چهل تا 22 بهمن!
جمهوری اسلامی که پس از 22بهمن57تاسیس شد،بافریب و سو استفاده روحانیون از عدم آگاهی مردم و استفاده از وسیله ی مذهب ودین به فوریت به سمت حکومت اسلامی پیش رفت.
ایده ای که در همان نیمه ی انقلاب شعار مردم بود؛ولی بدلیل ماهیت منفی «حکومت»،خمینی پذیرفت که واژه ی«جمهوری»به جای حکومت گذاشته شود. و شعار مردم استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی شد.
درواقع پذیرفتن جمهوری از سوی خمینی و روحانیت یک عملیات فریب برای قانع کردن قشر تحصیل کرده و روشنفکر و افکاربین المللی بود؛وگرنه وقتی از پیاده شدن احکام اسلام سخن گفته می شود،یعنی آرای مردم در تفییر نقشی ندارد؛ و مردم صرفاوسیله ی مشروعیت ظاهری نظام هستند.
واین چنین به سرعت«جمهوری اسلامی»به سمت یک«جمهوری آخوندی»حرکت کرد.همان واژه ای که مرتضی مطهری در ابتدای انقلاب درمصاحبه ای آن را منکر شد و گفت: قرار نیست ما«جمهوری آخوندی»بیاوریم.اماآمد؛ و40سال با حربه ی دین شیرینی انقلاب را به کام جامعه ایرانی تلخ کرد.
مجموعه زیرپیش از این در تلگرام و فیس بوک اینجانب منتشرشده و حاوی نکاتی از ماهیت جمهوری آخوندی ولایت فقیه است!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
بیست و دوم بهمن97
@shoorijezehmohammad

چهل تا 22 بهمن!جمهوری اسلامی که پس از 22بهمن57تاسیس شد،بافریب و سو استفاده روحانیون از عدم آگاهی مردم و استفاده از…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Söndag 10 februari 2019

جمهوری آخوندی ولایت فقیه
30روزتا22بهمن97
پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی بر ایدئولوژی دفع افسد به فاسد بنا شده،مصلحت آن است که برای حفظ نظام گناه و جرمی انجام شود تا از یک گناه و جرم بزرگتر ممانعت شود.
دور باطلی از سرطان بدخیم گناه،فساد،ریاکاری و نفاق!
یعنی اجرایی شدن تئوری انجمن حجتیه که امام زمان هنگامی ظهور می کندکه جهان را پر از گناه و فساد فراگرفته باشد!!
22 دی ماه
1397محمدشوری)نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
29روززتا22بهمن97
علی مطهری:
«اگر حجاب را به رفراندوم بگذارید، اکثریت جامعه به آن رأی می‌دهند».
جناب مطهری!
با قانون کسی با ایمان نمی شود، تربیت می شود. و وقتی قانون ومجری هردو ضعیف و بدباشد،می شود:
الناس علی دین ملوکهم!
40سال حکومت سلبی و نصربالرعب نتیجه اش را درعکس می بینید! “ازقضاسرکنکبین صفرافزود”.
رفراندوم را باید برای آزادی حجاب گذاشت.
عدالت در آزادی تحقق می یاید.
23دی97
محمدشوری)نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
28روز تا 22بهمن97
آیت‌الله رضا استادی(عضوشوررای عالی حوززه های علمیه):
مراجع بالاخره بگویند حوزه از دولت پول بگیرد یا نگیرد؟
طبق قانون اساسی قوانین نباید خلاف اسلام باشد.وازآنجاکه ازاسلام قرائت های متفاوت متبادرمی شود،و تایید قوانین هم فقط برعهده ی شش نفر از فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه است،لذا جمهوری اسلامی بدست خود اجتهاد و پویایی آنرا تعطیل و حوزه علمیه ومراجع تقلید را کارمندان رسمی حکومت وازآنان سلب استقلال کرده است.
