علی مطهری، این نماینده ضد زن گفت: “با حجاب اختیاری مخالفم چون به برهنگی خواهد رسید” علی مطهری  این  آخوند زاده مرتجع و  نماینده جهالت و ستم مجلس رژیم اسلامی، گفت علت اینکه با حجاب اختیاری مخالف هستم این است که این وضع کنونی پایانی ندارد و در  نهایت به برهنگی خواهد رسید !.  با بی شرمی و پر رویی، بجای تامل و تعمق حول سیاست ضد انسانی حجاب که موقعیت نظامش را نیز  با مخاطڕه روبرو کرده است، همچنان سر گرم زدن شیپور از سر گشادش است و میگوید: “لبته امروز حجاب به معنای واقعی کلمه نیز در جامعه وجود ندارد و در کل کشور وضعیت حجاب قابل قبول است”.

باید به این عوامفریب و دزد نیز گفت که آیا در طول چهل  سال حکومت حجاب جمهوری اسلامی میتوانید به زنان ایران نشان بدهید یک روز و یک ساعت “حجاب اختیاری ” که شما با بی شرمی و دروغ دم میزنید و گویا وجود داشته است، چه زمانی وجود داشته است؟.اگر حجاب اختیاری بوده است، گروه نهی از منکرات و خواهران مزدور زینب  و امثال شما مفت خوران برای چه نیاز اجتماعی درست شده اند ؟ و این همه هزینه خرج این  دم و دستگاه مزدوران میشود بخاطڕ چیست؟ باید از مطهری و سران جمهوری اسلامی پرسید اگر حجاب اختیاری وجود دارد، زنانی که بعد از اعتراضات دی ما ه سال ٩۶ به اسم دختران انقلاب شکل گرفت و حجاب های خود را دور انداختند چرا دستگیر و زندانی کردید ؟ هنوز هم تعدادی از انها در حبس و زندان به سر میبرند .باید از مطهری جلاد پرسید اگر راست میگوید چرا زنان و دختران بی حجاب وآرایش کرده را به دستور شما و سران حکومت جمهوری اسلامی به رویشان اسید پاسیده میشود؟

در جای دیگر مطهری ادامه میدهید به خاطر این مخالفم چون به برهنگی خواهد رسید  . باید از این  عناصر و اخوندهای کثیف پرسید مگر خود شما از جنس زن به دنیا نیامده اید ؟ آنرا نجس و زشت تصویر میکنید؟  شما بروید چشمهای و مغزهای بیمار اسلامیتان را درست کنید تا با دیدن “برهنگی زن” دم و لوچتان کچ و کوله نشود؟ مردمی که انسانیت بفهمند از برهنگی زن احساس سر افکندگی و حقارت و گناه نمیکنند!، شما اول باید بروید انسان شوید! تا نگاه انسانی هم به زن داسته باشید جناب مطهری!. شرمتان باد ای جنایتکاران ضد زن!  بس کنید این همه تحقیر و بی حرمتی و بی حقوقی به زنان را! حکومت عدل الهی تان چهل سال است بزرگترین جنایت و وقیحانه ترین بر خورد در حق زنان ایران انجام می دهد که در هیچ گوشه این  دنیای کثیف سرمایه داری  هم چنین جنایتی کمتر پیدا  میشود.

باید در جواب به این اوباشان گفت  شما حق ندارید در مورد زنان ایران تصمیم بگیرید و دخالت بی مورد کنید .به شما چه مربوط است من چه میپوشم و چطور ارایش میکنم و با کی رابطه دارم. این امر خصوصی من است، به هیچ کس ربط ندارد .به من چه تو حکومت اسلامی را قبول دارید  ومن قبول ندارم ،من انسان هستم و تو نیستی، یک بار شانس دارم زندگی کنم  در این دنیا شما چرا حق آزاد زیستن را از من میگیرید، ما زنان  و مردان آزادیخواه ایران اجازه نمیدهیم بیش از این در سرنوشت ما و زندگی خصوصی ما دخالت کنید ، ما شما جنایتاکار تاریخ و ضد زن را سرنگون میکنیم!

 چهل سال است اینها با زور دارند حکومت میکنند و الان متوجه شده اند موقعیتشان خوب نیست. به خصوص  تجربه کرده اند که زنان و کارگران و فرهنگیان و دانشجویان مترقی  برای مذهب و حکومت اسلامی تره خورد نمیکنند. به همین خاطر است شب و روز مشغول  عوافریبی و نقشه کشیدن برای سرکوب و به بیراه بردن مبارزه زنان و کارگران و معلمان و جوانان آزادیخواه هستند . مطهری دروغگو خوب میداند  که جنبش کارگری امروز از هر زمان اگاه تر و متحد تر پا به میدان گذاشته است و خواب و خوراک را از از نظامشان تلخ کرده است.  وحشت شما از این بیداری است که خود را ناچار میبینید شروع به تعقیب و بازداشت و “اعتراف گیری” زیر شکنجه  رهبران کارگران و معلمان و زنان، فعالین محیط زیست ، دانشجویان ، بازنشستگان و مال باختگان وکرسنگان و محرومان جامعه، کنید. ترس واقعی شما از دولتهای امریکا و اروپا و ” بیگانگان” نیست!، چون خود شما دست نشانده همین دولتها  و “بیگانگان بودید و هستند. ترس شما از همین بیداری و گسترش صف متحد سوسیالیستی  از راه گسترش اعتراض و مبارزه زنان و کارگران علیه  مذهب و حجاب، بی حقوقی، فقر، فساد، استثمار و علیه کلیت نظام فاسد اسلامی تان میباشد.

 مرگ بر حکومت شرع و شریعت اسلام!

زنده باد برابری زن و مرد!

منبع: شماره ٨۶ نشریه سوسیالیسم امروز

٢٠ بهمن ١٣٩٧

٩ فوریه ٢٠١٩

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)