رعنا تی تومان گِله کِشه ،رعنا
تی غصه آخر مَره کوشه ،رعنا

دیل دَبَسی کُردآجانه،رعنا
حنا بَنَی تی دَستانه،رعنا

آی رو سیا ،رعنا !برگرد بیا رعنای
رعنای می شِی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا

آخه پارسال بوشوی امسال نِمَی ،رعنا
تی بوشو راه واش دَر بِمَی، رعنا
تی لِنگانِ خاش در بِمَی ،رعنا

آی رو سیا ،رعنا !برگرد بیا رعنای
رعنای می شِی رعنا، سیاه کیشمیشه رعنا

امسالِ سالِ چاییه ،رعنا
تی پِِر ،مِه داییه ،رعنا

جان من بوگو، مرگ من بگو رعنا
(دیشب تی سر که دبه بو؟….)
رعنای گُله رعنای! گل سنبله رعنای

رعنای بوشو تا لنگرود رعنای
خیاط بِدِی هیشکی نُدوت ،رعنای
خیاط وَچَی تَر کُت بُدوت ،رعنا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)