هر دیکتاتوری، در همه ی تاریخ،  برایِ خود، به گونه ای ارزشِ برتر و دلیلِ برتری، بیان کرده است امّا هیچ حکومتِ دیکتاتوری، تا امروز، به اندازه ی جمهوریِ اسلامی ایران، بانگِ روحانیت سر نداده است. در حالی که خراب ترین حکومتِ همه ی تاریخ ایران بوده است، از خدا و پیامبر و امام و هرکس و هرچیزی که  توانسته، بهره برده تا جنایت کند، دزدی کند، زندگیِ آدمیان را تاراج کند، تا  حکومت  کند.

برخی از برگ هایِ قانون ها، رساله ها و خُطبه هایِ نوشته یا نانوشته در اجرایِ جمهوریِ اسلامی، از هر برگی که شیطان در همه ی زمان رو کرده ، شیطانی تر است و خرابی و ستم و گمراهی ای که دیکتاتوریِ جمهوریِ اسلامی در ایران و چند جایِ دیـگر، به بار آورده از همه ی  نشانه هایی که  از شیـطان و اهریمن، در تورات، در انجیل، در قرآن و حتّا دراَوِستا، آورده شده، دقیق تر وحسـاب شده تر و  به روزتر است و در هیچ کتابِ دینی از ترفندها، نیرنگ ها و خراب سازی هایِ شیطان، آنگونه که جمهوریِ اسلامی  به عمل آورده و نمایان کرده، سخن نرفته است. که دیکتاتوری جمهوریِ اسلامی، هرچه ساخته ، خرابی  بر آبادی و هر چه کرده بر آهنگِ نابودیِ زندگی بوده است.

همچنین در همه ی مَتن ها و نوشته هایِ اسلامی  که از آغاز تا امروز از پدیده ی دجّال، گُفتاری آمده، هیچ حکومتی در تاریخ، به اندازه ی جمهوریِ اسلامی، به حکومت دجّال، شبیه تر و نزدیک تر نبوده است، با همه ی دروغ ها و خرابی ها و گـُمراهی ها و فِسادش.

رهبران و گردانندگانِ جمهوریِ اسلامی در تَهِ چاهِ گَند و چِرک و آلودگی و نابودی و مرگ، نشسته اند و با فریادِ روحانیت و قُدسی  و الهی بودن،  آوازِ  نجاتِ مردم و آدمی را ،  سر  داده اند.

امیر سارم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)