“بریتاینا” عموما در کشورهای پیرامونی ، از اصلاحات ونه انقلاب یا گرایشات بشدت ارتجاعی حمایت می کند تا بتواند ، آن اصلاحات را در جهت منافع ملی و سیاستهای دراز مدت استراتژیک خود جهت دهد
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)