هدف این نوشته آنستکه نشان دهد که اتفاقا شهادت طلبی هواداران نظام بخودی خود بیانگر بر حق بودن گفتمان و نظریه سیاسی ای که از آن دفاع می کنند نیست و این نوع شهادت طلبی ریشه در نوعی به بن بست رسیدن در زندگی و عدم توانایی در سازگار کردن خود با دنیای پر شتاب مدرن و متجدد را داشته و چون جهان بینی و زندگی اجتماعی مورد تبلیغ از سوی مدعیان تئوری ولایت فقیه توان سازگار کردن خود با زندگی مدرن را ندارد هوادارانآن به نوعی پوچی و فرار از دنیا رسیده اند
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)