عاشقم اومدم از دشت و صحرا
لیلا در وا کن مویم

طالبم او مدم از بهر سودا
لیلا در وا کن مویم

اومدم تا شوم شمع سرایت
لیلا در وا کن مویم

شوی نوروز کنم جون مو فدایت
لیلا در وا کن مویم
پشت در واکن مویم
این چه در واکردنه
این ز اقبال مویه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)