چند قطعه کوتاه اندر اوصاف روزگار ما
م.سحر

لچکداران سکولار

سکولار را با لچک کار نیست
لچکدار هرگز سکولار نیست
ترا تا لچک پوشش سر بوَد
سکولاریت نامیسّر بود
اگر وعده هایت بود معتبر،
نخست آن لچک را برون کن زسر
لچک را مکن خفیه گاه شپش
روزالوکزامبورگی ات پیشکش !

22.2.2019

روسوفیلان

روسوفیلان روسیاهی کاشتند
آبرو دادند و ننگ انباشتند
گر چنین تیغِ رذیلان تیز هست
دستکارِ روسوفیلان نیز هست
گر به باغِ ما نمی آید بهار
کرده بادِ سیبری بر وی گذار
دشمنی با غرب ، دستاویز بود
خدمتِ روسی غرورانگیز بود
گر وطن شد دوزخِ ایرانیان
روسوفیلی نیز بود از بانیان

21 .2. 2019

غزل خدا حافظی برجام

دیدید تا سرانجام
مسترظریفِ ناکام
با نردبان ِاسلام
افتاد ازآن سوی بام ؟
بی عِرض و آبروشد
فرجامِ کارِبرجام !؟
آری فریب،دام است
آنرا که می نهد دام
رفتار او بر این نهج
با این خرام و این گام؛
یعنی که عمراصلاح
طی گشت وکار شد خام .

بگذارتا بگیریم
از شعرحافظ الهام،
تا اهلِ دل بخندند
برریشِ شیخِ بدنام :
ساقی بیارباده
ما رابریز درجام!
مطرب بزن بر آن دف
دیم دام،دارام،دارام رام!

26.2.2019

اندر استعفای وزیر

شنیدم داد استعفا وزیری
وزیر سر به راهِ سربه زیری
دوساعت بعد، شیخش داد دستور
که باید یا بمانی ، یا بمیری !
وزیر از ترس، تنبان زرد فرمود
چنان چون آهویی از ترس شیری
به یک ضربِ تشر ، تشریف، نو شد
به فرمان حقیری بر حقیری !

1.3.2019

اندر باب نطق تازه سروش

بازهم نطقِ تازه کرد سروش
به طنینی که کوه زاید موش
سخنی جاهلانه گفت چنان
که جهالت براو گشود آغوش
که رذالت ستود، روحش را
که دنائت ز شوق، رفت ازهوش
تا به تطهیر قاتلی خونخوار
ننگ وکشتار را نهد سرپوش ؛
گفت: « از دولت هخامنشی
زان سوی هگمتانه ، تا رِی و شوش ،
رهبری باسواد و فاضل تر
چون خمینی ندیده است سروش !»

راستی را که درنهاد کسی
شمعِ وجدان اگر شود خاموش
نه شرف ماند و نه آدمیت
بی شرف را نه چشم هست و نه گوش !

1.3.2019
م.سحر
پاریس دوم مارس 2019

http://msahar.blogspot.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)