسائل ویژه ای راآشکار می کرد،بایک جنگ ملانقطی وایضاآن بازجویی های کذایی ازعوامل قتل های زنجیره ای و بخصوص همسرسعید امامی، پرونده بارضایت وعدم پی گیری هردوجناح، محترمانه ماست مالی و مختومه گردید.
بخشی ازافراداین دوجناح به علاوه کسانی که ازراه های مختلف خود رابه قدرت سنجاق کرده اند،«دولت سایه»راتشکیل می دهند.این«دولت»اختیارهمه چیزرا دارد،(حتی اختیار رهبری را)،بدون آنکه بخواهدرسمابخشنامه صادرکند.ویابخواهد مستقیم فرمان دهد.
لازم است بگوئیم:«دولت سایه»با«دولت درسایه»و«دولت پنهان»تفاوت دارد. تفاوت آنرا قبلادر نوشته های خود و فایل های ویدئویی(درمورد دولت سایه) توضیح داده ام(آنجا مراجعه شود).
افراد«دولت سایه»یکدیگررابه عنوان اعضای دولت سایه نمی شناسند؛درحالی که ممکن است همدیگرراهم خوب بشناسند!بلکه هرکدام دردایره ای قراردارندکه دردل یک دایره ی دیگر است.ودرجایی اگرلازم باشدبدون آنکه خودبدانند،توسط دیگراعضا،قربانی،معدوم وترور شخصیت هم می شوند!
بخشی ازاین نیروهابرای خارج ازکشورتربیت شدند.ازاین افراد،بخشی ازآنها کارمندان وحقوق بگیران بنگاه های خبری مثل بی.بی.سی.رادیو فردا،صدای آمریکا،من وتو،وایران اینترنشنال به عنوان خبرنگار،مجری و کارشناس مشغول شدند.
مثلا گفته شده که بخش مهمی ازبودجه شبکه ماهواره ای، تلویزیونی ایران اینترنشنال را عربستان می دهد؛خب خرج که ازجیب دشمن باشد چه بهتر.
یاباصطلاح فشارآوردن روی خانواده های آنهادر ایران،(ماجرای بی بی سی)که اگر ذره بین شویم متوجه می شویم برای حفظ وتداوم همان ها(همان هایی که درخدمت دولت سایه هستندونه لزوماهمان افرادی که خانواده هایشان تحت فشاراست)،گاهی این چنین اقداماتی هم لازم است صورت گیرد.
بابخشی ازآنهادائم مصاحبه می شود.ازسیرتاپیارمی توانند اظهارنظرکنند.همه فن حریف هستند.وزبان حرف زدن راخوب یادگرفته ومی دانند.(مثل غذایی که شمااز رستوران سفارش می دهید،برای شان تهیه می شود!)اینها،باضافه ی کسانی که درداخل ایران جوازمصاحبه های متعددرادارندوازحاشیه وحصارامنیتی هم برخوردارند؛(بالاخره مصاحبه کننده ها هم زمانی ازخودشان بوده و اینک کارمند و خبرنگاروکارشناس آن بنگاه خبری هستندولذاهوای هم را دارند!!)صرفا فقط اینها نظرات وایده های کارشناسی می دهند.حتی برای مقابله بانظام.مثل آن نمایش حذف«جیم»در انتخابات«مجلس خبرگان رهبری»که آن ایده فقط منجر به بالارفتن تعدادرای دهندگان شدتااین مجلس درانتخاب رهبربعدی،ازدرجه و اعتبارحقوقی وحقیقی خوبی بهره برده باشد.
بخشی هم شبکه هایی را تاسیس کرده،یاازموسسین آن هستند؛ویااین افراددرآن نفوذ دارند:مثل شبکه های«فرشگرد»،«ایران وایر»،«آمد نیوز» و«بیان».
بخشی هم به عنوان اپوزیسیون«براندازدوآتشه» و«جدایی طلب»ویامعتقدبه اصلاح(ماله کشی نظام بر عهده ی آنهاست) وپیشروی گام به گام وبدون خشونت و ازاین نوع حرفها!!نقش بازی می کنند…(باهمراهی ماله کش های داخلی)!
این تور گسترده ای ست که حکومت ولایت فقیه سالهاست درداخل و خارج پهن کرده واگرلازم باشدکه خودشان،خودشان رابی آبرو،بی حیثیت ولکه دارکننداین کار راخواهندکرد.(مخصوصا برای کسانی که توزرد ازکاردرمی آیند!).آنهابه هیچ ضمان اخلاقی وایدئولوژی پایبندنیستند.دقیقااصطلاح«هُرهُری مذهب».وبرای رسیدن به هدف ازهروسیله ی زشت وکثیفی هم که لازم باشدبهره می گیرند.ماجرای بازجویی ازهمسرسعیدامامی یک نمونه آشکار آن است.
کاراخیر شبکه دو ی صداو سیما دربرنامه خبری خود(۲۰وسی)با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ»،یکی ازهمین شیوه هاست؛که به بی حیثیت ومفتضح کردن بخشی ازپادوهای خوددرخارج از کشور اقدام کرد.
امثال «روح الله زم»، «مسیح علی نژاد»، «فخرآور»، «علی جوانمردی»، «سید محمد حسینی»، «علیزاده»، «محمد رهبر»، «مهدوی»، «مراد ویسی»، وحید پوراستاد»، «بابک داد»، «مسعود بهنود»،«اکبرگنجی»، «مجتبی واحدی»، «فرنازقاضی زاده»، «شادی صدر»، «فرزانه روستایی»، «حسین باستانی»، مزروعی وپسرش، (بخشی از هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران!)، اینها از جمله بخش قلیلی از کثیری ست که در راستای اهداف «دولت سایه»، سناریوهای هدایت شده برای خارج از کشور را اجرامی کنند.
دراین پروژه ی راهبردی،(چنانچه به هردلیل نظام سقوط کند)براندازی هم هست، و چندین هدف دنبال می شود:
از جمله اینکه اپوزیسیون اصیل و استخواندار را در این فاصله ی زمانی لکه دار کرده و به مرور فسیل و از خاصیت بیندازند. و ازطرفی دیگر، بانقش های چندگانه سوز این نیروهای صادراتی در خارج ازکشور،به مرورجای اپوزیسیون پیر،و زوار درفته را گرفته ودرصورت سقوط نظام،بخش مهمی از همین ها،نیروهای جانشینی هستند که درصورت ثبات،وارد فاز قدرت می شوندوالبته می توانندچهره‌ی کثیف و ملعون وجنایتکار و منافق صفت «دولت سایه»،و «اربابان رانت ده ی»خودرا درتاریخ معاصر وپیشگاه خلق؛ همچنان گمنام نگهدارند وآنهاهمچنان ازآخور نظام بعدی هم توبره ای برگیرند!
سیزدهم اسفندنودوهفت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com