نامه سرگشاده به آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان

روابط دیپلماتیک با حکومت شکنجه را پایان دهید!

خانم مرکل !

اسماعیل بخشی یکی از رهبران کارگری محبوب در ایران است. نام او بویژه در طول اعتصابات گسترده کارگران هفت تپه در چند ماه اخیر، بر سر زبانها افتاد، وقتی که در میتینگهای کارگران هفت تپه، بعنوان سخنگوی هزاران کارگر خطاب به حکومت اسلامی حرف زد و خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران و رعایت حقوق اولیه و انسانی کارگران شد. اسماعیل بخشی از تشکل کارگری همچون سندیکا و شورا دفاع کرد و خطاب به حکومتی ها گفت، دست مافیا از شرکت هفت تپه کوتاه و علیه خصوصی سازی این شرکت و بر باد رفتن شغل صدها کارگر و عدم پرداخت ماهها دستمزد کارگران حرف زد.

آنگلا مرکل

حکومت اسلامی ایران اسماعیل بخشی و یک خبرنگار زن و فعال حقوق کارگری سپیده قلیان را دستگیر کرد و بعد از اعتراضات گسترده در نهایت آنها را آزاد کرد.

اسماعیل بخشی مدتی ساکت بود، اما روز۴ژانویه ٢٠١٩ در اینستاگرام خود نامه ای منتشر کرد که در آن از شکنجه های وحشیانه مامورین حکومت اسلامی، از تحقیر و بی حرمتی به خود و خانم قلیان و آسیب شدید جسمی و روحی بخود حرف زد. او از مقمامت حکومت میپرسد، چرا با او چنین کردند بدون اینکه به او امکان دفاع از خود بدهند ، چرا از همان لحظه دستگیری فقط کتکش زدند و سه روز تمام چنان او را شکنجه دادند که نمیدانست کجا است و شب را از روز تشخیص نمیداد. اکنون اسماعیل بخشی خواهان مناظره با رئیس وزارت اطلاعات حکومت روحانی است.

پخش این نامه به یک درد مزمن و عمیق در جامعه ایران، انگشت گذاشته و غوغایی در بین مردم ایجاد کرده است .

اکنون شکنجه شدگان این حکومت اعلام کمپین کرده و از شکنجه هایی که در طول این چهل سال در زندانها دیده اند، حرف میزنند و اکنون تحقیر شدگان و مورد تجاوز قرار گرفته ها از این جنایات حرف میزنند.

انتظار خانواده های همه این افراد و انتظار اسماعیل بخشی و کارگران ایران و همه آسیب دیدگان این حکومت از مردم در دنیا اینست که در کنار شکنجه شدگان قرار گرفته و علیه حکومت شکنجه موضع بگیرند.

ما ایرانیان ساکن آلمان و ما مردم معترض به حکومت اسلامی از شما میپرسیم در این نبرد و جدال که جامعه ایران را بخود مشغول کرده کجا می ایستید. آیا کماکان از حکومت اسلامی ایران دفاع کرده و در مقابل این نامه تکان دهنده که بیانگر یک تناسب قوای جدید در ایران بین مردم و حکومت اسلامی است، سکوت میکنید.

خانم مرکل !

مردم ایران قهرمانانه و مدرن و انسانی در حال مبارزه با یک حکومت فاشیست اسلامی هستند. حکومتی که از روز اول به دلیل وجود شکنجه و تحقیر سیستماتیک و اعدام و سرکوب سر پا مانده است.

این مردم در کارخانه و دانشگاه، در شهر و روستا علیه قوانین اسلامی مبارزه میکنند، زنان علیه حجاب اجباری مبارزه میکنند و کارگران برای آزادی تشکل و اعتصاب و پرداخت به موقع دستمزدها و علیه چپاول و دزدی حکومتی ها و خانواده های محکومین به اعدام علیه اعدام مبارزه میکنند و پژواک این مبارزات حتما به گوش شما و دولت آلمان رسیده است ..

ما خواهان تجدید نظر کامل سیاست دولت آلمان در قبال حکومت اسلامی ایران هستیم و بهترین تجدید نظر را قطع روابط دیپلماتیک با حکومت شکنجه و سرکوب و اعدام میدانیم.

