#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)#عکس امام درماه)
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛و #دمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین۳۷ سال خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های #آیندگان،#اطلاعات،#کیهان وبرخی نشریات در دسترس، از تاریخ۱۶دی ماه۱۳۵۷(پس از پایان اعتصاب #مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در۲۲بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:#حجاب،#حکومت اسلامی،#روشنفکران،#روحانیون،#احزاب، #ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ ایران وجهان،یعنی انقلاب۵۷پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی می کند،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
شماره بعد به موضوع حجاب می پردازد:
#محمد_شوری(نویسنده و روزنامه نگار) بهمن ۱۳۹۴
مجموعه کامل در لینک های زیر
#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷) تیترخبر

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷) تیترخبر اززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛و #دمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Onsdag 10 februari 2016

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)من ساواکی نیستم

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)من ساواکی نیستم اززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Tisdag 9 februari 2016

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)زندانی وخانواده های زندانیان

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)زندانی وخانواده های زندانیان اززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Söndag 7 februari 2016

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Torsdag 4 februari 2016

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرفهای تلفنی مردم

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرفهای تلفنی مردماززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Onsdag 3 februari 2016

#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران

#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران اززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Måndag 1 februari 2016

#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روحانیت وحکومت اسلامی

#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روحانیت وحکومت اسلامی اززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Söndag 31 januari 2016

#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های #روشنفکران

#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)حرف های #روشنفکران اززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛و #دمکراسی همچنان درکشور ما…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Söndag 31 januari 2016

ادامه :چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روشنفکران…

ادامه :چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)روشنفکران…۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه #کیهان#بنی صدر:«بانظرخواهی ازموافقان…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Lördag 30 januari 2016

#چند سال پیش)ویژه انقلاب۵۷)#زن و #حجاب

#چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷)#زن و #حجاباززمان #مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Onsdag 27 januari 2016

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)#عکس امام درماه

#چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)#عکس امام درماهاززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛و #دمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Måndag 25 januari 2016

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com