چند سال پیش(شماره۴۵ و۳۹و۳۱و۲و۴)به مناسبت۱۳آبان۵۸سالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران
این مطالب یکبار پیشتر منتشر شده است.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
کانال اطلاع رسانی محمد شوری جزه (نویسنده و روزنامه نگار)
https://telegram.me/shoorijezehmohammad
صفحه فیس بوک
https://www.facebook.com/assize.mahkame
@MahkameAssize

چند سال پیش (۲)
نهم دی ماه سال ۱۳۵۸،روزنامه بامداداز قول موسوی خوئینی ها نوشت.
موسوی خوئینی ها در ارتباط با سناد لانه جاسوسی طی یک سخنرانی گفتند:
«در افشاگری ها با اشخاص سر جنگ ندارند واین چه سخن بیهوده ای است که بعضی از نویسندگان گفتندباید ابتدا اسنادبه مراجع صلاحیت دارتحویل داده شودوآنها بررسی کنندتا اگر مصلحت بود افشا گردد. کدام مصلحت؟سوال ملت ایران امروز این است این همه اسنادی که در مرکز اسناد ساواک ایران وجود داشت کدامیک برای ملت ایران افشا شد؟
از سوی دیگر آیا افشای جریانات انحرافی سیاسی ،مبارزاتی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؟مگر اشخاص را می خواستند محاکمه کنند که به دادگاه ار جاع شود؟
مگر بحث محاکمه اشخاص است که دادستان انقلاب رسیدگی بکنند… چقدر پرده پوشی؟چقدر مخفی کاری کردن حقایق؟تا چقدر ملت را بی خبر ازاین واقعیت ها نگاه داشتن؟
دانشجویان صادقانه تصور می کردند و تصور می کنند که بایداین اسناد را درمعرض دید و نگاه ملت قرار دادتا ملت قضاوت کنندحالا اگر ملت ایران معتقد است این اسناد نباید افشابشود، افشا افشا نمی کنند! ولی این مردمندکه فریاد می زنندد باید افشا گردد،باید افشا گردد!….
ما نمی خواهیم کسی رازندانی کنیم که چرا تو از امام بدت می آید،ما می خواهیم به ملت به گوئیم که این آقای روشنفکری که ازشما بدش می آید،آمده پیش کاردار و پیش جاسوس سیا درد دل می کرده است.این دیگر دادستان انقلاب نمی خواهد .اگر ملت درباره یک چیزی قضاوت کرد کدام دادگاه حق دارد برخلاف قضاوت او قضاوت کند!
یازدهم دی سال ۱۳۵۸،روزنامه بامداد از قول مهندس مهدی بازرگان نوشت:
بازرگان در پاسخ به موسوی خوئینی ها:
جناب آقای موسوی خوئینی!جنابعالی روز شنبه ۸دی در اجتماع برابر سفارت سابق آمریکا بااشاره به افشاگری های دانشجویان پیرو خط امام و عنوان کردن سیاست گام به گام،به کنایه و واضح نهضت آزادی ایران را مورد اتهامات ناروا وحملات بی محابا قراردادید.
حقایق وواقعیت ها طوری است که دوستان نهضت واینجانب می توانیم جواب رسا به اظهارات شما ودیگران بدهیم ولی بنا به مصلحت مملکت وانقلاب از حق دفاع مشروع صرف نظرکرده به سوال ذیل اکتفا می نمایم:آیا آمریکا ودشمنان داخلی از سیاست بقول جنابعالی گام به گام بیشتر شادمی شوند یا از اینکه سازندگان ودست اندرکاران انقلاب اسلامی در حساس ترین روزها به جان یکدیگر بیفتند؟
خدا عاقبت ما را بخیر کند!
https://telegram.me/shoorijezehmohammad
چند سال پیش(۴) سلاح هایی که آمریکا به ایران قالب کرد
روزنامه بامداد۱۷اردیبهشت سال ۱۳۵۸نوشت:
سلاح هایی که آمریکا به ایران قالب کرد
ارتش ایران در گذشته سلاح های بسیار پیچیده ای را تحویل گرفته است وقراردادهای متعددی هم منعقد شده بودتادرآینده ایران صاحب سلاح های پیچیده تروجدیدتری شودکه ظاهراهمه این قراردادهابتدریج در دوران انقلاب بحالت تعویق درآمدوبعداتوسط دولت انقلاب فسخ شد.
* ۱۴۰ فروند شکاری بمب افکن سبک اف ۱۶ساخت جنرال دانیامیکزبه ارزش ۶/۳میلیاردلار.
* ۷۶ فروندهواپیمای بسیارپیشرفته داگلاس.
* ۱۰۰۰ قبضه موشک ضد تشعشع هوابه زمین شرابک.
* ۷ فروند رادار پرنده بوئینگ یی-۳-ای-ای-دابایو-ش-اس به ارزش ۲/۱میلیاردلار.
* ۵ فروندهواپیمای اکتشافی فانتوم آرب اف ۴ش
* ۱۶ فروندهواپیمای اکتشافی فانتوم آرب اف ۴ بی به ارزش ۲۱۹ میلیون دلار.
* ۳ فروند زیردریایی به ارزش ۶۶۰میلیون دلارارکلاس تانگ.
* ۴ فروندناوشکن سنگین
*۳۶۰ قبضه موشک ضد هوایی (هاوک پیشرفته).به ارزش ۳۰ میلیون دلار.
* ۲۰۰ قبضه موشک سطح به سطح (هاریون)به ارزش ۱۰۰میلیون دلار.
* ۴۰۰قبضه اژدرمارک ۴۶به ارزش ۴۷میلیون دلاربه انضمام تعدادی نامعلوم موشک های ضد تانک دراگون هوابه هوا.
*۱۲۵۰ تانک پیشرفته چیفتن به ارزش ۲میلیارددلار.
* ۵کشتی به ارزش ۱۰۵میلیون دلار
* مجتمع صنعتی نظامی دراصفهان به ارزش ۵/۱میلیاردلار.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۲۱دی ۹۲
https://telegram.me/shoorijezehmohammad
چند سال پیش(۳۱)بیستم فروردین ۱۳۵۹قطع رابطه باآمریکا
سخنان ریگان(رئیس جمهوری اسبق آمریکا):درارتباط با ورود مخفیانه مک فارلین به ایران:
بایدبگویم افرادی که باماتماس گرفتند،یعنی کسانی که ماباآنهامراوده داشتیم، هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل از فرودآمدن شب نیز به طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودندکه مایل بودند حکومتی داشته باشندکه مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغاز کردیم.
(شبکه های تلویزیونی آمریکا/نشریه راه مجاهد/ش۶۱سال۱۳۶۹).
خبرگزاری جمهوری اسلامی(درارتباط با ورود مک فارلین به ایران)
«ادعاشده است آمریکائیهاازجریان مذاکره باطرف ایرانی فیلم ونوار پیاده کرده اند»؟
هاشمی رفسنجانی:
«من بعید می دانم».
هاشمی رفسنجانی:(درارتباط با ورود مک فارلین به ایران):
«آقای هاشمی ازیک نمونه تلاش آمریکا برای نزدیک شدن به ایران به عنوان نمونه ی از استیصال آنان یاد کرد».
(روزنامه کیهان/۱۴آبان۱۳۶۵).
هاشمی رفسنجانی:
«دولت ریگان می خواهدقضیه (ورودمک فارلین)را به سلاح منحرف کند.ماآنقدر نیازمند به اسلجه نیستیم که مجبوربشویم به خاطر اسلحه با آمریکا آنجورحرف بزنیم».
(روزنامه کیهان۲۳آذر۱۳۶۵).
آیت الله مهدوی کنی(مخالفت بابستن سفارت آمریکا):
روزنامه«کیهان»نوشت:«چندی پیش یکی از هفته نامه هاخبرداده بودکه آقای مهدوی کنی-رئیس دانشگاه امام صادق-درکلاس درس اخلاق این دانشگاه پیرامون اشغال لانه جاسوسی آمریکاگفته است:سفارت ملک وخانه یک کشور است،گرفتن وبستن یک سفارت اعلام جنگ است.ماازاول باگرفتن سفارت آمریکا مخالف بودیم ومخالفت کردیم».
هفته نامه مذبوردرادامه خبرخودازقول ایشان نوشته بود:«نگهداشتن گروگانهابه مدت ۴۴۴روزکاردرستی نبود،وتاوان زیادی بابت آن دادیم!».
آیت الله مهدوی کنی دربخشی ازاظهارات خویش گفته اندکه رهبرانقلاب مخالف رابطه باآمریکاهستند،مانیزتابع ولایت هستیم ومی گویم هرچه اوگفته باید اجراشود.وسوال این است که مگرحضرت امام ورهبرمعظم انقلاب،تسخیرلانه جاسوسی راتائیدنکرده اند؟آیااگرچنین است؟که چنین است،چرادراین مورد از مقام ولایت تبعیت نفرموده اند؟».
هاشمی رفسنجانی:
«رابطه باآمریکاکاملابه نظررهبرمعظم انقلاب اسلامی بستگی دارد…ممکن است رهبرمعظم انقلاب روزی این موضوع رابه مجلس یامجمع تشخیص آمریکا بدهند».
(هفته نامه آبان/سال اول/ش۳/۸/۹/۱۳۷۶).
سخنان خامنه ای درسال نو۱۳۹۴درمشهد:
رهبر انقلاب اسلامی سپس دو سوال را مطرح کردند:۱- لانه اصلی توطئه برضد ملت ایران کجاست ؟ ۲- دشمنان این ملت چه کسانی هستند ؟
حضرت آیت ا… خامنه ای در پاسخ به سوال اول تاکید کردند : مرکز اصلی توطئه ها بر ضد ملت ایران ، آمریکا است و امروز بعد از گذشت ۳۴ سال ، هر گاه که نام دشمن برده می شود ، ذهن ملت ایران به سرعت متوجه آمریکا می گردد . ایشان افزودند : مسئولان آمریکا باید در مورد این موضوع بدقت تامل کنند واز خود بپرسند که چرا ذهن ملت ایران در خصوص دشمن ، همواره متوجه آمریکا است ؟
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در خصوص دشمنان ملت ایران ، خاطرنشان کردند : علاوه بر آمریکا که دشمن درجه اول و مرکز توطئه است ، دشمنان دیگری هم وجود دارند ، که دولت انگلیس خبیث از جمله آنها است ، اما از خود استقلالی ندارد و با دنباله روی، نقش مکمل دولت آمریکا را دارد .