در این روزها که جامعه ایران در حال بررسی پدیده شکنجه و مقابله با آن است ما خواهان دفاع شما از اسماعیل بخشی ها و محکوم کردن فوری حکومت اسلامی ایران هستیم.

 

امضاها :

١/مینا احدی

٢/محبوبه سیاهمردی

٣/سیما بهاری

۴/سوسن صابری

۵/شهلا خباز زاده

۶/شهناز مرتب

٧/کژال ایلخانی زاده

٨/سمیر نوری

٩/ایرج آبشار

١٠/ناهید نوین

١١/سحر ادیب

١٢/ریحانه گلی

١٣/میلاد رسایی منش

١۴/نوشین قادری

١۵/سیروان قادری

١۶/مسعود آذر نوش

١٧/ملک چراغی

١٨/مجید آرامیان

١٩/رامیار رضایی

٢٠/کوروش رستمیان

٢١/هتاو عبدالهی

٢٢/عیسی بهادری

٢٣/موسی بهادری

٢۴/حبیب بهادری

٢۵/خدیجه بهادری

٢۶/معصومه بهادری

٢٧/منور بهادری

٢٨/نبی بهادری

٢٩/حمید همت

٣٠/حبیب همت

٣١/نبی همت

٣٢/طاهره همت

٣٣/ماهتاب همت

٣۴/دریا همت

٣۵/غلامرضا همت

٣۶/جعفر کاووسی

٣٧/علی کاووسی

٣٨/فاطمه کاووسی

٣٩/لیلا کاووسی

۴٠/اختر کاووسی

۴١/جهانبانو کاووسی

۴٢/امینه کاووسی

۴٣/آریانا ظلمت

۴۴/دلارا ظلمت

۴۵/شادی ظلمت

۴۶/امیر ظلمت

۴٧/علی طهماسبی

۴٨/منوچهر طهماسبی

۴٩/شایان طهماسبی

۵٠/شهروز طهماسبی

۵١/شیده طهماسبی

۵٢/شیدا طهماسبی

۵٣/شادی طهماسبی

۵۴/دارا طهماسبی

۵۵/سوری نادری

۵۶/سودابه نادری

۵٧/لیلا افشاری

۵٨/افسانه افشاری

۵٩/سارا افشاری

۶٠/ایناز کشکولی

۶١/الناز کشکولی

۶٢/ألما کشکولی

۶٣/دنا گرگین

۶۴/رامتین گرگین

۶۵/ایلین گرگین

۶۶/سلماز گرگین

۶٧/ساناز قشقایی

۶٨/دلشاد قشقایی

۶٩/دانیال قشقایی

٧٠/الناز قشقایی

٧١/دادیار کرباسی

٧٢/ساری کرمی

٧٣/پروین کرمی

٧۴/زکیه فروردین

٧۵/سمیه فروردین

٧۶/امیرحسین فروردین

٧٧/محمدحسین فروردین

٧٨/فاطمه محمدی

٧٩/زهرا علیپور

٨٠/راضیه علیپور

٨١/صادق علیپور

٨٢/ساسان میر رجبی

٨٣/سامان رجبی

٨۴/سروش رجبی

٨۵/شادی رجبی

٨۶/جانان رجبی

٨٧/بیتا دهقان

٨٨/سمیرا دهقان

٨٩/آناهیتا دهقان

٩٠/امیر دهقان

٩١/رضا دهقان

٩٢/زهرا راویزی

٩٣/فاطمه راویزی

٩۴/طاهره راویزی

٩۵/محمد راویزی

٩۶/مهدی راویزی

٩٧/نیستی آقایی

٩٨/هستی آقایی

٩٩/منوچهر آقایی

١٠٠/محمد آقایی

١٠١/فاطیما آقایی

١٠٢/محمد رهبر

١٠٣/وانیا رهبر

١٠۴/رونیا رهبر

١٠۵/یاسمن رهبر

١٠۶/سمیرا رهبر

١٠٧/خانمجان لطفی

١٠٨/لطفعلی لطفی