بیست وچهار دی97
محمد شوری )نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
27روز تا 22بهمن97
موسوی خوئینی:
«این روزها تعبیری به‌اسم « مهندسی انتخابات» را به‌کار می‌برند.آقای هاشمی (رفسنجانی)آنزمان را در نظر بگیرید با آن روابط و امکانات و قدرت،نه آقای هاشمی سال‌های آخر را،آقای هاشمی آنزمان می‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌ای که می‌خواهد گرفته شود ».
صندوق سایه درست می کنیم تااگرلازم باشدانتخابات را مهندسی کنیم.تاکسی هم اعتراضی کرد،رویش راکم می کنیم.که این کارشرع است،شکنجه نیست؛تعزیرمی کنبم.برای حفظ نظام است؛دفع_افسدبه فاسد می کنیم!
بیست و پنج دی 97
محمدشوری)نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
26 روز تا 22 بهمن 98
26 دی57،شاه رفت،سلطنت پهلوی رفت؛سلطنت فقیه آمد!
بیست و شش دی97
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
25روز تا 22بهمن97
بهزادنبوی:
«درمشی اصلاح طلبی استمرارطلبیم!».
برچیدن نظارت استصوابی؟
آزادی مطبوعات؟
حقوق زنان؟
دفاع از حقوق زندانیان در نظام شکنجه بنام تعزیر؟
کدام رویکرداصلاح طلبانه بنام اصلاح طلبان حکومتی ثبت شده؟
آنچه شده صرفابخاطراجبارزمانه وسرعت تکنولوژی ست؛نه استمرارطلبی در مشی اصلاح طلبی درنظام مبتنی بر ولایت فقیه!!؟
بیست و هفتم دی97
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
24روزتا22بهمن97
دادستان کل کشور:
عده‌ای برآن هستندتامار‌اازاجرای حدود الهی باحربه حقوق بشری کناربکشند.
پلیس رسما اعلام کرد:
ایران4دهه بعدازانقلاب اکنون ایران 200هزارسارق حرفه ای داردکه60تا 70درصدسرقتهاتوسط آنهاانجام می‌شود. بنی صدر:
اگربخواهیم درجامعه ای که اکثر وسیعی به معنای واقعی کلمه گرسنه و بیکارندبرای دزدی مجازات دست بریدن قراربدهیدبعدازمدتی مردم بی دست خواهندشد.
بهشتی:
بایدازایشان سوال کرددست نبرندآنوقت یعنی دزدراآزادبگذارندیازندان ببرنداینکه فرقی نمی کند!
28دی97
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
23روزتا22بهمن97
محمدموسوی خوئینی ها:
همانطورکه مادرزمان حضرت امام معتقد بودیم مجلس خبرگان لازم نبودکه بر اعمال حضرت امام نظارت داشته باشد،بلکه همه معتقدبودندکه اینحضرت امام است که بایداشراف ونظارت برخبرگان داشته باشدوآنهارا ارشادوهدایت کند.حالاهم که خبرگان فردی رابرایرهبری تعیین کرده دقیقایاضریب بسیاربالایی ازاطمینان این عمل راانجام داده اند.ونگرانی اینکه لحظه ای درانجام وظایف،رهبری ناتوان شودوبعضی ازآن شرایط راازدست بدهدراندارند.چنین نگرانی وجودنداردکه حالاخبرگان می بایست تشکیلاتی درست کند ودائم برکارهای رهبروتک تک اعمال ایشان نظارت کندکه آیارهبردرست انجام وظیفه می دهدیانه؟چنین چیزی نیاز نیست.این انتخاب بایک محاسبه ودقتی درخورتوجه بوده وهیچ وقت نگرانی به دنبال ندارد!
(روزنامه سلام،26مرداد1370 )
اص111 قانون اساسی:
هرگاه رهبرازانجام وظایف قانونی خودناتوان شود،یافاقدیکی ازشرایط مذکوردراصل پنجم ویکصدونهم گردد،یامعلوم ودازآغازفاقدبعضی ازشرایط بوده است،ازمقام خودبرکنارخواهدشد.
