جنجال امیر بهمن از زاویه دیگر ؟؟!!
جنجال امیر بهمن از از نگاه جامعه شناسانه برای من و بختیاری ها و دیگر لرها قآبل اهمیت است وگرنه از لحاظ
قابلیت آواز ایشان یا اهمیت آکادمی گوگوش ، قابلیت بهس و گفتگو ندارد .اما پیامد ها و اهمیت این قضیه امیر بهمن
چیست ؟ این قضیه به ما بختیاری ها و لرها ۳ پیام داد خلاصه :
۱_ با همه تلاش برخی ناسیونالیست های فارس و همینطور فارس گرایان بختیاری .که مدعی بودند بختیاری لر نیست و پارس و فارس است ،ثابت کرد که سر بزنگاه مسائل و منافع حتی پیش افتاده یی چون یک مسابقه آواز ، ما برای عموم هموطنان فارس ، لر هستیم و چوپون هستیم و و و …
۲ -پیام دوم و مهمتر اینکه ،ما قوم پراکنده و متفرق لر که در همه پرسی ها ،انتخابات ، حکومت ،توزیع بودجه و رفاه و در کل در سطح ملی گمنام و در شمار نمیآییم و حق ما همیشه نصیب فارس ها و ترک های آذری میشه .این قضیه اثبات کرد اگر من بختیاری یا آن ممسنی آن بویر احمد آن خرم آبادی از از تعصب لری استفاده بریم ،میتوانیم در مسائل مهمتری مثلن در مجلس وحکومت ،سهم بیشتری به دست بیاریم . به خدا فارس و ترک نمیخواهد که بختیاری با دیگر لرها و دیگر لر ها با هم متحد باشند .
۳ -این قضیه نشان داد که صف رقیب بسیار پراکنده تر و با آراء متفاوت است که همزبانی و هم تباری ما موجب پیشبرد ماست .ماکه با همیت و اتحاد توانستیم یک هنرمند نه چندان قوی را به دور آخر بفرستیم .چرا نتوانیم یک نماینده یا یک رییس جمهور قوی و خوب و لر پرست را به مجلس و حکومت بفرستیم ؟
آری به اتفاق جهان می توان گرفت
لر سی لر امیره ،عرو سی عرو …

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)