آمریکائی ها مدتی است که از طرق گوناگون پیغام می دهند که خواهان مذاکره جداگانه با ایران در خصوص موضوع هسته ای هستند اما من بر اساس تجربه های گذشته به چنین گفتگوهائی خوشبین نیستم .
صادق زیباکلام:
«آنهاماراغرب زده و مرعوب غرب می دانند؛گیریم که تمام کسانی که خواستاررفع تنش باآمریکاهستندغربزده ومرعوب باشند،ولی بالاخره صورت مساله برجای خودباقی مانده وآن این است که ادامه تنش چه نفعی برای ایران داد؟».
(روزنامه آریا/۱۶شهریور۱۳۷۸).
مرعشی(جانشین دبیرکل حزب کارگزاران):
رابطه با آمریکابه نفع ماست.چون مابراحتی می توانیم نفت مان راهم به حکومت های خارجی بفروشیم».
نشریه ایران فردا/سال چهارم/ش۱۰/به نقل ازپیام دانشجو۲۳/۲/۱۳۷۱).
محسن رضایی(فرمانده کل سپاه):
درگیری ماباآمریکاقطعی است وسرنوشت همه چیزدرهمین درگیری وبرخورد تعیین می شود»
(روزنامه جمهوری اسلامی/۱۱/۳/۱۳۷۱).
روح الله حسینیان:(درارتباط باوقوع قتل های زنجیره ای)
«بهوش باشید،هیچ هیات خارجی رانپذیریدوبعلاوه اجازه ندهیدهیچ آمریکایی واردایران شود».
(روزنامه صبح امروز/۲۲دی۱۳۷۷).
عباس عبدی:(ازدانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا):
«اگربه جای آقای خاتمی،درهرشرایطی اشخاص دیگری درمقام ریاست جمهوری قرارگرفته بودندهمین افرادمهاجم به اتوبوس توریست های آمریکایی، سیاستمداران ونظامیان آمریکایی را اسکورت می کردند.مهاجمان به توریست های آمریکایی ومردم درپارک ها،افرادشناخته شده ای هستندوفاجعه نیزهمین است.که عناصرشناخته شده ای این اعمال رامرتکب می شوند.ومقام های مسئول نیزدر برابراین اعمال سکوت می کنند».
(روزنامه خرداد/۱۶آذر۱۳۷۷).
موسوی خوئینی(دادستان کل کشور):
«تا انقلاب هست تامبارزه هست،تا نام خدادراین کشور هست،آمریکا دشمن ماست».
(روزنامه کیهان/۱۹آبان/ش ۱۳۸۸۱).
بهزاد نبوی:
«کسانی که امروز باآمدن چندجهانگردآمریکایی الم شنگه راه انداخته اندودولت آقای خاتمی رازیرسوال می برندبه اندازه یک مثقال وسرسوزن به مبارزه باآمریکا اعتقادندارند.این افرادبانوشتن نامه دسته جمعی به رهبرافسوس خوردندکه چرا ایران وارد یک اتحادیه باآمریکا نمی شود وترکیه جای خالی کشورمارادرسیاست خارجی آمریکاگرفته است».
(روزنامه خرداد/۱۷آذر۱۳۷۷).
دری نجف آبادی(وزیراطلاعات):
«وزیراطلاعات با رد گردشگربودن هیات آمریکایی اعلام کرده که هیات ۱۳نفره درسفربه تهران فراترازویزای خودعمل کرده است.
وی گفت:«درابتدابرای هیات آمریکایی درخواست ویزای گردشگری شده بود،اماگویابعدامعلوم شده که اهداف اقتصادی رانیز تعقیب می کرده اندودراین باره مذاکراتی نیز داشته اند».
(روی دکه روزنامه آریا/به نقل از روزنامه کیهان).
محمدجوادلاریجانی:
«به نظرمن مذاکره باآمریکانباید به عنوان تابومطرح شود.مابرای منافع ملی خودمان حتی با شیطان در قعر جهنم نیزمی توانیم مذاکره کنیم.ومذاکره اصولا چیر ممنوعی نیست.اماباید ببینیم این کار برای ما چقدرنفع دارد؟».
(هفته نامه تهران امروز/۱۱آذر۱۳۷۹).
محمدجواد لاریجانی(درارتباط باورود مک فارلین به ایران):
درزمان آمدن مک فارلین به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه مابه این اقدام آمریکاجواب مثبت بدهیم زیرادرآنزمان آمریکابه این نتیجه رسیده بود که باایران پیروز کارکنداما این امر توسط صهیونیستها لورفت».
(روزنامه انتخاب/۱۲آذر۱۳۸۱).
محمدجوادلاریجانی:
«مذاکره پنهانی نمی کنیم.پس از گذشت ۲۳سال مااکنون دیگر درروابطمان با آمریکااحتیاجی به لابی پنهانی نداریم».
(روزنامه انتخاب/۲۵/فروردین ۱۳۸۱).
عطاء الله مهاجرانی(نماینده مردم فارس) :
«مجلس رای قاطع داده که نه تنها تحت عنوان سرنوشت گروگان ها مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کند و نمی پذیرد بلکه مذاکره با کسانی که دوست دارند به عنوان میانجی رفتار کنند آنها را هم نخواهد پذیرفت».
مهاجرانی : مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کنیم !
عطاء الله مهاجرانی نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی طی سفر اخیر خود به شیراز در گفت و گویی با خبرگزاری پارس اظهار داشت : مذاکره با آمریکا را تحمل نمی کنیم .مهاجرانی گفت : عده ای در کشور ما که بعضی از آنها از مسئولین دولتی هم هستند علاقمند بودند این گونه مطرح کنند که ریشه همه مشکلاتی که ما داریم و لزوما جنگ تحمیلی عراق هم که به واسطه آمریکا انجام شده مسئله گروگان ها هست اما اطلاعاتی که از ماهیت آمریکا و نحوه عمل آمریکا داریم بالاخص از اظهارات صریحی که مقامات رسمی آمریکا کردند روشن است که مسئله گروگان ها تنها بهانه جنگ نیست ما حادثه کویر طبس و حادثه کودتای اخیر را فراموش نمی کنیم .
(روزنامه اطلاعات/۱۴مهر۱۳۵۹)
مذاکره مستقیم با آمریکا(نوشته از عطاالله مهاجرانی در روزنامه آمریکا):
«در پی انتشار مقاله «مذاکره مستقیم» مهاجرانی وی با هجوم گسترده ای از انتقادات مواجه شد .
علی اکبر محتشمی پور در پاسخ به مهاجرانی در مقاله ای با عنوان «مذاکره مستقیم یا انتظار ترحم از شیطان» نوشت :
«مذاکره مستقیم عنوان نوشتار غیر مسئولانه ای است که امت حزب الله و شیفتگان امام و انقلاب را بشدت خشمگین کرد ، به زعم نویسنده آمریکا حلال مشکلات است و دراز کردن دست تکدی به سوی او رواست…محتوای این مقاله به مفهوم سقوط آزاد نظام و مرگ انقلاب اسلامی است ، این مقاله حلقه زنجیره جریانی است که از ابتدای پیروزی انقلاب همچون آفتی در نظام نفوذ کرده است ، جریانی که به اصول کفر ستیز انقلاب اسلامی و تفکر حضرت امام (ره)باور نداشته است…مگر حکومت موقت بازرگان چه جرمی مرتکب شد که مستوجب سقوط دولتش و مطرود حضرت امام و امت حزب الله و منفور تاریخ گردید ؟ جز مذاکره مستقیم با آمریکا از طریق برژینسکی توسط بازرگان و یزدی؟ بی تردید درج اینگونه مطالب لکه ننگی است بر جایگاه مقدس تغذیه افکار عمومی که با آب زمزم هم پاک نمیشود و امت و امام این جریان فکری را نمی بخشد و از نظر مردم فاقد اعتبار است ولو توبه کند» .
هادی غفاری عضو مجمع روحانیون مبارز دست به افشاگری علیه مهاجرانی زد و او را به طرفداری از منافقین متهم کرد . غفاری نوشت :
«این روزها نغمه شوم مذاکره مستقیم با آمریکا از قلم افراد بعضا وزین که البته دوره حاکمیت منافقین نامه به سود منافقین از همین مجلس امضا کرده اند به گوش می رسد …روزی که ما با آمریکا به سازش رسیده باشیم روزی است که امام و انقلاب و آرمان های مقدس شهدا مرده است و قطعا آن روز نخواهد آمد»
آیت الله خلخالی نیز از قافله نقد مهاجرانی عقب نماند و همانند هادی غفاری به افشاگری علیه مهاجرانی دست زد . وی گفت :
«تو معاون پارلمانی رئیس جمهور هستی تو باید از اعتماد صددرصد بالایی برخوردار باشی نه اینکه خودت را اسیر در جریانات بکنی …به توجه که مقاله می نویسی …شما در دانشگاه ئر همان اوایل هم بنفع مجاهدین وارد شدید ، اعلامیه دادید پشتیبان رجوی بودید …من یک دفعه در مجلس گفتم این آقای مهاجرانی خودش را برتر می داند لذا کسی بخواهد به ایشان اعتراض بکند خیلی ناراحت می شود» .
فخرالدین حجازی نیز نوشت :
«نویسندگان و گویندگان باید در پاسخ مقاله مذاکره مستقیم مقالاتی بنویسند تا نویسندگانی که قلم بدست دارند متنبه شوند و بدانند که نمی توانند چنین اشتباه بزرگی را مرتکب شوند» .
عطاء الله مهاجرانی:
«سال‌ها پیش! در خرداد ماه سال ۱۳۶۹ مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات منتشر کردم، عنوانش مذاکره مستقیم بود. محشر کبری شد. هر دو جناح وبرخی شخصیت‌ها با صراحت تمام هر چه خواستند گفتند و تا هر جا می‌توانستند تاختند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب موتلفه و انجمن اسلامی اصناف و دفتر تحکیم و … بیانیه صادر کردند و مقاله را محکوم کردند. حتا بچه‌های دفتر تحکیم در صحن دانشگاه تهران تظاهرات راه انداختند . اگر همان یادداشت صمیمانه مقام رهبری نبود؛ روشن نبود سرانجام نویسنده آن مقاله به کجا می‌انجامید».