١٠٩/زینت لطفی

١١٠/زینب لطفی

١١١/خاتون لطفی

١١٢/عباد لطفی

١١٣/محمد لطفی

١١۴/عبادالدین صداقت

١١۵/هادی صداقت

١١۶/شهناز صداقت

١١٧/شهباز صداقت

١١٨/سهیل صداقت

١١٩/مهدی صداقت

١٢٠/شادی صداقت

١٢١/لإله عبادی

١٢٢/ثوری عبادی

١٢٣/چمین عبادی

١٢۴/توکا عبادی

١٢۵/سورنا عبادی

١٢۶/لیلی عبادی

١٢٧/مهناز عبادی

١٢٨/طناز عبادی

١٢٩/بهناز عبادی

١٣٠/بهنام عبادی

١٣١/ساناز عبادی

١٣٢/محمد غفوری

١٣٣/احمد غفوری

١٣۴/محدثه غفوری

١٣۵/طه غفوری

١٣۶/داور غفوری

١٣٧/دانیال زرین

١٣٨/مهران زرین

١٣٩/یاشار زرین

١۴٠/دلبر زرین

١۴١/فاطمه عباسی

١۴٢/لیلا عباسی

١۴٣/علی عباسی

١۴۴/دادیار عباسی

١۴۵/توران عباسی

١۴۶/فرخ عباسی

١۴٧/کرامت عباسی

١۴٨/فاطمه اسلامی

١۴٩/زهرا اسلامی

١۵٠/داوود اسلامی

١۵١/راضیه اسلامی

١۵٢/مرضیه اسلامی

١۵٣/لیلا اسلامی

١۵۴/احمد صادقی

١۵۵/محمد صادقی

١۵۶/علی عسکری

١۵٧/محجوب عسکری

١۵٨/عباس ماندگار

١۵٩/سعید مدانلو

١۶٠/ هژار علیپور

١۶١/حمید سایه

١۶٢/محمد هوشمند

١۶٣/یدی محمودی

١۶۴/ خلیل احدی

١۶۵/ بهرام کلاه زری

١۶۶/ محمد نعمتی

١۶٧/ محمد کاظمی

١۶٨/ داریوش شریفیان

١۶٩/ صلاح سعید پور

١٧٠/ سهراب وفا

١٧١/ هوروش پورکیان

١٧٢/ حسن صالحی

١٧٣/ ثریا کریمی

١٧۴/ایرج فرجاد

١٧۵/ منیره شریف پوران

١٧۶/ رویا نعمت زاده

١٧٧/ فریده آرمان

١٧٨/ حیدر گویلی

١٧٩/ شایسته طاهرخانی

١٨٠/ احمد مقیمی

١٨١/ هاله باقرزاده

١٨٢/ الهی قهرمان

١٨٣/هما ادیب

١٨۴/نیایش ادیب

١٨۵/مسلم کاووسی

١٨۶/یحیی کاووسی

١٨٧/سمیه بهبودی

١٨٨/ابراهیم بهبودی

١٨٩/بهمن محمدی

١٩٠/محمد محمدی

١٩١/فاطمه محمدی

١٩٢/زهرا پورعالی

١٩٣/اختر باباخانی

١٩۴/گلبهار علیپور

١٩۵/مارال علیپور

١٩۶/ماهرخ زمانی

١٩٧/دلبر زمانی

١٩٨/یاسمن علیجان

١٩٩/سمیرا علیجان

٢٠٠/سارا حسین زاده

٢٠١/مهدی حسین زاده

٢٠٢/ بختیار میرزایی

٢٠٣/ مهناز جوادی

٢٠۴/ سیامک بهاری

٢٠۵/محبوبه پورداد

٢٠۶/ندا حسنی

٢٠٧/سجاد کرمی

٢٠٨/آنا کرمی

٢٠٩/نادیا احمدی

٢١٠/زهرا اس العلی

٢١١/ لإله مقدم

٢١٢/شیرین مقدم

٢١٣/قاسم محمدی

٢١۴/تهمینه محمدی

٢١۵/٢١۶/فرزانه فرزاد

٢١٧/امیر ادیب

٢١٨/ایلهان فرد

٢١٩/حمیده اکبری

٢٢٠/لیلا اکبری

