سه سال پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در روز١٠ دسامبر ١٩۴٨ اعلامیه جھانی حقوق بشر که متضمن کرامت و آزادیھای فردی و اجتماعی آحاد بشر در تمام کشورھای جھان است، به تصویب رسید و از آن پس این روز را روز جھانی حقوق بشر نام نھادند. روزی که چون خاری است در چشم رژیم ھای خودکامه ای ھمانند جمھوری اسلامی ایران که بنیاد خود را برضد حقوق بشر و بر تبعیض بین انسانھا نھاده اند.

در ماه نوامبر ٢٠١٨ قطعنامه مربوط به نقض شدید حقوق بشر حکومت جمھوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. اما حکومت ضد حقوق بشری جمھوری اسلامی ایران به مانند۴٠ سال گذشته، بی توجه به این قطعنامه ھا و ھشدارھا و درخواست ھای بین المللی فعالان حقوق بشری و سیاسی، ھمچنان به جنایات خود و نقض روزمره حقوق بشر در تمامی عرصه ھای

زندگی و آزادیھای فردی و اجتماعی ایرانیان ادامه میدھد.

در روز جھانی حقوق بشر چه دردناک است که اعلام کنیم: پس از چھل سال کشتار و اعدام و شکنجه دھھا ھزار دگراندیش ایرانی توسط باندھای تبھکار جمھوری اسلامی، ھرگاه یک شھروند ایرانی برای اجرای مفاد اعلامیه جھانی حقوق بشر درکشور خود فعالیت نماید، مجرم شناخته میشود و با اتھامات

ساختگی امنیتی به شکنجه و زندان محکوم میگردد.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر ھفت تپه، نسرین ستوده وکیل و برنده جایزه حقوق بشری اروپا به نام جایزه ساخارف، فرھاد میثمی، نرگس محمدی، آرش صادقی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، زینب جلالیان، اسماعیل عبدی، بھشتی لنگرودی، محمد حبیبی، سپیده قلیان، علی نجاتی، محمدعلی طاھری و صدھا تن دیگر از فعالان دانشجویی، فعالان مدنی و سیاسی و شھروندان بھایی و …که در زندانھا و شکنجه گاھھای جمھوری اسلامی به مرگ تدریجی محکوم شده اند، ھمه و ھمه جز مطالبات

حقوق بشری و انسانی، درخواست دیگری از حکومتگران جمھوری اسلامی نداشته اند.

آری در کشوری که چھل سال است در مورد بی حقوقی انسان ایرانی تبلیغ میشود سخن گفتن از اعلامیه جھانی حقوق بشر و مطالبه حقوق شھروندی از جانب مدافعان حقوق بشر در این کشور، جرمی بزرگ و مستوجت مجازات است!

قوه قضائیه و دادگاھھای انقلابی و اسلامی حکومت ولایت فقیه که طی ۴٠ سال گذشته، با ساختن اتھام ھای بی پایه و اساسی از قبیل: ضد امنیتی، مفسد فی الارض، جاسوس، مرتد و یاغی که در ھیچ کجای دنیا و ھیچ نظام حقوقی چنین اتھاماتی اعتبار قانونی و حقوقی ندارند، ھزاران منتقد و مخالف

جمھوری اسلامی را به مرگ محکوم کردند.

این روزھا با گسترش مبارزات صنفی و حقوق بشری مردم ایران، یکبار دیگر ھمان اتھامات بی پایه و اساس را به فعالان جنبش ھای مدنی و صنفی می زنند تا از یکسو فضای رعب و وحشت را در جامعه سنگین تر نمایند و از سوی دیگر این فعالان را با مجازاتھای سنگین مواجه سازند. بستن اتھامات ضدامنیتی، مفسدفی الارض و جاسوسی به فعالان محیط زیست، جنبش کارگری و جنبش معلمان، در حقیقت فقط تنگ کردن عرصه فعالیت فعالان مدنی و حقوق بشری مردم ایران است که از فساد و تباھی

و جنایات چھل ساله جمھوری اسلامی به ستوه آمده اند.

در روز جھانی حقوق بشر، مدافعان ایرانی حقوق بشر افتخار دارند اعلام کنند که علیرغم سیاست سرکوب وحشیانه معترضان و صدور احکام سنگین و فشار روز افزون بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، دامنه مبارزات مردم ایران ھر روز گسترده تر میشود. مردم ایران، اعم از زنان، کارگران، کشاورزان، دانشجویان، معلمان، اقلیت ھای قومی و مذھبی، وکلای مدافع حقوق بشر، روزنامه نگاران، ھنرمندان، فعالان محیط زیست و غیره، رژیم حکومت اسلامی را به چالش می کشند. آنان برای بدست آوردن حقوق و آزادیھای فردی و اجتماعی که اعلامیه جھانی حقوق بشر، برخورداری از آنھا را حق مسلم و قانونی شھروندان ھر

کشور میداند، تلاش می کنند.

ھمچنین درسالروز تصویب اعلامیه جھانی حقوق بشر، نھادھای امضاکننده این بیانیه توجه تمامی وجدانھای بیدار در سرتاسر جھان را نسبت به وضعیت ناگوار زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران جلب می نمایند. زندانیانی که پس از ماھھا شکنجه ھای وحشیانه، در بیدادگاھھای در بسته جمھوری اسلامی و بدون حضور وکیل مدافع با اتھامات ساختگی، به زندانھای دراز مدت محکوم شده اند. زندانیان از تغذیه مناسب و حداقل امکانات درمانی و بھداشتی محروم گردیده اند با این نیت عبث حکومتگران

خودکامه اسلامی که زندانیان سیاسی را از نظر جسمی و روحی در ھم شکنند و از پای در آورند. دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برابر حکومتی که حتی قوانین خود را در مورد نحوه مدیریت زندانھا و

رفتار با آنان را رعایت نمیکند وظیفه حقوق بشری وجدانھای بیدار در سرتاسر دنیا است.

در پایان یاد و نام بھمن امینی، یکی از مدافعان سخت کوش حقوق بشر و از پایه گذاران و ھمکاران گرانقدر “شبکه ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران” را که در آستانه روز جھانی حقوق بشر درگذشت، گرامی می داریم و بر ادامه راھش پای خواھیم فشرد.

شبکه ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران

دسامبر ٢٠١٨

امضاء: ١ – انجمن زنان ایرانى – مونترال ٢ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن ٣ – انجمن ھمبستگی ایرانیان – تگزاس ۴ – انجمن جمھوریخواھان ایران – پاریس ۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – ھامبورگ ۶ – انجمن فرھنگی ایران وسوئیس – ژنو ٧ – بنیاد اسماعیل خویی ٨ – مادران پارک لاله ایران ٩ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند ١٠- حامیان مادران پارک لاله – ھامبورگ ١١- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو ١٢- شبکه ھمبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا ١٣- فدراسیون اروپرس ١۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ١۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شھروندان ایرانی – پاریس ١۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو ١٧- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ١٨- نھاد »ھمه حقوق بشر، برای ھمه، در ایران« ١٩- ھمبستگى جمھورى خواھان ایران )ھجا(- مونترال ٢٠- ھمبستگى جمھورى خواھان ایران )ھجا(- نیویورک ٢١- ھمبستگى جمھورى خواھان ایران )ھجا(- لوس آنجلس ٢٢- ھمبستگى جمھورى خواھان ایران )ھجا(- ونکوور ٢٣- ھمبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری ٢۴- مادران صلح مونترال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)