نامه خامنه ای به آقاى عطاءالله مهاجرانى درباره‌ى مقاله‌ى «مذاکره‌‌ى مستقیم:
«بسمه تعالى‌
برادر گرامى، آقاى عطاءالله مهاجرانى‌
شنیدم بعضیها از حرفهاى امروز من، قصد طعن و توهینى نسبت به جناب‌عالى استنباط کرده‌اند و شاید بعضى خواسته‌اند یا بخواهند آن را مستمسکى براى اهانت به شما بسازند.
اعلام مى‌کنم که این استنباط غلط است. من یک فکر را تخطئه کرده‌ام و نیت توهین به کسى نداشته‌ام و اگر بدون اراده‌ى من به شما توهین شده است، از شما عذر مى‌خواهم. من شما را ده سال است به صدق و صفا و طهارت می‌‌شناسم و مطمئنم جز دلسوزى و خیرخواهى، نظرى نداشته‌اید.
شما همچنان برادر خوب من هستید و حداکثر آن است که به توصیه‌ى شما در مقاله‌ى «مذاکره‌ى مستقیم» عمل نخواهیم کرد».
والسّلام علیکم – سیّدعلى خامنه‌اى – ۱۲/۰۲/۱۳۶۹
خاطرات هاشمی رفسنجانی:
«عصر در جلسه هیأت دولت شرکت کردم. درباره مقاله[مذاکره مستقیم] آقاى[عطاءالله] مهاجرانى[در روزنامه اطلاعات] و عکس‌العمل مخالفان مذاکره شد؛ بى‌اجازه من نوشته است. پیشنهاد شد بحث آزاد بین مخالف و موافقِ موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا [در سطح رسانه ها] انجام شود».
*توجه:
یکی از کارهای روزنامه نگار،مچ گیری ست.برای بیادآوردن حافظه تاریخی مردم؛تادرشرایط انتخاب،ضریب هوشی بالاباشد!

چند سال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد،مک فارلین آمد، ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!(قسمت اول)
یک کارحسابی،یکمی هم خشونت دارد!
«روزیکشنبه۱۳آبان۱۳۵۸،(۴نوامبر۱۹۷۹)جماعتی که دردانشگاه تهران جمع شده بودندتایادشهدای۱۳آبان سال پیش راگرامی بدارند،بعدازمراسم برای تشییع۳۳ شهیدکردستان درخیابان تخت جمشید(طالقانی فعلی)راهپیمایی کردند.درمیان راهپیمایان،دانشجویانی بودندکه ازقبل باهم قرارتجمیع گذاشته بودند.دانشجویان ازهمه دانشگاه های تهران آمده بودند.بیشترشان نمی دانستنددقیقا چه کاری باید بکنند.درجلسه ای که روز قبلش دردانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود،نگفته بودندچه خبر است.فقط گفته بودند:«یک کارحسابی است. یک خُرده هم خشونت دارد،کفش کتانی بپوشید،دخترهاهم چادرسرکنندتابتوانند وسایل رازیرچادرشان پنهان کنند».فقط عده معدودی می دانستندکه این«کار حسابی:گرفتن سفارت آمریکادراعتراض به پناه دادن به شاه است».
(همشهری جوان،ش۴۲،چهاردهم آبان۱۳۸۴)
زنگ هابرای که به صدادرمی آید؟!
موسوی خوئینی ها:«ساعت ۱۱صبح درمحل کارم جام جم،(رادیووتلویزیون) بودم،که به من اطلاع دادندیک گروه ازدانشجویان مسلمان،می خواهندسفارت آمریکارا در اعتراض به دولت آمریکابه تصرف خوددرآورند،زمانی که به اینجارسیدم همه سفارت دراختیاردانشجویان بود.ازآنجاکه آنهارامی شناختم ومی دانستم که صددرصددرخط امام هستندوبه هیچ گروه ویادسته ای وابسته نیستندبه آنان ملحق شدم.وتاپایان این حرکت این جا خواهم ماند…ماامیدواریم دولت بیدارشود،واین حرکت رابه عنوان اولین زنگی که ملت ایران به صدادرآورده است،بشنود…ازمامی پرسندکه آیابادولت جریان تصرف سفارت آمریکارادرمیان گذاشته اید؟باید بگویم اگر می خواستیم بادولت مصلحت کنیم نمی آمدیم سفارت رابگیریم!».(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۴آبان۱۳۵۸)
نمازخواندن درلانه جاسوسی باطل است!
آیت الله لاهوتی(درمصاحبه ای گفت):«آقای موسوی خوئینی ها می گوید:یک آقایی به من تلفن کردوشروع به اعتراض کرد.من گفتم شماباسیمَت تان بامن صحبت می کنید؟ گفت:نه.اگرمی خواستم باسمتم باشماصحبت کنم که شمارا بازداشت کرده بودم. من ازلحاظ فقهی باشما صحبت می کنم.آنجانمازخواندن جایز نیست.(یعنی لانه جاسوسی).گفتم شما چه کردید؟آقای خوئینی هاگفتند:
هیج،من گوشی را گذاشتم».
(نقل از:مجله سروش،۲۷بهمن۵۸،ش۴۰)
ملت قضاوت کرد،دادگاه حق قضاوت خلاف آن راندارد!
موسوی خوئینی ها:«درافشاگری هاسرجنگ بااشخاص ندارند.واین چه سخن بیهوده ای است که بعضی از نویسندگان گفته اندبایدابتدااسنادبه مراجع صلاحیت دارتحویل داده شودوآنان بررسی کنندتااگرمصلحت بودافشاگردد.کدام مصلحت؟ سوال ملت ایران امروزاین است که این همه اسنادی که درمرکز اسناد ساواک ایران وجودداشت کدامیک برای ملت ایران افشاشد؟ازسوی دیگرآیاافشای جریانات انحراف سیاسی ومبارزاتی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؟مگراشخاص رامی خواستندمحاکمه کنندکه به دادگاه ارجاع شود؟مگربحث محاکمه اشخاص است که دادستان انقلاب رسیدگی بکند…اگرملت درباره چیزی قضاوت کردکدام دادگاه حق داردبرخلاف قضاوت او قضاوت کند؟».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز۹دی ۱۳۵۸)
تصرف سفارت آمریکا درجهت منافع ملت نیست!
دکترسیدمحمد#بهشتی:«حرکت بطرف سفارت قسمتی ازحرکت ملت بود که در جهت منافع دولت یاشورای انفلاب یاحتی امام خمینی صورت نگرفت وچون انقلاب مامردمی است لذامعتقدم که نباید بااین دانشجویان مخالفت کردبلکه بایدبه آنان فرصت دادتا مانندگروه های دیگرمردم نظرخودرا ابراز کنند».
(نقل از:روزنامه اطلاعات،۲۰اسفند۱۳۵۸)
جواب:نه!
«ازمصاحبه مطبوعاتی دانشجویان پیرو خط امام،سوال:اگرشورای انقلاب دستور
تخلیه بدهدانجام خواهیدداد؟
جواب:نه.چراکه این نه خواست امام است ونه خواست مردم!
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۶آبان۱۳۵۸)
انگلیس نه؛فقط آمریکا!
«ازسوی پیروان خط امام،سپاه پاسداران،ماموران کمیته ها،توطئه اشغال سفارت انگلیس خنثی شد!».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۵آبان۱۳۵۸)
بیل هم به گروگان گرفته شد!
«یک آمریکایی دراهوازبه گروگان گرفته شد:فرماندارشهرستان اهوازبعدازظهر دیروز دریک تماس تلفنی اعلام کردکارکنان ستادعملیاتی عمران روستاهاوابسته به این فرمانداری یک نفرمتهم آمریکایی را بنام«بیل هر»که درشرکت «هستون» (پیمانکاری صنعت نفت)مشغول بکار بوده به گروگان گرفتند.این عمل در اعتراض به دولت آمریکاودرتائیدعمل دانشجویان که سفارت آمریکارااشغال کرده اند ضورت گرفته است»
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۵آبان۱۳۵۸)
خودسوزی ضدآمریکایی!
«شخصی که مقابل سفارت آمریکاخودسوزی کرده بوددرگذشت.سیدصدرالدین حاج ملک محمد،جوانی که چندروزگذشته به عنوان اعتراض به سیاست آمریکا خود را در مقابل سفارت آمریکادرتهران به آتش کشیده بودشب گذشته فوت کرد.وی ۳۶سال داشت ومحردبود».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز۲۱آبان۱۳۵۸)
۱۳آبان تعطیل رسمی!
«آیت الله صانعی ازدولت خواست روز۱۳آبان رابرای شرکت گسترده مردم در راهپیمایی تعطیل عمومی اعلام کند».
(نقل از روزنامه کیهان،۹آبان۱۳۶۶)
«به منظورگرامی داشت سالروز۱۳آبان،فردا(چهارشنبه ۱۳آبان)تعطیل عمومی اعلام شد».
(نقل از روزنامه کیهان،۱۲آبان۱۳۶۶)
خودراتسلیم کنیدوگرنه…!
ازاطلاعیه ش۱۳دانشجویان پیروخط امام:«به شما کاردارسفارت آمریکابه عنوان جاسوسی که جاسوسخانه آمریکا درایران راهدایت می کردید اخطار می کنیم هرچه زودتر خودراتسلیم دانشجویان مسلمان مستقردرسفارت نمائیدمطمئن باشید تماس های طولانی تلفنی دیروز شماباواشنگتن ازنقطه نامعلومی درتهران هیچ راه حلی را برایتان نخواهد گشود».
دکترابراهیم یزدی:«کاردارسفارت آمریکادروزارت امورخارجه متحصن است.ازآنجایی که حافظ جان ومال اتباع خارجی هستیم وظیفه خودمی دانیم که حفاظت بکنیم و مراتب راهم به دولت اطلاع داده ایم وهم به شورای انقلاب».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۷آبان۱۳۵۸)
پایانی صلح آمیز!
آیت الله بهشتی:«مشکل سفارت باید به صورت صلح آمیزظایان یابد،ولی بااحترام به حقوق مردم ایران»
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۹آذر۱۳۵۸)
هرکس راکه خواستندبی حیثیت کردند!
