“خامنه ای ” اگر ” امام ” هستی ، بگو ” سنگ نان شود ” و شکم کارگران گرسنه ر اسیر کن ، بگو باران جاری شود تا زمین های خشک کشاورزان ” ورزنه ” سیراب شوند . شوهر بیوه زنان را که مردان آنها را به ناحق کشته ای زنده کن ” ، اشک حسرت در چشمان کودکان کار را بخشکان ودست نوازش بر سر آنها بکش آب را دربستر رودهای خشک شده امان جاری کن
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)