سالهاست که مردم ایران آرزوی آزادی دارد. سالهاست که رنج شبهای آرام را به دوش می کشند. سالهاست که خون چشمان آنان را فرا گرفته وجگر گوشه های خویش را غلطان در خون دیده اند. سالهاست که چوبین دار جلوه گرخیابانهاست وسالهاست که قناریان ملت به دار اعدام کشیده می شوند وسالهاست که مادران پناه خویش را در غم و اندوه دیده اند و رنگ سیاهی را به دامان خویش پرورانده اند.

خامنه ای، نامه نوشتن برای تو بیهوده تر از کشیدن آب دریا با غربال است. و اما ای سربازان مرئی ونا مرئی، ای مزدوران و پایوران حکومت ولایت مطلقه فقیه که دست در سفره خونین کرده و از خون نداها وسهراب ها و کمانگرها وهزاران بخون خفته طالب حق وجویای عدالت، ارتضاع کرده و میکنید؛  ننگ کمترین کلمه است برای شما و همفکران شما.

 ای فرومایه گان بدانید شما با به بند کشاندن مبارزان راه آزادی و مسدود نمودن رسانه های داخلی و خارجی و هک کردن سایت ها گور خودتان را عمیقتر می کنید. با این کارها نمیتوانید پلهای ارتباطی ایجاد شده را بین درون وبیرون تخریب نمائید. با بستن وهک کردن سایت ها وروزنامه ها ورسانه ها نشان میدهید چه هراسی در دل دارید. ای ضحاک زمان خامنه ای، دیری نخواهد پائید ویران شدن کامل این خیمه پوسیده خود را خواهی دید. تو قذافی وصدام و مبارک و …. را ندیدی اصولاً تو و پایوران تو نه چشم دیدن دارند نه شعوری برای تشخیص.

 آیا صدای شکستن استخوانهای حکومت بشار اسد را نمیشنوید ؟ نه نامه، نه رنجنامه و نه برنامه در کله تو کارگر نیست! شاید تکرار می کنم شاید این لجن نامه چون نزدیک به جنس خودت است اثر گذار باشد. روزی باید در مقابل این همه جنایت ها وخیانت ها پاسخگو باشید. روشنائی چراغ آزادی ودمکراسی خواهی و برابری طلبی مردم به اسارت گرفته شده، چهار گوشه عالم را منور کرده است. خامنه ای یقین داشته باش هدف شخص تو که نماد حکومت پوسیده ولایت مطلقه هستید نیست. هدف کلَیت است و این کلَیت را بزودی بر سرت خراب خواهیم کرد. تو و همدستان شما باید آرزوی مردن را به گور ببرید. ما حتی در حد توان اجازه و فرصت خودکشی را به شماها نخواهیم داد. شما ها باید زنده بمانید و در یک دادگاه مردمی محاکمه و تا پایان دوران محکومیت خود در زندان نگه داری شوید.

شما به تک تک ناله های مادران داغ دیده، پدران فرزند از دست داده، فرزندان یتیم شده پدر ومادر ندیده ، معلولان گوشه نشین شده  از زمان بقدرت رسیدن این نظام آدم کش و تروریست پرور تا به آخرین لحظه عمر نگین حاکمیت ولایت مطلقه فقیه که ۳۳ سال است بعناوین مختلف بر این مردم جنایت وخیانت روا داشته اید باید پاسخگو باشید. و آن روز دیر نیست.

 

شیرین شکرزاده

فعال زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)