ازاعلامیه حزب ملت ایران:«دررابطه بااشغال لانه جاسوسی ودستگیری جاسوسان آمریکایی که مردم بپاخاسته بدنبال گفتارهای تاریخی امام خمینی آنراتائید کردند از همان ابتدانظرهای گوناگونی ابراز گردیدکه برروی هم دررده بندی زیرقرارمی گیرد: الف:انحصارگران که عملکردداخلی جاسوسخانه راتحت نظرقرارداده بودندباافشاگری های ویژه وپراکنده وجلوگیری از افشاگری های همگانی ویکجا هرکس راخواستنداز صحنه سیاسی بیرون کنند برایش کاغذی بدرست ویانادرست پیداکردندوبانشرآن درروزنامه هاوخواندن ونشان دادن دررادیووتلویزیون وی را بی حیثیت کردند وبگوشه زندان فرستادندویافراریش دادندوهرکس راکه نخواستند درباره اش سکوت کردندو شگفتاکه حتی یکتن از پیش رانده شدگان دوران انقلاب باهمه رابطه های از پرده بیرون افتاده برخی از آنهاباجاسوسان آمریکا افشانگردیدند…ملت ایران رهاکردن بدون دادرسی جاسوسان آمریکارانخواهندبخشید».
(نقل از:روزنامه آرمان ملت،ارگان حزب ملت ایران،دی ماه ۱۳۵۹،ش۴۰)
۹ماه سفارت به حال خودبود!
«پس بایدهرچندبه اجمال ولی توضیحاخاطرآقایان رامتوجه ساخت که کشف لانه جاسوسی آمریکااگربرای رهبران کشف تازه ای است برای نیروهای چپ،واقعیتی بودملموس وآشکارواظهرمن الشمس وهمینجابگوئیم که این مساله نه فقط برای نیروهای چپ که برای بسیاری ازنیروهای مترقی وغیرمارکسیست نیزروشن وواضح بود.پیگیری شعار«بعداز شاه نوبت آمریکاست»توسط همین نیروها پس از قیام، مُبیّن شناخت آنان از امپریالیسم آمریکاودسیسه ها وتوطئه های وی علیه قیام مردم بود.اشغال سفارت آمریکاچندروز پس از پیروزی قیام توسط نیروهای مترقی و ضدامپریالیسم ازاتهام ودشنام توسط قدرتمندان راازمردم گرفته شد ودست امپریالیسم بازگذاشته شد…کمیته مستقردرپشت همین لانه جاسوسی که آقای مهدوی کنی حساب آنرا به وضوح ازکمیته های ۱۴گانه انقلاب اسلامی جداکرد،به پشت گرمی چه کسانی وچه عواملی ماهها پس ازآشکارشدن موجودیتش مبارزین ضدامپریالیسم وضدارتجاع راشکنجه دادوبه بند کشید؟چه کسانی نمی خواستند دست امپریالیسم از ایران کوتاه گرددوهرکه بود چپ نبود…پس از واقعه اشغال اولیه سفارت امریکا،۹ماه همین لانه جاسوسی به حال خودگذاشته شدودرتمام این مدت همه نیروهای مترقی وضدامپریالیسم به اشکال وانحای مختلف لزوم پیگیری در قطع وابستگی به امریالیسم رامتذکر گردیدند.الغای قراردادهای اسارت آورنظامی، اقتصادی وانتشاراسنادومقاوله نامه های رژیم ودول امپریالیستی جهت آگاهی مردم و…به هرحال امروزهمه دولتمردان وهمه خادمین قدرت چنان دوآتشه ضد امپریالیبست شده اندو چنان ازلانه جاسوسی آمریکاحرف نی زنندکه یک مرتبه وبه ناآگاه (درست دوسه روز؟!پس از اشفال سفارت آمریکا)متوجه شده اند که سفارت آمریکادرمرکز شهرتهران لانه جاسوسی بوده است!».
(نقل از:هفته نامه رهایی،سال اول،ش۱۴،بیست ونهم آبان۱۳۵۸،نشریه سازمان وحدت کمونیستی)
اسنادافشاگرانه علیه ماشاالله قصاب!
«قضات وبازپرسان تحقیق سابق دادسرای انقلاب اسلامی از یک طرف و حاج ماشاالله قصاب رئیس سابق مستقردرسفارت سابق آمریکاازطرفی دیگراین روزهابه جنگ لفظی درمطبوعات پرداخته اندوازاین جدال افشاگرانه حاج ماشاالله قصاب چهره جنجالی چندماه گذشته بوده است.وی ریاست کمیته ای رادرسفارت سابق آمریکابرعهده داشت.چندی قبل ازتصرف این مکان توسط دانشجویان پپروخط امام افراداین کمیته خلع سلاح شدندوکمیته منحل اعلام شد…ازاین کمیته شکایت هایی اعلام شده بودوچندتن از بازداشت شدگان که توسط این کمیته بازداشت شده بودندشکایتی کرده اندکه بدستورحاج ماشاالله قصاب شکنجه شده اند. محمدرضا سعادتی عضوسازمان مجاهدیننیز که اکنون در زندان است توسط این کمیته بازداشت شده وبه ادعای خودوی توسط افرادماشاالله قصاب شکنجه گردیده است.قضات هم چنین مدعی شده اند که ماشاالله قصاب رئیس ساواک کمیته بنام جهانگیری را فراری داده است.».
(نقل از:روزنامه آفتاب ایران،۲۱بهمن۱۳۵۸ش۹،دورجدید)
تسلیت به چپ ضداسلام وروشنفکرقلابی!
«تسلیت به مناسبت تصرف بیغوله جاسوسی آمریکاوآغاززمامداری شورای انقلاب؛تصرف لانه جاسوسی دولت ستمگروجنایت پیشه آمریکا رااز طرف برادران دلاور وغیور،پیروان خط امام ونیز آغاز زمامداری شورای انقلاب را به روشنفکران قلابی،چپ های ضداسلام،بازماندگان جبهه باصطلاح ملی،دمکراتیکها،خلقی های رنگارنگ پسمانده های ساواک ورژیم پهلوی وبالاخره نزیه ها،حسیبی ها،بختیارهاوصاحبان ورق پاره های آلوده ومزذورخارجی وداخلی تسلیت گفته فنای هرچه زودتر عمر پلید آنان را درسایه انقلاب اسلامی ایران از خدای بزرگ خواستاریم».
(نقل از:روزنامه نبردملت،ش۱۶۸،دوره انقلاب،ش۴۳،نوزدهم آبان ۱۳۵۸،نخستی نشریه انقلاب اسلامی منادی جبهه مستضعفین)
بهرام بهرامیان جاسوس سیادرتشکیلات نهضت آزادی!
ازمصاحبه وگفت وگوباچندتن ازدانشجویان مسلمان پیروخط امام:«…فرددیگری مطرح می شودکه جالب توجه است راجع به وی اشاراتی بشود.این فرد«بهرام بهرامیان» نام دارد.این فرددرسال ۵۶طبق این اسنادبه عضویت «سیا»درمی آیدو «سیا» با او ارتباط تشکیلاتی برقرارمی کند.وبه عنوان یک چاسوس عملیاتی آموزش های لازم رافرامی گیرد.وی که ازاعضای مرکزیت نهضت آزادی بوده است واطلاعات دقیقی از جزئیات تصمیم گیری هادرنضهت آزادی داشته است،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی بواسطه وابستگی به نهضت آزادی ازمشاورین اصلی نخست وریروقت (یعنی آقای #بارزگان)بوده است.وطبق اسنادی که موجوداست درحمله ای که به سفارت درابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می شود (۲۵بهمن۱۳۵۷)ازسوی«سیا» بابی سیمی که در اختیار وی بوده است تماس گرفته می شودوبه اواطلاع داده می شود که به سفارت حمله شده ووی ازطریق وزیرخارجه وقت ازاین قضیه جلوگیری می کند.وطبق همین اسناداین فرد(بهرام بهرامیان)مدتی قبل ازاشغال لانه جاسوسی به دلائل احساس خطر،بایک گذرنامه جعلی که از سوی«سیا»دراختیارش قرارمی گیرد ازایران می گریزد».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۳آبان۱۳۶۳)
امیرانتظام وتوهّم تئوری توطئه!
نشریه عصرما(ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی):«تنهادلیل نسبتاقابل اعتنای آقای امیر انتظاممبنی برتوطئه آمریکا درتسخیرسفارت این کشور،مقاله یک محقق آمریکایی به نام«جانکنی»است.آقای امیرانتظام می گویند:«شمارابه روزنامه اطلاعات۱۳خرداد۱۳۵۸ارجاع می دهم.درآنجااقای جان کنی معاون وقت وزارت امورخارجه آمریکادرنیویورک سخنرانی کردوگفت:که برنامه اشغال سفارت هم برنامه خودشان است تابتوانندازآن بهربرداری سیاسی بکنیم».اولا:طبق آنچه دراخذمذکورآمده،جان کنی یک محقق وروشنفکرآمریکایی است ونه معاون وقت وزارت امورخارجع آمریکا…ثانیا:مقاله وی ازموضع ضدامریکایی ودرحمایت ازانقلاب نوشته شده است…ثالثا:ادعای جان کنی صرفامبنی برحدس وگمان وبرخی قرائن است…»
ازیادداشت:نشریه عصرما،۳۰/۲/۱۳۷۷)
عملی بسیارزشت وخلاف!
مهندس مهدی بازرگان:«این عمل بسیارزشت وخلافی است که این دانشجویان انجام می دهند.وهمه بااین عمل آنان مخالف هستند.عمل آنهاضدانقلاب،اسلام و امام وهمه چیز است».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۷دی۱۳۵۸)
لای جرز!
«بازرگان اشاره ای هم به مساله ملاقاتش با برژینسکی مشاور کارتردرالجزایر کرد.او این همه بوق وکرنارادرمورداین مساله بی معنی خواندوگفت:آن نخست وزیری که برای ملاقات بایک وزیراجازه بگیرد،برای لای جرزخوبست.این کلام بارزگان حکایت از استحکام وثبات سیاسی وی می کند».
(نقل از:نشریه پیک خجسته،۲۱آبان۱۳۵۸،ش۱۲۱۸)
خداآخروعاقبت ماراختم به خیرکند!