29دی97
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
22روز تا 22بهمن97
یادداشت (روزنامه رسالت،28/1/1375):
«ولی فقیه به واسطه ملکه راسخه عدالت وعلم وتقوی(آنهم نه درمعمول بلکه درسطح بالا)دارای نوعی معصومیت ازگناه واشتباه است ولذااسلام اوراحاکم و ناظر بردیگری قرارداده است لذاچه کسی وکدام نهادی می تواندبرفرازولی فقیه قرار گیرد وبراوحکومت کند؟».
محمدجوادحجتی کرمانی:(روزنامه اطلاعات1375/12/9)
«اگرمردم درانتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی کردندوخبرگان نیزبه نوبه خودرهبر راانتخاب نمی کردند،اصلاولی فقیه مصدرکارنمی شدتامابیائیم بحث کنیم آیاولی فقیه مساله ای است الهی یامردمی؟!».
سی دی97
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
21روز تا22بهمن97
اردوگاه اجباری برای زنان بی حجاب
هاشمی رفسنجانی(خطبه نماز جمعه،12اردیبهشت65)
آنچه موسوی خوئینی ها درباره ی وی گفت.
«فکر شده که در هر منطقه‌ای یک اردوگاه برای این‌ها درست کنند و در آن اردوگاه وسایل کار بگذارند،معلمین اخلاق نیزدرآنجا بگذارند.یعنی همین جوری نیست که از خیابان بگیرندوبه آنجا ببرند.کسانی که اینجوری می‌کنند تحویل دادگاه‌های فوری می‌دهندودادگاه‌هااین‌هارامحاکمه می‌کنند،اگردیدندمداومت بوده،این‌هارابه اردوگاه تحویل می‌دهند.تعیین هم می‌کنند۳ماه، ۲ماه،۵ماه،یک سال،۲هفته آنجا بمانند،درس بخوانندوکارهم بکنند.خرجشان را هم بایدخودشان درآنجابدهند، چون این‌هانوعاازقشرمرفه هستند؛یاآنجاکار بکنندو خرج خودشان رابدهندیااینکه در همانجانخواستندکاربکنند.
اول بهمن97
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
20روز تا 22بهمن97
حنای طراحان«طراحی سوخته»درنمایش تلویزیونی بازجویانی که بقول اولین وزیرشان –ری شهری-خداواسلام هستند،در پاک کردن آثاراستمرارطلبی در شکنجه رنگ ندارد.
آنهاچوپان های دروغگویی هستندکه یک روده ی راست در شکمشان نیست!
وعریانی نفاق(باصطلاح) احزاب قدونیم قدی که درسیطره ی سلطه ی سلطنت فقیه تاسیس شده و واکنشی به مطالبات افکارعمومی ندارندوصرفا زمان انتخابات دکان دونبشه ی جامعه مدنی شان سوپرمارکت شده ودیگرفقط«یک کیلوگلابی»درآن نیست!!
و هکذاامثالهم…!؟
دوم بهمن97
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
19روز تا 22بهمن97
روحانی در جمع وزیر و معاونین ارتباطات:
بافیلترینگ مخالفم!
آقای روحانی!
این حرفهادیگرخریداری ندارد.بازفریب تکراری دردوگانکی قدرت.
شماکه نمی تواتیدکاری کنیدچراآمدید؟
در نظام سلطنتی فقیه،رئیس جمهوری فقط تدارکاتچی است.
آقای رئیس جمهوری!
طبق این قانون اساسی که مسئولین عالی رتبه اش منصوب ولی فقیه بوده ودر همه ی نهادهاوارگانهانمایندگانش فرمان می دهند،یااستعفادهیدویامقابله کنیدتابرکنارتان کنند!
