چند قطعه کوتاه اندر اوصاف روزگار ما
م.سحر

لچکداران سکولار

سکولار را با لچک کار نیست
لچکدار هرگز سکولار نیست
ترا تا لچک پوشش سر بوَد
سکولاریت نامیسّر بود
اگر وعده هایت بود معتبر،
نخست آن لچک را برون کن زسر
لچک را مکن خفیه گاه شپش
روزالوکزامبورگی ات پیشکش !

۲۲.۲.۲۰۱۹

روسوفیلان

روسوفیلان روسیاهی کاشتند
آبرو دادند و ننگ انباشتند
گر چنین تیغِ رذیلان تیز هست
دستکارِ روسوفیلان نیز هست
گر به باغِ ما نمی آید بهار
کرده بادِ سیبری بر وی گذار
دشمنی با غرب ، دستاویز بود
خدمتِ روسی غرورانگیز بود
گر وطن شد دوزخِ ایرانیان
روسوفیلی نیز بود از بانیان

۲۱ .۲. ۲۰۱۹

غزل خدا حافظی برجام

دیدید تا سرانجام
مسترظریفِ ناکام
با نردبان ِاسلام
افتاد ازآن سوی بام ؟
بی عِرض و آبروشد
فرجامِ کارِبرجام !؟
آری فریب،دام است
آنرا که می نهد دام
رفتار او بر این نهج
با این خرام و این گام؛
یعنی که عمراصلاح
طی گشت وکار شد خام .

بگذارتا بگیریم
از شعرحافظ الهام،
تا اهلِ دل بخندند
برریشِ شیخِ بدنام :
ساقی بیارباده
ما رابریز درجام!
مطرب بزن بر آن دف
دیم دام،دارام،دارام رام!

۲۶.۲.۲۰۱۹

اندر استعفای وزیر

شنیدم داد استعفا وزیری
وزیر سر به راهِ سربه زیری
دوساعت بعد، شیخش داد دستور
که باید یا بمانی ، یا بمیری !
وزیر از ترس، تنبان زرد فرمود
چنان چون آهویی از ترس شیری
به یک ضربِ تشر ، تشریف، نو شد
به فرمان حقیری بر حقیری !

۱.۳.۲۰۱۹

اندر باب نطق تازه سروش

بازهم نطقِ تازه کرد سروش
به طنینی که کوه زاید موش
سخنی جاهلانه گفت چنان
که جهالت براو گشود آغوش
که رذالت ستود، روحش را
که دنائت ز شوق، رفت ازهوش
تا به تطهیر قاتلی خونخوار
ننگ وکشتار را نهد سرپوش ؛
گفت: « از دولت هخامنشی
زان سوی هگمتانه ، تا رِی و شوش ،
رهبری باسواد و فاضل تر
چون خمینی ندیده است سروش !»

راستی را که درنهاد کسی
شمعِ وجدان اگر شود خاموش
نه شرف ماند و نه آدمیت
بی شرف را نه چشم هست و نه گوش !

۱.۳.۲۰۱۹
م.سحر
پاریس دوم مارس ۲۰۱۹

http://msahar.blogspot.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com