مهدی بازرگان درباسخ به خوئینی ها:«دوستان نهضت واینجانب می توانیم جواب رسابه اظهارات شماودیگران بدهیم.ولی بنابه مصلحت مملکت وانقلاب ازحق دفاع مشروع صرف نظرکرده وبه سوال زیراکتفامی نمایم:
آباآمریکاودشمنان داخلی ازسیاست بقول جنابعالی گام به گام بیشتردلشادمی شوندیاازاینکه سازندگان ودست اندرکاران انقلاب اسلامی درحساس ترین روزهابه جان یکدیدگربیفتند؟خداعاقبت ماراختم به خیرکند؟».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۱دی۱۳۵۸)
خودشکن،آینه شکستن خطاست!
موسوی خوئینی ها(درستون انتقاد از خود،د رروزنامه انقلاب اسلامی به انتقاداز خودپرداخت وگفت):«درافشای اسنادلانه جاسوسی زمان درست راانتخاب نکردیم…ماباید طوری عمل می کردیم که این وحدت را بهم نزنیم…درزمان افشای اسنادآنطوری که باید بادقت عمل می کردیم نکردیم واین موجب شدکه تفرقه و تشتت ها ودروغ هاپیش بیاید…».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۲۷خرداد۱۳۵۹)
چاپ روزنامه آنهم بابودجه آمریکا!
موسوی خوئینی ها:«…ویکی دیگرازآثاراین حرکت(تسخیرسفارت آمریکا)،افشای چهره هایی بودکه سالهااستعماراین چهره هارادریک قیافه مردمی وانقلابی درمیان مردم جاانداخته بود ومردم گمان می کردندکه این هاچهره های انقلابی هستندکه بعدازافشای اسناد همان هایی که درمردم این جاانقلابی جلوه کرده انددرپنهان با جاسوس های آمریکا می نشستندودردل هایشان راباآنهادرمیان می گذاشتند… و بعدها چهره هایی که به عنوان نماینده وارد مجلس شدندومعلوم شد که سفارت آمریکابرای این هابودجه گذاشته بوده که اینهاروزنامه درایران با بودجه آمریکاچاپ کنندودرتمام ایران میان مردم پخش کنند…».
(نقل از:روزنامه اطلاعات،۱۲آبان۱۳۶۲)
روحانی سرخ!
«محمدموسوی خوئینی ها(۱۳۲۰)،اوتنهافردغیردانشجویی بودکه در تسخیر سفارت آمریکا نقش داشت.دانشجوهاازامام خواسته بودندکه اورابط آنهابا رهبری باشدو امام هم قبول کرده بود.سرهمین ماجرامطبوعات آمریکا به او لقب «روحانی سرخ» دادندواورا متهم به وابستگی به کمونیست ها کردند».
(نقل از:همشهری جوان،۱۴آبان ۱۳۸۴،ش۴۳)
بازرگان مردی مبارز ومعتقداست!
محمد منتظری(درکنفرانس مطبوعاتی درپاریس):«بازرگان مردی معتقدومبارز است. ولی انقلابی نیست…دراینکه بازرگان مردی معتقد و مبارز است،تردیدنیست.اما انقلابی نیست.ودرزندان هم که بودیم همه فرصتش رادرتالیف کتاب های مذهبی می گذراند.اواگرانقلابی رفتارمی کرد،مااینقدربه این تنگناهادچارنمی شدیم».
روزنامه لوموندادامه می دهد:«این مرد(شیخ محمدمنتظری)به تنهایی یک حزب متشکل سیاسی،قدرت تمرکزتشکیلاتی دارد.محمدمنتظری،شماری ازاعلامیه ها و نوشته هایش رادرکوی دانشگاه پاریس پخش کردوبابسیاری ازدانشجویان پاریس سخن گفت.دراین دیداراز #فدائیان خلق وچپ های افراطی تاپیروان خط امام و مجاهدین خلق بامحمدمنتظری بحث کردند.واوباهمه یکسان وآرام مواجه شد. شایددرشرح همین دیداربودکه اضافه کرد:اسلام دین گروه های فشارو انحصارطلب نیست.حکومت اسلامی عبارتست ازحاکمیت ضوابط ومعیارها.دراین صورت همه گروه هایی که دراستقرارچنین حاکمیتی کوشش می کنندحق دارندکه در سرنوشت سازی شرکت جویند.برای ما،مارکسیست های چپ افراطی ومسلمانان مومن دراین موردیکسان هستند».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۳آبان۱۳۵۸)
جزای بسیارسخت!
خمینی:«جزای آنهاکه علیه حکومت بازرگان قیام کنند،بسیارسخت است».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۷بهمن۱۳۵۷)
بعدازشاه نوبت آمریکاست!
«اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق درارتباط باتسخیر سفارت آمریکادرتهران:هنوز آخرین فریادهای شهیدان درگوش هاطنین دارد:بعداز #شاه نوبت آمریکاست».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۴آبان۱۳۵۸)
پیشنهادقطع روابط باآمریکا!
«سازمان مجاهدین خلق به امام خمینی بیشنهادکرد:۱-افشاولغوکلیه قراردادهای ایران وآمریکا.بویژه قراردادهای نظامی ونفتی۲-مصادره کردن کلیه سرمایه های مختلف امپریالیست هادرایران که سالهای سال منابع مردم ماراچپاول کرده اند۳-افشای اسامی کلیه مامورین شبکه هاوروابط سازمان سیادرایران وپرونده های آنان ۴-قطع کامل روابط ایران وآمریکاتاتحویل شاه خائن به ایران»
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۴آبان۱۳۵۸)
سفارت،موزه جنایات آمریکاشود!
«پیشنهاد سازمان مجاهدین خلق به دانشجویان مستقردرسفارت:سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن بزرگداشت اراده ضدامپریالیستی دانشجویان پیروخط امام دراقدام به تسخیر لانه جاسوسی آمریکاکه امیدواریم مقدمه قطع رابطه کلیدی وابستگی های استعماری میهن ماباشدبدین وسیله به خواهران وبرادران عزیردانشجو پیشنهادمی کندکه چنانچه موافقت داشته باشیدمتفقاازمحضرامام استدعانمائیم پس از قطع رابطه باآمریکا،لانه جاسوسی به موزه جنایات آمریکاوشهدای انقلاب تبدیل گردد».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۷آبان۱۳۵۸)
توبه گرگ مرگه!
سوال سازمان مجاهدین خلق از شورای انقلاب:«دلایل تاخیردرقطع رابطه با آمریکا و لغووابستگی ها چه بود؟آیاانتظارمی رود که آمریکاتوبه کرده وبه صراط مستقیم بازگردد؟».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۶آبان۱۳۵۸)
قطع روابط راتوصیه نمی کنم!
دکترابراهیم یزدی:«باقطع رابطه،قطع نفوذنخواهدشد!».
درمصاحبه باخبرنگاران:«من به هیچ وجه قطع روابط راتوصیه نمی کنم.معتقد نیستم که قطع روابط به معنی قطع نفوذخواهدبود».
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۵آبان۱۳۵۸)
محمود ظریف درمیان جاسوس ها!
هفت تن ازجاسوسان آمریکا در گفتگویی مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی،چگونگی ارتباط خودبا سازمان سیا راتشریح کردند:اسامی آنها:۱-بهمن آقایی(دیپلمات سابق در سفارت ایران درهلند)۲-هوشنگ ابحری۳-جمشیدامیری۴-مسعوددیده ور(کارمند وزارت نفت) ۵-علی اصغرراهرو۶-محمودظریف۷-بهرام ایکانی».
(نقل از:کیهان،۱۳آبان۱۳۶۸)
حمله به گردشگران آمریکایی توسط نیروی های وزارت اطلاعات!
«گروهی باعنوان فدائیان اسلام ناب محمدی(مصطفی نواب)-همان نیروهای خودسر«واجا»مسئولیت حمله به ۱۳گردشگرآمریکایی درتهران رابرعهده گرفتند».
(نقل از:نشریه آبان،۱۷آذر۱۳۷۷)
پیش دستی آمریکا!
«خبرنگارخصوصی کسب اطلاع کرده که سه شنبه گذشته هیات عالی بانک مرکزی طی گزارشی به مقامات مملکتی وضع موجودی ارزی ایران درآمریکا راتشریح کرده ومتذکرشده بودکه این سپرده هرچه زودتر باید از بانک های آمریکا خارج شود. ولی متاسفانه روز بعد آمریکا درمسدود کردن ذخائر ارزی ایران پیش دستی کرد».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۶آبان۱۳۵۸)
ذخائرارزی مسدودشد!
«آمریکامیلیاردهادلارذخائرارزی ایران رامسدودکرد.ذخائرارزی ایران درآمریکا۱تا۱۲ میلیارددلارگزارش شده است».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۴آبان۱۳۵۸)
ذخائرارزی ما چقدراست؟!
بنی صدر:«بانک مرکزی ایران مامورخارج کردن ذخائرارزی ایران ازبانک های آمریکایی شد».
«بدنبال تصمیم ایران مبنی برانتقال ارزخود،آمریکاذخائرارزی ایران راتوقیف کرد».
«قطب زاده:«آمریکابااین عمل ثابت کردکه درموضع ضعف قرارگرفته است».
معین فر:«ذخائرارزی ایران درآمریکایک دهم ۱۲میلیارد دلارهم نیست».
بنی صدر:«مادرآمریکا قریب ۵۰میلیاردلارمنافع داریم».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۱۴آبان۱۳۵۸)
روزه سیاسی!
«به منظورحفظ تداوم مبارزات خودوملت مسلمان،دانشجویان مسلمان پیروخط امام امروز به مدت ۵روز،روزه می گیرند».
(نقل از:روزنامه بامدادامروز،۲۲آبان۱۳۵۸)
افظارانقلابی!
«مجاهدین خلق ایران بدینوسیله همگامی خودراباروزه ضدامپریالیستی دانشجویان پیروامام،ازفردادوشنبه(امروز)اعلام می دارند.مجاهدین طرفداران خورا به انجام افطارانقلابی درمقابل سفارت اشغالی آمریکادعوت کرد».
(روزنامه بامدادامروز۲۸آبان۱۳۵۸)
جان های ناچیزما،فدیه امام خمینی!
