این یک طومار اعتراضی مهم است . نه فقط امضا کنید، بلکه فعالانه امضا جمع کنید. باید هزاران امضا بر علیه تجاوز و برای پیگیری پرونده زهرا نوید پور جمع کنیم.
زهرا با شجاعت علیه تجاوز حرف زد و او را کشتند امروز وظیفه ما دفاع از او است!

نه به تجاوز!
چه کسی زهرا نوید پور را کشت!
زهرا نوید پور دختر ٢٨ ساله در ملکان، که چهار سال قبل قربانی تجاوز سلمان خدادادی شد، شجاعانه و یک تنه، علیه تجاوز ایستاد و جنبشی را شروع کرد، که متاسفانه ، بهای آن از دست دادن زندگیش بود.
ما موظفیم نگذاریم صدای این اعتراض مهم خاموش شود. ما علیه تجاوز به زنان که متاسفانه در حکومت اسلامی قانونی و رسمی و شرعی و الهی است، بپا خاسته و اعلام جرم میکنیم. هیچ کس حق ندارد به حریم خصوصی زنان تجاوز کرده و به آنها تعرض کند.
ما امضا کنندگان این نامه خواهان روشن شدن علت مرگ زهرا نوید پور هستیم!
ما همراهی مقامات مختلف حکومت اسلامی از مجلس تا دولت، و یا شورای نگهبان حکومت اسلامی با متجاوز سلمان خدادادی را بشدت محکوم کرده و خواهان روشن شدن همه جوانب این ماجرا هستیم.
ما اعلام میکنیم که جنبشی که زهرا به آن دامن زد باید گسترده تر شده و باید همه زنانی که بهر دلیل و در هر شرایطی قربانی تعرض و تجاوز شده اند، شروع به افشا گری کرده و کیفرخواست خود علیه حکومت تجاوز و شکنجه را اعلام کنند.
امضا کنندگان:
١/ مینا احدی
٢/ شیرین نجفی
٣/ لیلا میرغفاری
۴/ مسعود اخترانی تهرانی
۵/ کاوه طاهری
۶/ مجید عزیزی از زندان عادل آباد شیراز
٧/ محبوبه سیاهمردی
٨/ سیما بهاری
٩/ سوسن صابری
/١٠ فریده آرمان
١١/ نازنین برومند
١٢/ فرنوش عقیلی
١٣/ مینا مینایی
١۴/ شهناز مرتب
١۵/ سهیلا خسروی
١۶/ شایسته طاهر خانی
١٧/ پروین معاذی
١٨/ سحر ادیب
١٩/ محمد نعمتی
٢٠/ خلیل احدی
٢١/ مهین کابلی
٢٢/ سارا جوادی
٢٣/ شهلا خباززاده
٢۴/ / امیر توکلی
٢۵/ حسن صالحی
٢۶/ مریم نوری
٢٧/ ایرج فرجاد
٢٨/ احمد مقیمی
٢٩/ منیره شریف پوریان
٣٠/ آزاد مراد ویسی
٣١/ اقبال نظرآگاهی
٣٢/ مریم حداد
٣٣/ مینا حداد
٣۴/ شیما نصیری
٣۵/ طلعت حسن پور
٣۶/ ثریا کریمی
٣٧/ هاشم محمد نجد
٣٨/ نسان نودینیان
٣٩/ بهمن مقتدری
۴٠/ کیوان جاوید
۴١/ منصور ترکاشوند
۴٢/ ملک چراغی
۴٣/ مسعود نادری
۴۴/ سارا نجعی
۴۵/ هرمز رها
۴۶/ ارسلان ناظری
۴٧/ امید یوسفی
۴٨/ سیاوش مدرسی
۴٩/ خلیل کیوان
۵٠/ صلاح سعید پور
۵١/ عبدل گلپریان
۵٢/ منوچهر شجاعی
۵٣/ صالح فلاحی
۵۴/ مصلح ریبوار
۵۵/ رکسانا حقیقت طلب
۵۶/ نوید محمدی
۵٧/ صالح فلاحی
۵٨/ منوچهر شجاعی
۵٩/ زهرا ساعد
۶٠/ ستار چیمه نتو
۶١/ میلاد رسایی منش
۶٢/ فواد روشن
۶٣/ مبارک شاه عزیز صنعایی
۶۴/ عباس محمد پور
۶۵/ عمر معروفی
۶۶/ زهرا ساعد
۶٧/ لیلا اسا
۶٨/ ازاده کیان
۶٩/ مهدیه محمدی
٧٠/سارا رحمت
٧١/ترمه رحمت
٧٢/علی خانی
٧٣/محمد خانی
٧۴/صمد بازیان
٧۵/جعفر بازیان
٧۶/احمد بازیان
٧٧/مریم عباسی
٧٨/فاطمه عباسی
٧٩/لادن احمدیان
٨٠/لإله احمدیان
٨١/شمسی احمدیان
٨٢/نازنین خدام
٨٣/دلبر خدام
٨۴/اتنا خدام
٨۵/اهورا خدام
٨۶/پری زارع
٨٧/محمد زارع
٨٨/الهه زارع
٨٩/علیرضا زارع
٩٠/جواد زارع
٩١/حجت سمرقند
٩٢/عزت سمرقند
٩٣/افسانه سمرقند
٩۴/صغرا سمرقند
٩۵/زهرا ثمرقند
٩۶/بهزاد غریب
٩٧/شیرزاد قریب
٩٨/رقیه غریب
٩٩/ثریا غریب
١٠٠/ لیلا نامدار
١٠١/ثریا نامدار
١٠٢/احمد نامدار
١٠٣/شادی صبوری
١٠۴/مرضیه صبوری
١٠۵/سعید صبوری
١٠۶/مسعود صبوری
١٠٧/ کریم شاه محمدی
١٠٨/ فاطمه صفا
١٠٩/ ناصر آقباشلو
١١٠/کامران محمدی
١١١/دنیا کاظمی
١١٢/نارسیس کاظمی
١١٣/بهرام محمدی
١١۴/شهین محمدی
١١۵/ شیوا محبوبی
١١۶/فاطمه مردانی
١١٧/نازنین مردانی
١١٨/لیلا مردانی
١١٩/هما درّی
١٢٠/داوود کرمانی
١٢١/جمشید کرمانی
١٢٢//مینا نامداری
١٢٣/ آریا نامداری
١٢۴/سارینا نامداری
١٢۵/آلما نامداری
١٢۶/ محمد آسنگران
١٢٧/ یدی محمودی
١٢٨/ بهرام کلاه زری
١٢٩/ محمد کریمی
١٣٠/ جلیل جلیلی
١٣١/ جمال صابری
١٣٢/ ریحانه گلی
١٣٣/ پژمان سلطانی
١٣۴/ ابوذر صلح جو
١٣۵/ غلام جمالی
١٣۶/ آذر مقدم
١٣٧/ کیکاوس عباسی
١٣٨/ علیرضا نیکویی
١٣٩/ فریبا آذرخش
١۴٠/ فریده کرم پور
١۴١/ سعید مدانلو
١۴٢/ مریم ناصری
١۴٣/ هه ژار علی پور
١۴۴/ سلیمان سیگارچی
١۴۵/ فریده محمدی
١۴۶/ سه رگول احمد
١۴٧/ فریبا شجاعی
١۴٨/ فرشته ناجی حبیب زاده
١۴٩/ فاروق محمدی
١۵٠/ مینا سحر
١۵١/ جواد گلچین فر
١۵٢/ بابک آزادی
١۵٣/ حسین لاجوردی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com