سوم بهمن 97
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری ولایت فقیه
18 روز تا 2 بهمن98
اصل ولایت فقیه ریشه ی همه ی مشکلات!
روزنامه انقلاب اسلامی6خرداد1360
اوایل انقلاب اختلافاتی به این شکل وجودنداشت.(اختلاف نظری گروه هاواشخاص با روحانیت)حتی در مجلس خبرگان نیزآنچنانی وجودنداشت.امابه محض اینکه اصل ولایت فقیه درمجلس خبرگان به تصویب رسیدناسازگاری با روحانیت آغازشد.
چهارم بهمن97
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
17روزتا22بهمن97:
یادداشت آیت الله منتظری به آیت الله خمینی(سال65):
شنیده شد فرموده اید: «فلانی مرا شاه و اطلاعات مرا ساواک فرض می کند» البته حضرتعالی را شاه فرض نمی کنم ولی جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه و ساواک شاه را سفید کرده است، من این جمله را با اطلاع عمیق می گویم.(کتاب خاطرات آیت الله منتظری صفحه ۱۲۱۳).
5بهمن97
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
جمهموری آخوندی ولایت فقیه
16روز تا 2 بهمن 97
آیادراین قانون اساسی همه مردم حق انتخاب شدن وانتخاب کردن رادارند؟که ندارند!وآیااصلامردم حق دارندهمه قدرت رابه یک فردتفوبض کنند؟که اصلانمی کنندواین حق راهم ندارند!دور زدن قانون اساسی بانظارت استصوابی وتنوع قرائت
ازدین اسلام،نظام رااصلاح ناپذیرکرده است.
سعید حجاریان می گوید(روزنامه سلام1377/18 ):
قانون اساسی ماکه اساساحاکمیت را از آن مردم می داندومردم دریک عقددو جانبه وبراساس تراضی طرفین این حق را به ولی فقیه واگذارمی کنندهیچ منافاتی باجامعه مدنی نداردودراین دیدگاه خداو رضایت رای مردم جزء المشروعیت است.
ششم بهمن97
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
15روزتا22بهمن97
در پایان برنامه ی قرآن در صحنه ودر پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون که پرسیدبرای پست ریاست جمهوری کاندیداخواهدشد؟
آیت الله طالقانی گفت:
نه خودرانامزداینکارکرده است و نه چنین کاری را صلاح می داند.وی تاکید کرد:
وصلاح نمی داندروحانیت مقام ومسئولیت دولتی را بدست گیرد.ایشان مسجدرا بهترین سنگرروحانیت ذکر کردند(روزنامه بامداد13خرداد1358
در این 40 سال نمایندگان ولایت فقیه همه جا هستند!!(شرح در عکس )
هفتم بهمن نود و هفت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
14روزتا22بهمن97
دکترمحمودعنایت)نشریه خلق مسلمان )
نگران نشویددیکتاتوری اینگونه می شود.
یکی ازآقایان فقهاهنگام بحث درباره ماده مربوط به واگذاری فرماندهی کل قوابه شخص اول روحانیت فرموده اندکه مابه دنیاکارنداریم.دنیابپسنددیا نپسنددماراه خودمان رامی رویم.
شاه مخلوع هم وقتی حزب بی بدیل وبی عدیل رستاخیزراتشکیل دادهمین حرف رازد.مابادنیاچکارداریم.وآنها هر غلطی می خواهندبکنندوهررجزی خواهند بخوانند.
مابارستاخیزمان به سوی تمدن بزرگ می رویم.
هشتم بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
13روزتا22بهمن97
ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و وپویایی اجتهاد شده است!