٢٢١/ احمد اکبری

٢٢٢/شادی فروزان

٢٢٣/لادن فروزان

٢٢۴/سعید فروزان

٢٢۵/متین پوراحمد

٢٢۶/طه قباد

٢٢٧/نسیم قباد

٢٢٨/محمد نوشاد

٢٢٩/سارا نوشاد

٢٣٠/رحمت احمدی

٢٣١/وحید احمدی

٢٣٢/مسعود أمینی

٢٣٣/سعید أمینی

٢٣۴/سارا أمینی

٢٣۵/مژگان سیداحمدی

٢٣۶/مژده سیداحمدی

٢٣٧/یاشار سیداحمدی

٢٣٨/دانیال فریبا

٢٣٩/پیژن احمدی

٢۴٠/تارا الأحد

٢۴١/ماریان الأحد

٢۴٢/گیسو فرزان

٢۴٣/فرزاد فرزان

٢۴۴/ عزیزه لطف الهی

٢۴۵/ عبدل گلپریان

٢۴۶/ طه حسینی

٢۴٧/ امیرتوکلی

٢۴٨/ مینا سحر

٢۴٩/ سهیلا شهبازنژاد

٢۵٠/ هادی وقفی

٢۵١/ بهمن خانی

٢۵٢/ مریم ناوه

٢۵٣/ عبه صید مرادی

٢۵۴/علی محسنی

٢۵۵/ علی نیک قالب

٢۵۶/ مصلح ریبوار

٢۵٧/ مهرنوش موسوی

٢۵٨/ خلیل کیوان

٢۵٩/ حسن آقایاری

٢۶٠ شیرین نجفی زاده

٢۶١/آذر موسوی

٢۶٢/ سیروس ایل بیگی

٢۶٣/عظیم مطور

٢۶۴/عمر معروفی

٢۶۵/فرناز خسروی

٢۶۶/نوید محمدی

٢۶٧/خالد ناصری

٢۶٨/نیلوفر قریشی

٢۶٩/مهرزاد زرنگار

٢٧٠/حسن پویا

٢٧١/جمال صابری

٢٧٢/پروین عظیمی

٢٧٣/پروین عظیمی

٢٧۴/فاطمه طباطبایی

٢٧۵/فرهاد رمضانعلی

٢٧۶/مهوش افصحی

٢٧٧/ ناصر کشکولی

٢٧٨/ بهمن سلطانی

٢٧٩/مهران محبوبی

٢٨٠/نینا تابان

٢٨١/جان نیرومند

٢٨٢/ سام نیرومند

٢٨٣/فرزانه درخشان

٢٨۴/منصور ترکاشوند

٢٨۵/نیما ذوالقدر

٢٨۶/سورنا جوادپور

٢٨٧/سارا برومند

٢٨٨/سلماز برومند

٢٨٩/علی أحمدیان

٢٩٠/لیلا نامداری

٢٩١/میثم محمدی

٢٩٢/محسن محمدی

٢٩٣/رزیتا یوسفی

٢٩۴/آذر یوسفی

٢٩۵/بهمن کاظمی

٢٩۶/کامران محمدزاده

٢٩٧/فرزانه سلطانی

٢٩٨/پروانه سلطانی

٢٩٩/بهروز عیدیپور

ب٣٠٠/هزاد عیدیپور

٣٠١/بهتاژ عیدیپور

٣٠٢/فاطمه نادری

٣٠٣/سکینه نادری

٣٠۴//سمیه نادری

٣٠۵/قاسم نادری

٣٠۶/محمدحسین دادفر

٣٠٧/ارشام فاتهی

٣٠٨/یاشار فاتهی

٣٠٩/بهداد خداداد

٣١٠فرزانه سلطانی

٣١١/آزاده کارداش

٣١٢/جان افروز مهربان

٣١٣/نادر مهربان

٣١۴/نارسیس دانش

٣١۵/شعله همتی

٣١۶/ مسعود نادری

٣١٧/صلاح نعمتی

٣١٨/حمیده نعمتی

٣١٩/صلاح گرامیان

٣٢٠/عباس محمدپور

٣٢١/ نسان نودینیان

٣٢٢/پروین معاذی

٣٢٣/ آذر پویا

٣٢۴/سهیلا خسروی

٣٢۵/سهند مطلق

٣٢۶/بابک یزدی

٣٢٧/ نیما زرتشت زاده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com