در گفتگو با رادیو فردا و همچنین با شهرام همایون از کانال یک ضمن بررسی موقعیت کنونی خیزش انقلابی زن، زندگی آزادی، به برخی شکاف ها و چالش های پیش روی این جنبش و همچنین اهمیت استراتژی خشونت پرهیزی در این جنبش برای تدوام و گسترش آن از یکسو و تلاش حکومت برای سرکوب خشن تر و فرسوده کردن این جنبش و تفرقه اندازی درآن به قصد پایان بخشین به آن پرداخته شد. در عین حال ضمن برشمردن خصلت زنجیره ای این اعتراضات که در این دوره از فواصل زمانی کوتاه تر و دامنه گسترده تری برخوردار است، ادعای فروکش کردن این جنبش رد شد. با این همه اشاره شد در کنار سرکوب و نابرابری توازن قوا، نگرانی های ضد آرمانی برخاسته از تجربه انقلاب ۵۷،  نگرانی از سوریه شدن ایران (که حکومت سخت به آن دامن می زند)، و نگرانی از رشد رویکردهای پوپولیستی افراطی می تواند مانع مشارکت بخشی از مردم در این خیزش انقلابی شود که به رغم همدلی بآ آن، مداخله فعال در آن ندارند. همچنین اضافه شد که از آنجا که به رغم آن که پائینی ها حکومت را نمی خواهند، هنوز شاهد شکاف در دستگاه سرکوب نیستیم نمی توان ازموقعیت انقلابی متکی بر قدرت دوگانه سخن گفت. تداوم اعتراضات اما می تواند احتمال شکاف در دستگاه سرکوب و سوق یافتن به این مسیر را افزایش دهد.  لینک نخست  گفتگو با رادیو فردا (از دقیقه ۱۳ تا ۲۰) https://www.radiofarda.com/a/32143415.html و لینک دوم گفتگو با کانال یک از دقیقه ۸ و نیم تا ۴۵ است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)