درحکومتی که تنهاشش نفرمنصوب ولی فقیه این حق رادارندبگویندچه قانونی منطبق بااسلام است وچه چیزنیست،راه حل هاوپویایی اجتهاددرانطباق دین با زمان آیامحلی از اعراب دارد؟وآیاحوزه می تواندتابوشکنی کند؟وجرات بیان آنراهم داشته باشد؟همه راه هابه ولایت فقیه ومصلحت وی ختم می شود!مراجع
ومجتهدین کارمندان حکومت شده اند.(نسخه پی دی اف در تلگرام)
نهم بهمن نودوهفت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
12روز تا 22 بهمن 97
طنز احزاب درنظام ولایت فقیه
سخنگوی شورای نگهبان میگوید:کاراحزاب نقادی حاکمان ومدیران دولتی بوده واینکار،یک امربه معروف سیستماتیک است
سخنگوی وزارت کشورخبرمیدهدبا درخواست تاسیس40حزب جدید موافقت شده وبرای احزاب درسال جاری حدود2 میلیاردتومان یارانه تخصیص یافته است.
موسوی خوئیتی هامی گوید
دولت،ومجلس شورای اسلامی ومجموعه کارگزاران حکومتی مشاوران و کارشناسانی هستند که دراختیار ولی مسلمین وحاکم اسلامی می باشند
ده بهمن نود هفت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
11روزتا22بهمن97
خاندان خمینی،خاندان جلیل سلطنتی !
آیت الله لاهوتی:(روزنامه میزان26آبان1359 )
درروزنامه دیدم که نوشته بودندبه خاندان جلیل خمینی تبریک می گوئیم.نه اینکه مادرفضای سلطنتی زندگی کردیم خیال می کنندهنوز هم درهمان فضاهستیم.من چندروزپیش درروزنامه دیدم که فلان کارخانه عیدسعیدرابه خاندان خمینی تبریک می گوید.خاندان خمینی چیست؟
یازدهم بهمن نودوهفت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
10روزتا22بهمن97
مصاحبه روزنامه اطلاعات با خمینی(3بهمن ماه1357 )
دراینجاخبرنگار کیهان سوال کرد:
بعضی ازگروه های کوچک،طی نامه وتلفن به ما می گویندکه مااززیرچکمه
استبدادبه زیر نعلین استبدامی رویم!
خمینی پاسخ می دهد:آ”نهاعمال شاه هستند.آنهائی که این حرفهارامی زنند، سال هاست که می زنند…شما اگر حکومت اسلامی راببینیدخواهید دید دیکتاتوری دراسلام اصلاوجودندارد.
انقلاب مشروطیت به دیکتاتوری تاج وانقلاب57به دیکتاتوری ولایت فقیه ختم
شد!چرا؟چون:مردم برای بالابردن دانش سیاسی،خودشان تلاش نمی کنند.آماده خورند!و برای همین ازیک سوراخ بارها گزیده می شوند!
دوازده بهمن نودوهفت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
9روزتا22بهمن97
نتیجه اجباروبددفاع کردن!
(باحجاب شدن تعدادی ازچهره های تبلیغاتی اینستاگرام که تبلیغ
حجاب می کنند!.درعکس)
علی خامنه ای:
اگربخواهیم محدودیت زن ومردمحفوظ بماند،راهش حفظ حجاب است.حجابهم چادراست.(رسالت1365/8/10 )
سیزدهم بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
8 روز تا 22 بهمه 97
هرتلفن همراه یک کانال دشمن!
دادستان کل کشور:
«دشمن درفضای مجازی جنگ فرهنگی براه انداخته وشبکه های اجتماعی و فضای مجازی ازمشکلات عمده کشور هستند…بایدازرفتن جوانان به قتلگاه جلوگیری کنیم.هرگوشی تلفن همراه یک کانال ازسوی دشمن است که دردست قشرهای مختلف براحتی قراردارد» .
حکومت جزمی اندیش آخوندی فقط یک راه می شناسدوآن:النصربالرعب!
قرآن می گوید:فبشرعباد.الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه…
بهترش رااگرداریددرصداوسیمای حکومت عرضه کنیدتامردم جذب آنجاشوند.باپاک کردن صورت مساله،مساله حل نمی شود.