ازتلگرام سازمان مجاهدین خلق به امام خمینی:«فرزندان مجاهدشما اکیدا خواستار ادامه رسالت ضداستعماری شماهستند.جان های ناچیزخودراکه کمترین فدیه رهایی این میهن واین خلق ومکتب است برکف گذاشته وآمادگی نثارکردن آنهاراباهمه توانایی های ناچیزترسیاسی ونظامی شان اعلام می دارند.انتظار فرمان قاطع امام درریشه کنی همه بنیادهای امپریالیبستی وصهونیستی…»
(نقل از:روزنامه انقلاب اسلامی،۱۴آبان۱۳۵۸)
انقلاب بدون تسخیرسفارت کامل نمی شد!
میرحسین موسوی(نخست وزیر):«به نظرنمی رسدکه بدون تسخیرلانه جاسوسی ما می توانستیم انقلاب اسلامی رااین چنین استوارنگاهداریم واین چنین مستقبم به جلو پیش ببریم….».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۳آبان۱۳۶۰).
تداوم انقلاب بااشغال سفارت!
محسن میردامادی:«من به شدت تردیددارم که اگر اشفال لانه جاسوسی انجام نمی شد،اصلن انقلاب ما می توانست موفقین آمیزتداوم پیداکند»!
(نقل از:نشریه عصرما،۱۳آبان۱۳۷۷)
زمان های کوچک!
شکوراحسان خواه(نقل ازسایت بازتاب):«اشتباه بودن تسخیرسفارت آمریکا(لانه جاسوسی)وگروگانگیری،دیدگاه خاص ومنحصربفردآقای منتظری نیست.بعدازربع قرن درارزیابی هرفرایندسیاسی صحت وسقم وحسن وقبح آن مشخص می گردد. وهیچ حرکت سیاسی درزمان های کوچک اثربخشی خودرا نشان نداده است!».
اشغال سفارت اشتباه بود!
آیت الله حسینعلی منتظری،از مراجع تقلید شیعه در قم،در پاسخ به سوالات وبسایت«موج سبز آزادی»در مورد اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ آن را اقدامی نادرست ارزیابی کرده است.
آیت الله منتظری در پاسخ به این سوال که او زمانی از اشغال سفارت آمریکا حمایت می کرده اما بعدا آن را اشتباه توصیف کرده گفت:که آن اقدام هم به لحاظ عواقب و هم به لحاظ اصول بین المللی کار اشتباهی بوده است.
وی نوشت:
«اشغال سفارت آمریکا در بدو پیروزی انقلاب که مورد حمایت اکثر اقشار انقلابی و مرحوم امام خمینی بود،مورد تایید این جانب نیز بود؛ولی با آن عوارض منفى و حساسیت شدیدى که بین مردم آمریکا به وجود آورد که هنوز آثار آن باقى است،معلوم شد که کار درستى نبوده،و اصولا سفارت یک کشور به منزله جزئى از آن کشور است،و کشورى که در حال جنگ رسمى با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن کشور است و کار صحیحى نمى باشد. از قرار اطلاع بعضى از جوانان انقلابى و متعهدى که متصدى این کار بودند نیز اشتباه بودن آن را قبول دارند».
پایان قسمت اول
محمد شوری(نویسنده و روزنامه گار)آبان۱۳۹۴
https://telegram.me/shoorijezehmohammad

چندسال پیش(۳۹)سفارت آمریکا۱۳آبان۱۳۵۸اشغال شد، مک فارلین آمد، ظریف به اوبامادست داد،مبارک است انشاءالله!(قسمت دوم)
مذاکره ممنوع!
خامنه ای:«من بامذاکره باآمریکامخالفم…آنهاکه می گویندمذاکره باآمریکایاساده لوحندیامرعوب».
(نقل از:روزنامه اطلاعات ۱۲اردیبهشت۱۳۶۹)
اصلاح اشتباهات!
هاشمی رفسنجانی:«من بطورجدی معتقدم که آمریکایی ها می خواهند از گروگان های لبنان به عنوان اصلاح اشتباهات گذشته خوداستفاده کنندوتنها مساله آزادی چندنفر نیست».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۶آبان۱۳۶۵)
هم درپنهان وهم درآشکار!
هاشمی رفسنجانی:«ماحاضرنیستیم باآمریکا(شیطان بزرگ)درپنهان یا آشکار وارد مذاکره شویم».
(نقل از روزنامه کیهان۸آذر۱۳۶۵)
دیپلماسی آشتی جویانه آمریکا!
ابراهیم اصغرزاده:آمریکاالآن دنبال حمله نظامی،درگیری اقتصادی و یاجاسوسی نیست؛آمریکا دنبال ایجادیک دیپلماسی آشتی جویانه ویاایجادگرایش بین ایران و آمریکا است».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۵)
قطع رابطه ازواجبات دین نیست!
زیباکلام:«ادامه تنش چه نفعی برای ایران دارد؟این بحث باید درجامعه مطرح شود.ادامه تنش باآمریکاازواجبات دین نیست.بلکه جزومباحث منافع ملی ماست.راه حل این است که این بحث هادرسطح مطبوعات ورادیوتلویزیون مطرح شودوهمه استدلالهای خودرامطرح کنند».
(نقل از:روزنامه آریا،۱۶شهریور۱۳۷۸)
اسلام مزاحم جدی آمریکا!
موسوی خوئینی ها:«بایددرمیان همه ملت هانیزآمریکاستیزی و مبارزه بااستکبار به صورت فرهنگ اسلامی والهی جابیفتد…بایداین اشتباه راازذهن هابیرون کردکه مبارزه بااستکباروباآمریکایک روزهست ویک روزنیست ویاممکن است یک دهه مبارزه باآمریکاواستکبارباشدودردهه ای دیگرنیازی به این مبارزه نباشد.باید برای مردم توصیح دادکه این آمریکاست که ملت هارارهانمی کند،واین آمریکاست که اسلام را یک مزاحم جدی درسرراه خودمی داند».
(سخنان پیش از خطبه نماز جمعه،نقل از:روزنامه کیهان،۱۳آبان۱۳۶۸)
تجدیدنظردرمبارزه باآمریکا امکان ندارد!
سیدمحمدخاتمی(وزیرارشاددرمراسم افتتاح نمایشگاه آثارجنایت آمریکا):«درزمان مااستکباروجهه جهانی وبین المللی داردوازنظرمابدون تردیدمظهراین استکباردر جهان آمریکاست.چراکه آمریکابرای سرکوب ملت هاوتحمیل حکومت های دست نشانده به هرشیوه ای متوسل می شود.بنابراین به عقیده مادردنیاهیچ انقلابی انقلابی حقیقی مخواهد بودمگرآنکه مبارزه باآمریکارابه عنوان مقابله با مظهر استکبار درراس برنامه های خودقراردهد.حقانیت واصالت انقلاب ما درگرومبارزه با آمریکاست…درحقیقت می تواندگفت تجدیدنظردرمبارزه بامظهراستکبارآمریکای جنایت کارباتوجه به رشدسیاسی مردم ومسئولین کشورمان امکان پذیر نیست».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۸)
مردم راعوام فرض نکنید!
عباس عبدی:«آنروزی مسئولین ما ازمبارزه ضدآمریکایی خسته می شوند که بخواهندمردم راعوام فرض کنندوبخواهند که شخصیت هایشان رابروزدهند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان ۱۳۶۵).
دفع افسد به فاسد!
بهزاد نبوی:«من به موضع گیری هایی که درزمان جنگ آمریکاباعراق اتخاذشد انتقادداشتم وهم به موضع گیری های فعلی انتقاد واعتراض دارم.آمریکا افسدبودوعراق فاسد.ماباید دفع افسد به فاسدمی کردیم.مانبایدخوشحال بشویم ازاینکه گردن کلفت بیروزشده.خوب حالا آمریکابه جای صدام باماهمسایه شده…من معتقدم آینده آینده خوبی نیست.ماحرکت هایی می کنیم که درراستای تثبیت برنامه ای انگلیس وآمریکادرمنطقه است. منطقه ای امن درشمال عراق درست می کنندوماساکت می مانیم».
(نقل از:روزنامه سلام،۱۹اردیبهشت۱۳۷۰)
قلم بدستان خودفروخته!
حسن روحانی(دبیرشورای امنیت ملی):«آمریکاچون می داندایران مرکزبیداری جهان وتنهاحکومت مستقل است توطئه های خودرادرسه محورجدیدآغازکرده وباتبلیغات سوءدرباره اینکه به ساخت سلاح های هسته ای واتمی مشغول است سعی دارد ایران راتحت فشار قراردهدوازطرفی قلم بدستان خودفروخته نیزدرجبهه داخلی بحث عدم وجود آزادی و دمکراسی رامطرح می کنند که این افرادیامزدوران آمریکاهستند یا افرادنادانی که ناخواسته درخط آمریکا حرکت می کنند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۷۰)
مرگ برآمریکا!
موسوی خوئینی ها:«آمریکادشمن شماره یک ماست،نیایدآنروزکه شعارمرگ بر آمریکاززبان مابیفتدنمندباشعاردیگری جای شعارمرگ برآمریکاراپرکند… بپاخیزیدو همه تان فریادبزنید:مرگ برآمریکا…».
(نقل از:روزنامه اطلاعات۱۳آبان۱۳۶۱)
درسخنرانی امام شعارمرگ برآمریکانبود!
پاسخ محمد هاشمی به کروبی(رئیس مجلس)درمورد حذف شعارمرگ برآمریکادرسخنرانی خمینی:«سخنرانی مربوط به سال ۵۹ بوده است وشعار مرگ برآمریکا درسخنرانی مذکور نبوده است».
(نقل از:روزنامه کیهان۱۳آبان۱۳۶۹)
استراتژی حمله بجای شعارمرگ برآمریکا!
«یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت:شعارمرگ برآمریکاازحالت کلی بایدخارج شودوعوامل مشخص آمریکادرمنطقه بایدموردحمله قرار گیرند. ما دانشجویان حداقل این توان راداریم که باهماهنگی نیروهای انقلابی منافع آنها را درکل جهان موردحمله قراردهیم».
(نقل از روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۵)
نعمت است!
«طاهر احمدزاده(درمصاحبه باروزنامه کیهان):«حمله نظامی آمریکا برای مانعمتی خواهد بود»!
(نقل از:روزنامه کیهان،۲۲آذر۱۳۵۸)
سرنوشت همه چیزدراین درگیری ست!
محسن رضایی(فرمانده کل سپاه):«درگیری ماباآمریکاقطعی ست.وسرنوشت همه چیزدرهمین درگیری وبرخوردتعیین می شود».
