چرا زنان سهم اندکی از بازار کار رسمی را به خود اختصاص میدهند؟
چه نسبتی میان جلوگیری از ورود زنان به بازار کار و فرودستی اجتماعی آنها وجود دارد؟
چرا زنان ایرانی با وچود تحصیلات ناتوان از ورود به بازار کار هستند؟
در این شماره درباره کار زنان و سدهایی که برای جلوگیری از استقلال و ورودشان به بازار کار ساخته شده اند حرف میزنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)