چهاردهم بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
7روزتا22بهمن97
زندان های جمهوری اسلامی انسان تحویل جامعه می دهد!!
روزنامه کیهان۱فروردین1۳۶۵
موسوی بجنوردی(عضواسبق شورای عالی قضائی):
زندان های جمهوری اسلامی ایران اکنون به آموزشگاه ودانشگاه تبدیل شده است بطوری که مجرم راپس ازطی کیفر،به یک انسان واقعی تبدیل کرده وبه جامعه تحویل می دهد.
هاشمی شاهرودی(رئیس مرحوم شده قوه قضائیه،روزنامه آزاد۲۹فروردین۱۳۸۱):
آقایان قاضی یک روزپابه زندان بگذارند و ببینندچه خبراست.پرونده هارابایدرده بندی کنندوهم چنین ازصدورقراروثیقه های سنگین وکمرشکن بپرهیزند.آنها باید به وضعیت فعلی جامعه توجه کنند…در استان های مختلف مشاهده شده است که بازندانی شدن پدریامادر،دخترفرزند خانواده در۱۳سالگی به فحشاومنکرروی آورده است.
پانزده بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)
جهوری آخوندی ولایت فقیه
6روز تا 22بهمن 97
نامه سازمان چریک های فدائی خلق به خمینی:
7بهمن ۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«اگردرک شماازشریعت ونهضت اسلامی درمبارزه ضدامپریالیستی وضد استبدادمی باشد،مااین درک شمارا صمیمانه می ستانیم.امااگربرخلاف این،قصدازتوسل به اسلام وتعالیم آن سرکوبی هرنوع تفکروعقیده مخالف به بندکشیدن اندیشه واحیای شعارفقط یک حزب،وخفه کردن هرندای آزادیخواهی زیرپوشش دفاع ازقرآن وشریعت باشد،مطمئنیم که هرآزاده ای آنرا محکوم می نماید».
صادق قطب زاده ازویژگیهای جمهوری اسلامی می گوید:
بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«اگرمارکسیستهاماراقانع کنند،براه آنهامی رویم…اگرچپ رابه اعتبارمسائل سیاسی واقتصادی مطرح می کنیداز همه چپ تریم…حکومت اسلامی ایده ای است که مابایدبه آن برسیم…جمهوری اسلامی مرحله ای ازاین رسیدن است».
شانزده بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
5روزتا22بهمن97
باتبعیت ازنگاه ولایت فقیه به رعیت،نگاه رئیس جمهوری وارشادبه دعوت شدگان آیین پایانی سی وششمین جایزه جهانی کتاب،امنیتی ست!چهارپیامک ازسوی روابط عمومیخانه کتاب به تلفن همراه ارسال شد.والبته برای برخی مدعوین ویژه،دعوت نامه کارت پستالی داده شده بود.در ساعت مقرررفتم.آنجا مامورین حراست،تمام وسایل،حتی “کلید”راتحویل می گرفتند.باصدای بلند(که همه بشنوند) گفتم:همه جای دنیا از دستگاه مخصوص درورودی برای امنیت استفاده می کنند، شماهم که از آن دارید، دیگرگرفتن وسایل شخصی چیست؟آیاجزاین است که می خواهیددر این فاصله یک چرخی هم در تلفن و وسایل افراد نشان کرده بکنید؟!!هیچکس به این موضوع اشاره یا اعتراض نکرد؛ولی درعوض درکناردرب ورودی_ مثل ازدحام گرفتن غذادرایام تاسوعاو عاشورا_آنجاتجمع کرده وباپافشاری می خواستندواردتالاروحدت شوندکه نگهبان حراست باتحقیر،فقط دارندگان کارت ویژه راراه می داد.این درحالی بودکه دریافت کنندگان پیامک،که یااز ناشران بودندویااز نویسندگان.وبرخی هم از شهرستان وراه دورآمده بودندکه بدلیل ممانعت حراست، که بااعتراض شدیدیک فرد،شیشه ای هم شکسته شد!وپلیس رسمی بدرستی هیچگونه دخالتی نکرد!اینجانب که بیشتربخاطر دیدن یک ناشر شریف آمده بود،اینباربر خلاف سال گذشته،ایشانرا توانست زیارت کند.که آنها راهم راه ندادند.لذا برای عطایی که نداشت،لقایش رابخشیده بخانه بازگشتم.