(نقل از:روزنامه جمهوری اسلامی،۱۱خرداد۱۳۷۱)
دروپنجره هاراببندید!
محسن میردامادی:«آمریکاراازدربیرون کنیم،ازپنجره واردمی شود.امامابایدهمه راهها راببنیدیم که از هیچ راهی نتواندواردبشود».
(نقل از:مجله اطلاعات بانوان،۲۰آبان۱۳۵۹ش۱۶)
دمکراسی ورابطه با آمریکا!
عباس عبدی:«ازنظر من مهم ترین مساله جامعه ما نهادینه کردن دمکراسی درداخل کشوراست.ورابطه با آمریکابه این نیاز لطمه می زند».
(نقل از:نشریه پیام هاجر،۱۲/۸/۷۷)
مک فارلین آمد!
مک فارلین حضوردرایران راتکذیب کرد.
شبکه تلویزیونی ای.بی سی آمریکا سفر مک فارلین به ایران را تائید کرد.
آسوشیتدپرس:مک فارلین درایران چه می کرده است؟
ریگان:اظهارنظری نیست!».
(نقل از:کیهان(۱۴آبان۱۳۶۵)
۴ماه پیش آمدم!
رادیو لندن:«اطلاعات بدست آمده ازمنابع موثق حاکی است که مک فارلین دوماه پیش به ایران سفر کرده بودوبه این علت تکذیب اودرمورداینکه درطی ماه جاری به ایران سفرنکرده است درست است.بایدگفت حدود۴ماه قبل شخصی که خودرامک فارلین فرستاد ه رئیس جمهوری آمریکا معرفی کرد،به همراه ۳ تن دیگرواردفرودگاه مهرآبادشد..».
(نقل از روزنامه کهان،۲۵آبان۱۳۶۵)
از۵/۱سال پیش شروع شد!
مک فارلین:«درحقیقت درحدودیک سال ونیم پیش تلاش های مربوط به انجام گفت گوها میان ایران وآمریکاآغاز شدوزمانی که ما آگاه شدیم عناصری درایران هستندکه به وخامت اوضاع درکشوروبیهودگی ضررهای صدور #تروریسم پی بردنددرطول زمان امکانات مربوط به گفت وگودرزمینه اختلافات جدی میان ما بیک ملاقات درلندن درسال گذشته منتهی شد».
(نقل از روزنامه:کیهان،۲۴آبان۱۳۶۵)
مردی باکیک کلیدی آمد!
هاشمی رفسنجانی:«مک فارلین وهمراهانش،یک عددکیک هم آورده بودند که به شکل کلید بود.ومی گفتند این کلید فتح روابط ایران وآمریکاست».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱۴آبان۱۳۶۵)
بخاطر افشاگری،یااستراتژی پیچیده!؟
میرحسین موسوی(نخست وزیر):«هدف نمایندگان ریگان درسفربه کشور ما دستیابی به کلید فتح روابط باجمهوری اسلامی بود.وطبیعتااگرآنهاموفق می شدندبامسئولان نظام مابه مذاکره بنشیننددرحقیقت بطوررسمی ویا غیر رسمی روابط دوکشورآغاز شده بود…وی درپاسخ به این سوال که چراخبرورودهیات آمریکایی به جمهوری اسلامی باتاخیراعلام شده است،گفت:«مادرارتباط با مسائلی نظیرآمریکاوجهان استکباری سیاست های پیچیده ای داریم،لذابرای دستیابی به اهداف اصولی خود ازروش های یک نظام بغایت پیچیده وپیشرفته وصادق استفاده می کنیم.وطبیعی است که هرخبری رادرجای مناسب وذرآن نقطه ای که می توانیم بهترین استفاده راببریم مطرح می کنیم.وبهترین مقطع زمانی برای اعلام این خبر۱۳آبان بود»!
(نقل ازروزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵)
اگر خمینی باخبر می شد!؟
سخنان ریگان از شبکه تلویزیونی آمریکا(درارتباط باآمدن مک فارلین به ایران):بایدبگویم افرادی که ازایران باماتماس گرفتندیعنی کسانی که ماباآنهامراوده داشتیم،هرگاه رازآنهابرملامی شد،واگرآبت الله خمینی باخبرمی شدزندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیز به طول نمی انجامید…این افرادعناصری بودندکه مایل به حکومتی بودند که مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیکی داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغاز کردیم».
(نقل از:نشریه راه مجاهد،ش۶۱،سال۱۳۶۹)
افرادی معتبربودند!
مک فارلین:«آن دسته ازمقامات ایرانی که طرف گفت وگوی مابودندافرادی معتبر بوده وحتی درمخدوساختن ومبارزه باتروریسم نیزقاطعانه عمل کردند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۲۴آبان۱۳۶۵)
نام معاون راافشاکنید!
میرحسین موسوی(نخست وزیر،درمصاحبه):«ازطرف نخست وزیری تنهایکی ازمامورین ماکه درامرخریداسلحه انجام وظیفه می کنددرارتباط بااین سفرفعال بوده است.امیدواریم قبل ازآنکه مک فارلین به یک خودکشی دیگردست بزندویانظیرستادسابق سیادرمغزش یک غده سرطانی کشف شودنام معاون یامشاورونخست وزیری که بااومذاکره کرده است رااعلام کند».
(نقل ازروزنامه کیهان،۲۶اسفند۱۳۶۵
من خبر نداشتم!
ولایتی(وزیرامورخارجه):«این ۸نفر(۹نفر)ازماخواستندکه بیائیم درکمیسیون توضیح دهیم.من رفتم وگفتم که من خبرنداشتم.اماازاین(آمدن مک فارلین)اقدامی که شده،دفاع می کنم.برای اینکه درجریان تنگناهای جبهه هستم.واگرراهی پیداشده که ازآمریکایی هاسلاح موثربرای مقابله باحملات هوایی من به عنوان وریزخارجه مسئولیتش را می پذیریم.وازآن دفاع می کنم.آنهاخواستندآن سوال رابه صحن مجلس بکشانندکه امام دخالت کرد وموضوع همانجا حل شد».
(نقل از:روزنامه کیهان،۱مهر۱۳۸۱)
فرصتی که ازدست دادیم!
محمدجواد لاریجانی:«درزمان آمدن«مک فارلین»به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه مابه این قدم آمریکاجواب مثبت می دادیم.زیرادرآنزمان آمریکابه این نتیجه رسیده بود که باایران پیروزکارکندامااین امرتوسط صهیونیست هالورفت.درهیاتی که همراه «مک فارلین»آمده بود،دوجاسوس موسادوجودداشت،که خودآمریکایی هادرجریان آن نبودندکه هواپیمای یکی ازآنهابدلیل تقص فنی ازبین رفت ولی دیگری توانست به اسرائیل بازگردد».
(نقل از:روزنامه انتخاب،۱۲آذر۱۳۸۱)
سیدمهدی هاشمی و امیدنجف آبادی،اعدامی های مک فارلین!
«وزیر اطلاعات(محمدی ری شهری):درمورد برخی شایعات مبنی بررسوایی مک فارلین به ایران وارتباط آن بادستگیری سید مهدی هاشمی گفت:که این مساله هیچ ارتباطیی باهم نداشت.اینهم ازآن جوسازی هایی بودکه می خواستند مساله را لوث کنند».
(نقل از:روزنامه کیهان،۲۳آذز۱۳۶۵)
خبری که به«الشراع»رسید!
«الشراع»،نشریه لبنانی طرفدارسوریه،درآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت،گزارش دادکه مک فارلین درماه سپتامبربه تهران رفته ودرهتل استقلال اقامت داشته است…».
(نقل از زونامه کیهان،۱۵آبان۱۳۶۵)
پخش اعلامیه درافشای ورود مک فارلین!
چراملاقاتهای قائم مقام رهبری لغوشده است؟«…طیق اخباررسیده چه ازبعضی از مسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با«رابرت مک فارلین» مشاور امنیتی «ریگان» بر سر حل مساله«جنگ»….»(نقل از کتاب واقعیت هاوقضاوت ها،ص۶۶۶)
ماجرای آمدن«مک فارلین» به ایران،اززبان آیت الله منتظری
سوال:یکی ازمسائلی که درارتباط باجنگ ایران وعراق دررسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمریکایی به ایران و پیامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماییدآیاحضرتعالی ازاین سفر اطلاع داشتیدیاخیر؟ چه کسانی در این ماجرا نقش داشتند و چگونه خبر آن فاش گردید؟
پاسخ آیت الله منتظری:«این ماجرا یک جریان سرِّی بود،شخصی به اسم«منوچهر قربانی فر»اهل ایران دلال و واسطه خرید اسلحه و آدم ثروتمندی بود،این شخص رفته بودخارج وباهمه اینهامربوط بود،باآمریکاوکشورهای خارج ارتباط داشت.این شخص با«مک فارلین»نماینده ریگان آمده بودایران،اینطورکه من شنیدم دکتر محمدعلی هادی هم ازطرف مسئولین باآنان تماس میگیرد،من اینهاراخبرنداشتم، مامورخریداسلحه هم یک نفربه اسم«محسن کنگرلو»یکی ازاعضای سپاه بود،او واسطه بوده که«منوچهرقربانی فر»برای آنهااسلحه وقطعات خریداری کند،این اسلحه و قطعات را آمریکا داشته،و آمریکا م خواسته بدین وسیله با ایران رابطه برقرار کند. قربانی فر به ضمانت کنگرلو پول اجناس راداده بوده و کنگرلو در وقتی که میبایست پول را بدهد نداده بود و کار آنان به مشاجره کشیده بود.بعد آقای قربانی فر دوتا نامه به آقای کنگرلو مینویسد که یکی ده صفحه و دیگری نوزده صفحه بود و فتوکپی آنها را خود آقای قربانی فر به عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امید نجف آبادی برای من فرستاد و در واقع با نوشتن این دو نامه جریان را لو داد، چون آقای محسن کنگرلو به وعده هایی که به او داده بود عمل نکرده بود، البته محسن کنگرلو هم یک واسطه بوده؛بعد از اینکه این نامه ها دست من رسید تازه فهمیدم که یک چنین جریان و قرارداد و ارتباطی بوده است و مک فارلین و هیات آمریکایی با قربانی فر به تهران آمده اند و سلاح آورده اند بالاخره چون اینها حرفشان شده بود من فهمیدم که چنین قضیه ای هست و در این میان معلوم شد پای اسرائیل هم در میان بوده است و اصلا اشکال من این بود که چرا باید کار به جایی برسد که ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی با عراق بجنگیم.بعد آقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمد من به او اعتراض کردم که چرا قضیه مک فارلین را به من نگفتید؟ خیلی تعجب کرد و گفت: «شما این قضیه را از کجا فهمیدید؟!»گفتم :«از هر کجا فهمیدم،چرا این قضیه را به من نگفتید؟»گفت:«قصد داشتیم این قضیه را بعدا به شما بگوییم»؛بالاخره من اعتراض کردم که چرا خودسرانه این کارها را میکنید،و آنها ناراحت بودند که چرامن این مسائل را فهمیده ام.
