روحانیت حاکم بر ایران نمی توانست برده فروشی داعش را محکوم کند چون در آن صورت در مقابل اجرای احکام شریعت می ایستاد. و عمل بسیاری از امامان شیعه را که خود کنیزان ایرانی را خریده و از آنها استفاده برده بودند ، محکوم می کرد .
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)