هفده بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده و روزنانه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
4روتا22بهمن97
مصباح یزدی)صبح امروز۱۷خرداد۱۳۷۸ ):
اگرتحقق اهداف اسلامی بجزازراه خشونت میسرنباشد،اینکارضروریست
هجده بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
3روتا22بهمن97
جمهوری اسلامی عملیات فریب حکومت اسلامی
احمدجنتی؛
ملت به عنوان ایتام محسوب می شوند وعالمان درحکم قیم ووالیان امر هستند، وکاررسیدگی به تمام امورراداراهستند… امت،حالت یتیمی رادارندکه سایه پدراز سرش کوتاه شده وسفارش کرده اندکه علمابه جای امامان ازآنهاکفایت کنندو هدایت امت رابه عهده گیرند،مانندقیمی که بعدازپدرمتکفل اداره امورایتام است.
)صبح امروز۱۳ و۲۰بهمن۱۳۷۷)
نوزده بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده و روزنانه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
2روزتا22بهمن97
انقلاب ناکام
آیت الله طالقانی:
سخنرانی درمسجدهدایت
اسلامی که می گوید:قدتبین الرشد من الغیدیگربرای چه وحشت داشته باشیم؟
من درزندان وبیرون زندان به فداکاری این جوان های چپ گراکه به نظر من اندیشه ووجدان و محرکشان همان آزادی بوده،بعللی وعوامل داخلی ودیگر عوامل بین المللی به چپ کشیده شده اند،جان داده اند،فداکاری کرده اند،خون داده اند،مابه آنهااحترام می گذاریم،چون این اندیشه ازفطرت ووجدانشان برخاسته. چون انسان برای اینکه بخواهد مکتبی فکر کندمن خودم رابه کشتن بدهم زجربکشم زیر شکنجه مخوف وجانگداز جان بدهم برای اینکه کارگران برای50 سال دیگر بتوانند کار، خانه های خودشان رابدست آورند…آیا این عقل است؟نیست.مطابق مکتب است؟نیست.ولی مطابق وجدان است.وجدان هایشان اینهارا برانگیخته یک دین مشخص روشن محرک ندیده اند ودین اوهام وخرافات آنهارا منحرف وناراضی کرده،ناراضی ازآزاد نبودن راهم احساس می کردند،خوب کجا بروند؟همین آقایان افسرهای توده ای در زندان خودشان بارهامی گفتند:ما مکتبی ندیده ایم.وسیله ای برای فریاد کشیدن نداشتیم،به حزب توده پیوستیم واین مساله رابازهم بگویم من بشخصه به این جورمردم فداکار ومقاوم که کشته داده اند،25سال،30سال در زندان بوده اتد،که ازجهت انسانیت نه ازجهت مکتب ووابستگی به مکتب خاص به آنهااحترام می گذارم .
بیستم بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار )
جمهوری آخوندی ولایت فقیه
1روز تا 22بهمن 97
مبارزه منفی
یک راه حل اثرگذار و برون رفت از وضعیت ناهنجاری که حاکم برکشور شده، مبارزه منفی ست!
که هبچ هزینه ای هم ندارد.
مثل نخریدن کالاهای گران.
ندان رای وعدم شرکت در انتخابات.
و نرفتن به راهپیمایی ها ی حکومتی!
بیست و یک بهمن نودوهفت
محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار )

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)