با یک آغوش کشیدن پرمهر که مشخصه امروز نسل هشتادی هاست!
این یک انقلاب است. سعی نکنید با تعرف های کلاسیک به آنالیز آن بپردازید .انقلاب است! چون همه چیز را تغیر داده یا در حال تغیر آن هاست .منظورم سکه یک پول شدن نرم ها و قوانین اعمال شده اسلامی است ! بازگشت و جای گزینی یک فرهنگ زیبای میل به زندگی ،شادی وتعامل است.اخلاق مداری بین آدم هاست .!
تنها باید خودت این جا باشی تا ببینی ودرک کنی من چه می گویم .اگر صحبت از رژیم سیاسی است .بنظرم این خیزش به سرنگونی فیزیکی رژیم هم منجر خواهد شد .
اما در حال حاضر در دو عرصه این انقلاب قادر شده کاری کند کارستان! اول این که تمام خواست ها وشعار های خیابان تنها مربوط به خیابان نمی شود.بجرئت بگویم وارد تمام خانه های ایرانیان شده چه مخالفان رژیم ،چه موافقان .
هیچ خانه وخانواده ایرانی نیست که با این مسئله در گیر نباشد .تمام صحبت ها سر جوان هائیست که در خیابان هستند و شکل دیگری از مبارزه ،خواست ها وآرزو های مردم را بیان می کنند .
باور میکنی آنطورکه در خارج ورسانه ها از مرگ صحبت می شود .از سرکوب و خشونت .این چیز ها اصلا به کت این جوانان ها که میدان آمده اند نمی رود .اصلا نه از مرگ می ترسند ،نه از گلوله نه از درگیر شدن با نیروها ویگان ویژه .چیز غریبی هستند.
دلم میخواست این جا بودی تا میان این سختی آتش وخون چهره های زیبا وبشاش این جوان ها را که لبخند می زنند ! گل می دهند ، مشت به مشتت می کوبند !شکلات دستت می گذارند را از نزدیک می دیدی .
جوان هائی که درست مثل شعار هایشان هستند .حضور وسیع دختران که در هم جا یا جلو صحنه هستند یا هم پای پسرها .استفاده کردن ازحداقل هائی که دارند!یک فرهنگ جدید را در خیابان ها جا می اندازند. سرود می خوانند ،می رقصند ،آغوش برروی ملت باز می کنند.
نمی توانم حس خودم را وقتی که جوانی، من نسل پنجاهی را با محبت و چشمهای درخشان که شادابی جوانی وزندگی در آن موج می زند در آغوش می گیرد.می گوید:” ما پیروز می شویم!” را بیان کنم .
تنها اشگ می ریزم .با خود می گویم ای ایران ای سرزمین محبوب ترا با چه ساخته اند؟رگ وپی تو احساس است.حس غریبی از زندگی ،شادی،افتخار وغرور!
باور کن وقتی جوانی آغوش بر رویت باز می کند.چنان احساسی اززندگی، محبت ،دوست داشتن مردم وایران بتو دست می دهد که حاضری هر نوع فداکاری انجام دهی .
این دو ماه آن چنان تغیرات شگرفی در روحیه ،فکر و رابطه آدم ها ایجاد کرده که به معجزه شبیه است .فراتر از معجزه .چهره مردم با تمام مشقت های گذران زندگی بازتر شده .دکان که می روی آن اخم وتخم سابق نیست .چهره شهر رنگی شده ودختران جوان، پسران جوان با لباسهای روش در کمال آزادی می گردند .تا فرصت می کنند می رقصد.مثل یک رویا یک فیلم شاد. نگاه به زندگی تغیر کرده است.
بهر میزان که بر تداوم مبارزه افزوده می شود.مردم نگاهشان به دنیای ترسیم شده توسط جوان ها مثبت ترمیگرددوقبولشان بیشتر.هر خانوادهای که جوان دانشجوئی ،محصلی ،کلا جوانی در خانه دارد دربست تائیدشان می کند .
چرا که عملابا ابتکارات روزانه و مقاومت جانانه در برابر سرکوب رژیم این اعتماد،غرور و اتکا بنفس رادر آن ها بوجود آورده اند.چنان رابطه دوستی ،حس همکاری وتعامل با همدیگر بوجود آمده که هیچ کس فکر نمی کند کی هستی ؟کجائی هستی ؟ مهم این است که این رژیم را قبول نداری .
باور نمی کنی چطور مسئله بزرگ شده حجاب درهمین مدت کوتاه از بین رفته. همان طور که زمان ما بود. حجاب یا بی حجاب بودن مسئله کسی نسیت .مثل این که یک کابوس بوده که تمام شده.
مردم دارند بخودشان می آیند.میخواهند زندگی کنند .میل به زندگی،ساختن زیبای آن قابل تصور نیست .
چیزی که دیگر هیچوقت رژیم قادر به بر گردانیدن مردم بگذشته نخواهد شد.
آنطرف هم دیدنی است .یک باره تمام دک وپوز حکومت بهم ریخته .چنان سکه یک پول شده که بچه دبستانی ها هم مسخره اش می کنند .خدا هیچکس راچنان خوار وزبون نکند که مورد مسخره بچه های مکتبی شود. اکثراکسانی که قبلا با بال جمهوری اسلامی می پریدند .حال هوا را پس دیده آرام گوشه گرفته اند.مترصد فرصت که پوست عوض کنند. باور میکنی بخشی از خشونت وحشتناک این لباس شخصی ها ویگان ویژه .ناشی از تحقیری است که می شوند.
می بینند که چطور مردم با نفرت نگاهشان می کنند.عمرقدرگوئیشان رو به اتمام هست .دیوانه می شوند.تنها خیابان که نیست در وهم سایه هم است. خانواده اش است که بخاطره کارشان دارند در جامعه ایزوله میشوند. شوند.
رژیم در تمامی عرصه ها بد طوری باخته…

ادامه دارد
ابوالفضل محققی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)