نهادهای امنیتی و مدیریت شرکت واحد که نتوانسته است؛ با بازداشت، زندان، اخراج و آزار و اذیت کارگران، سندیکای مبارز شرکت واحد اتوبوسرانی را تعطیل و اتحاد کارگران را از بین ببرند, با در اختیار گرفتن افراد خودفروخته و سودجو به نام سعید ترابیان، حسن میرزایی و عباس بخشش با توطئه علیه کارگران و سندیکای مبارزشان برای برگزاری مجمع عمومی صوری با نام سندیکا، قصد ایجاد سندیکای فرمایشی و هم ردیف شورای کارفرمایی همچنین تحت الشاع قرار دادن سندیکای مبارز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)