وقتی که نفت ، نفت انگلیس و بختیاری بود ،بختیاری ها ،۱۰ده درصد سهم نفت ،نصیبشان می شد .بعدازبه اصطلاح (ملی شدن) صنعت نفت؛ همان ۱۰ درصد را هم از بختیاری ها گرفتند .!!!

با پول نفت ما بختیاری ها ،لندن ..تهران …اصفهان …مشهد …تبریز …یزد …اورمیه …آباد شد اما بختیاری ویران باقی ماند !؟
دیروز پدران دین گرای ساده دل لُرما ،می سرودند :تو که مهر *علی *ور (در ) دلته ..نفت ملی سی چنته (برای چیته)؟
و امروز ما فرزندان ملی گرای هنوز ساده دل لُر،میسراییم: تو که مهر *کوروش *ور دلته ،حقوق قومی سی چنته ؟
آب زاینده رود سی چنته ؟آب کارون سی چنته ؟آموزش زبان مادری سی چنته ؟

*هرچه که گول اخورم(میخورم )،سر دل صافم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)