سرآمدن دودمان پهلوی ،به معنای به سرآمدن ناسیونالیسم فارسی /پارسی ،ایده الوژیی که آن خاندان بنیانگزار و مروج اش ،بوده،نیست . آن افکار و اندیشه ها ،که نظام آموزشی ،صداسیما ،مدارس عالی ،مطبوعات ،ادبیات و نخبگان حکومتی ،مبلغ اش بودند ،،علی رغم تغییر نظام حکومتی پس از انقلاب اسلامی ،بازهمچنان سیستماتیک در تمام لایه های جامعه ایرانی به بقای خود ادامه داد و با جنگ ایران و عراق ،و درنهایت در تقابل با نظام جمهوری اسلامی . به ماهیت ،ضداسلامی ضد عربی خود بازگشته و سر بلند کرد .
توسعه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و مدرنسییون(البته نه لزوما دمکراسی )،دهه های اخیر ،در کشورهای همسایه غیرفارس همچون ،ترکیه و دول خلیج فارس و حتی جمهوری آذربایجان و کردستان عراق (که از منظر برخی مادون و فرودست تر از ناسیونالیسم ایرانی /فارسی است )و درمقابل واپس ماندگی و عدم توسعه ایران در همه این زمینه های برشمرده شده ،موجبات تحقیر ،محافظه کاری ،مغبونیت ،تنگ نظری و قشر متوسط جامعه ایرانی که ناسیونالیسم ایرانی /فارسی ،نماینگی آنان را در بر دارد ،شده است .این ناسیونالیسم تحقیر شده ، هر روز با تحریک جراید و اینترنت و فیسبوک و مدیا و رسانه ها داخله و خارجه ؛که چون بنزین بر آتش اند ،بیشتر زبانه میکشد و تر و خشک و خودی و بیگانه را طعمه خشم و انتقام گیری کور خود میکند .ناسیونالیسم فارسی خودی و بیگانه (حتی طبق معیار های خودش )نمیکند و همه ملل انیرانی و اقوام ایرانی غیر فارس را از دم تیغ تحقیر و تهمت و تبیض خود میگذراند و بانی وسبب تحریک سایر اقوام جامعه ایرانی میگردد و آنان را نیز به تحریک و واکنش بر می انگیزاند و دامنه تنش را مثلا از جوک های معمول لُری در محافل خصوصی به تحقیر و هتاکی سیسماتیک در مجلات ،تلویزیون اینترنت و اقشار کل جامعه میکشاند. ..آن چنانکه در یک همه پرسی و انتخابات مجلس در رقابت نامزد فارس و بختیاری در نجف اباد اصفهان برپلاکارت می نویسند : لُر به بهشت میرود اما به مجلس نه !
و چون نامزد لر بختیاری به مجلس راه یافت .نوشتند : توال … ما پر شده ! نماینده ما لُر شده !!
در آخرین و شگفتانگیز ترین این موارد ؛مدیر یکی از مهمترین دانشگاههای ایران در نامه ای علنی ،با نامبردن از سه استان همجوارلرنشین؛ لرستان ؛ایلام ؛بختیاری ،از سازمان سنجش کشور میخواهد که از استان های مزبور ،انشجوی لر نپذیرند !چرا که از لحاظ امنیتی ،فرهنگی(-قومیتی )و علمی !!!؟؟ برای دانشگاه .مشکل آفرین هستند ؟؟متن نامه در بالا گویا است
بی شک دگر ستیزی ناسیونالیسم فارسی ،به ترک ستیزی و عرب ستیزی بسنده نخواهد نکرد و همچون هر فاشیسم دیگری (ترکی یا عربی )،این ایده الوژی نیز آبستن جنگ و کشتار خواهد شد .
راه سومی هم هست . و آن حقوق بشر و دمکراسی ..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)