“پیام دقیق به ما رسیده است”

https://www.dalfak.com/w/qwc9h/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C

 

*******

هر قتل پیامی دارد

“پیام دقیق به ما رسیده است”
هر قتلی به قتلِ دیگری پیوند می‌خورد
هر قاتلی به قاتلِ دیگری اقتدا کرده است

در جنگل درختان انبوه‌اند
هر شاخه ای تبری در خود دارد
هر کودکی دیوی در خود می‌پرورد

از همین حرف‌های روزمره
شعری زاده می‌شود
از همین هم آغوشی‌های بی‌برنامه
کودکی به دنیا می‌آید

در این قطار
شبانه‌روز در سفرم

به کارهای ناکرده می‌اندیشم
شعرهای نانوشته
کودکانِ نازاده

علی‌رضا آبیز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)