در جوامعی که نظام حاکم بر آن مردمسالار است برگزار کردن انتخابات در سطوح مختلف وسیله ای برای ابراز اراده مردم برحاکمیت خویش است. هرچه روند انتخابات آزاد تر و مردم برای شرکت در آن مستقل و ازادتر باشند، نظام حاکم باز تراست. در این صورت هرچه مشارکت مردم بیشتر باشد مردمسالاری و جمهوریت قوی تر و پیشرفته و نظام حاکم نماد اراده وحاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. از آنجا که انتخابات وسیله مشروعیت به نظام حاکم نیز هست در نظامهای بسته و استبدادی به ویژه آنها که تمایلات تمامیت خواهی دارند نیز “انتخابات” که در واقع انتصاب کارگزاران و تدارکاتچی های حاکمیت است به صورت نمایشی برگزار میشود. در این گونه نظامها، تحریم انتخابات از سوی مردم نشانه اراده و عزم ملی برای سلب مشروعیت از استبداد محسوب میشود.
در ایران، نظام ولایت مطلقه فقیه که بنابر نظریه حاکم بر آن تمایلات تمامیت خواهی دارد و حق حاکمیت مردم را غصب و از آنها سلب کرده است مرتبا نمایشاتی را به عنوان ” انتخابات” برگزار می کند تا در سایه آن مهره های خود را نصب نماید. از ترفند ها و فریبهای بکار رفته در این نوع انتخابات دروغ بزرگ و مدار بسته انتخاب بین بد و بدتر است که به ضرورت به انتخاب بدترین منجر میشود. این بار دایره ” انتخاب” بین بد و بدتر چنان تنگ شده است که بخشی از حاکمیت که می کوشید رنگ و لعابی به نمایش انتخاباتی بدهد حیران است و دم از عدم مشارکت وسیع مردم که نتیجه آن سلب مشروعیت از نظام استبدادی است می زند.
هموطنان
سردمداران نظام ولایت مطلقه فقیه آشکارا نگران عدم مشارکت مردم در این نمایش اند و می کوشند تا با ترفند های مختلف شهروندان را به مشارکت تشویق نمایند.
هموطنان عزیز، زنهار که هر گونه مشارکت در این نمایش ، شما مردم را گرفتار بدترین که همان طولانی شدن عمر این نظام مستبد است خواهد کرد
در روز ۲۸ خرداد با تحریم گسترده ” انتخابات” و خلوت گذاشتن خیابانها اراده خویش بر آزاد و مستقل بودن در گرفتن تصمیم و ابراز حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را به نمایش بگذاریم .

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱
مجامع اسلامی ایرانیان
dabirkhaneh@majame.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)