سوال:آیا در جلسات سران،این مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:در آن جلسات که من بودم مطرح نشده بود،ماجرا را از دو نامه اعتراض منوچهر قربانی فر به محسن کنگرلو که فتوکپی آنها را برای من فرستاده بود با خبر شدم.
سوال:آیا مرحوم امام(ره)در جریان این معامله بودند یا نه؟
پاسخ آیت الله منتظری:من درست نمی دانم که مرحوم امام (ره) درجریان این مساله بودند یا نه، ولی من پس از آنکه این جریان را شنیدم رفتم به بیت مرحوم امام و جریان را برای حاج احمد آقا گفتم،او خیلی تعجب کرد که شما از کجا در جریان قرار گرفتید؟گفتم:«از هرجا،بالاخره اجنه به من خبر داده اند!»،گفت:«خوب گاهی این اجنه که برای شما خبر میآورند این خبرها را بنویسید و برای امام هم بفرستید!»گفتم:«بالاخره این گونه نیست که من در جریان قرارنگیرم»،ولی آقایان از اینکه من به طورکامل همه این جریان را میدانم خیلی ناراحت بودند.
س:«به نظرشماآیامیان جریان«مک فارلین»وجریان سیدمهدی هاشمی ودستگیری آقای امید نجف آبادی ارتباطی وجود نداشت و این جریان یک تصفیه حساب جناحی نبود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«همه چیزمحتمل است،والاحتمال خفیف الموونه؛وبعضی اخبار پشت پرده و بعضی تلکسهایی که در آن وقت روی تلکس منزل ما منعکس میشد حکایت از این ارتباط میکرد،و قضیه آوردن اسلحه ازاسرائیل برای ایران هم در یکی از این تلکسها منعکس شده بود، والعلم عندالله.
سوال:چند وقت پیش ازاینکه آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل مجلس سخنرانی کند و این مساله را برای مردم افشا کند شما در جریان آن قرار گرفتید؟
پاسخ آیت الله منتظری:به طور دقیق مدت آن را یاد ندارم.البته بعد از مدتی هم همان آقای منوچهر قربانی فر برای من پیغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند-مدتی قبل از جریانات برکناری و مسائل آن بود- معلوم میشودکه او یک ارتباطهایی با جاهایی داشته و اطلاعاتی داشته است و ما بی خبر بودیم؛ این نشان میداد که آقایان مدتها پیش از نامه ۱/۶ و ۱/۸ که در فروردین ماه ۶۸ اتفاق افتاد تصمیم خود را گرفته بودند و در تلاش بودند که زمینه ذهنی برای امام هم فراهم کنند؛حتی تحرکات آنها قبل از جریانات سال ۶۸ علنی شده بود،از جمله در همان ایام بود( ۶۷/۱۱/۲۹)که بعضی از دوستان قدیمی ما یعنی آقایان مهدی کروبی و امام جمارانی و زیارتی را هم تحریک کردند که آن نامه تند و سراپا کذب و تهمت را خطاب به اینجانب بنویسند؛و چنانکه شنیدم بعضی از افراد منسوب به بیت اینجانب را هم که با احمد آقا رفیق و مرتبط بودند به ملاقات مرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغی را علیه من و بیت من به امام گزارش بدهند؛و شنیده شد که بعضی از آقایان به عنوان اعتراض علیه من عمامه خود را نزد امام به زمین زده و با حالت گریه و انابه معظم له را تحت تاثیر قرار داده اند»
پرسش و پاسخ با آیت الله منتظری در مورد مسالۀ مک فارلین(برگرفته از کتاب خاطرات ایشان)
*توجه:
گاهی حکایت برخی از تاریخ نویسان،حکایت آن دزدی ست که وقتی دید مردم بدنبالش هستند،درجایی قایم شد وسپس درپشت سرمردم همراه آنان فردیادزد:آی زد!آی دزد!
آنهابانگارش مخدوش همراه با سفسطه وتحلیل وانتشارآن،توسط سلطه رسانه ای خود، سعی می کنند تاریخ رابه نفع خودبه نویسند.کشف حقیقت وواقعیت های تاریخی آنچنان هم سخت نیست،انسان های آزاده هم کم نیستند!»
ویک نقل قول:(روزنامه بامدادامروز،۱۴آبان۱۳۵۸)
تاریخ مخدوش؛خبرنگارخصوصی:«کلمانسو»شایدبیهوده نمی گویدکه: «اگررفتار آدمیان راباتوجه به مقتضیات زمان آنهانسنجیم،تاریخ رامخدوش کرده ایم».
ژرژ بنجامین کلمانسو (به فرانسوی: Georges Benjamin Clemenceau) معروف به ببر فرانسه، از سیاست مداران بزرگ قرن نوزدهم اروپا بود که در سال ۱۸۴۱ زاده شد. او در سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۹ و همچنین ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ نخست وزیر فرانسه بود.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)آبان۱۳۹۴

چندسال پیش(۴۵)فتح سفارت آمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!
ازلانه جاسوسی تاآمدن«مک فارلین»باشاه کلیدکیک،تاتوافق برجام،باکلید تدبیر وامید!
برای فتح روابط باایران آمده بود؛باکیکی که شبیه کلید بود!
افشا شدن آمدنش برای عده ای تلخ شد؛کام شان شیرین نشد؛عده ای که بقول ریگان درصددرابطه مثل قبل ازانقلاب بودندوحاضرند تاقعر جهنم هم باآنان چای بنوشندوتلخ تربرای کسانی که این ملاقات هاورابطه های بی رابطه رابرای افکارعمومی آشکارکردند؛آخرخمینی درشرف مرگ بودخاتمه جنگ وجانشین خمینی باید سریع رقم می خورد!
آمدن مخفی «مک فارلین»مشاورامنیتی رئیس جمهوری آمریکا(رونالدریگان)وافشاشدنش،دواعدامی داشت(سیدمهدی هاشمی وامید نجف آبادی)؛وبرخی هم بدون محاکمه(محکمه ی غیابی وبدون حضورمتهم وشنیدن دفاعیات)،جنایتی بدتر ازاعدام….
پرسش این است:
آیامبارزه علیه آمریکا(کشوری بامرز جغرافیایی معلوم)سرنوشت ملت مارارقم می زند؟
آنطور که خامنه ای در سخنان امروزش(۱۲آبان۱۳۹۵)گفته اند:«سازش باآمریکاهیچ مشکلی راحل نخواهدکرد».
وهمانطورکه برخی دیگران،ازجمله موسوی خوئینی( هدایت کننده ی دانشجویان پیروخط امام درتصرف سفارت آمریکا درتهران(همان لانه ی جاسوسی)که:«جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد»ومعتقدندکه دروپنجره هاراباید بست؟
یا مبارزه علیه آمریکا،به عنوان قدرت،سرمایه داری وامپریالیسم(بدون مرز خاص جغرافیایی)اصل واستراتژی وهدف است؟
علی الظاهر پاسخ مثبت همه به پرسش دوم است؛اما درحیطه ی عمل واقدام،۳۷سال در تدابیری بدون تدبیر،منابع ملی ومنافع ملی هدررفت.
بقول مولانا:
چون ندیدش مغز و تدبیر رشید
در سیاست پوستش از سر کشید
سرمایه داری ایدئولوژی ندارد،بی هویت است؛ولاجرم اخلاق ندارد.
فقط عرضه وتقاضامی شناسدوصرفابدنبال کسب منافع بیشتراست،لذاتدابیری به کارمی برد؛ازهوش وذکاوت ابنای بشرهم درهرنقطه ازجهان استفاده ی بهینه می کندتاثروت اندوزی بیشترکندوگاه دراین راه تزویرهم می کند وباصطلاح«غش درمعامله»وبامغبون کردن وفریب دادن،براموال دیگران مسلط می شودوگاه زوراست که حرف اول وآخرمی زندوجنگ راه می اندازد.
خیلی از کشورهاهستندکه باآمریکارابطه ی سیستماتیک دارند؛ولی درسلطه ی آمریکانیستندوحتی کشوری مثل چین،قدرت اقتصادی آمریکا دررویدادهای بین المللی رابه چالش می کشد…
سران وحاکمیت جمهوری اسلامی در مبارزه باآمریکا(نظام امپریالیسم سرمایه داری،نظام قدرت وثروت)سالهاست که به ترکستان می روند؛جمهوری اسلامی ایران وحاکمان اصلی اش برای حفظ نظام وخود، ولوبه هرقیمت،یعنی حفظ قدرت وحفظ منافع شخصی،مملکت را به ثُمن بَخس فروخته اند.
دائم شعارشان این است:آمریکالولوست!
ازآن یک»تابو»ی کاذب ودهشناک وخطرناک ترسیم کرده اند.آنچنان که امروز(۱۲آبان۱۳۹۵)خامنه ای درسخنانش به مناسبت سالروز۱۳آبان۱۳۵۸که به روزملی مبارزه بااستکبارجهانی درتقویم تبلیع شده،دوباره همان حرف های تکراری رازد.
آنچه می خوانید البته همه حرفهانیست؛اماخلاصه ی همه حرفهامی تواند باشد؛حرفهایی که گویاست…
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)۱۳آبان۱۳۹۵
تماس های قبل ازپیروزی انقلاب بهمن۱۳۵۷
روزنامه کیهان۱۶بهمن۱۳۵۷
مجله تایم:دیپلمات های آمریکایی بااطرافیان امام تماس گرفتند.
«ویلیام سولیوان»(سفیرآمریکادرتهران)به زیردستاتش توصیه کرده است بارهبران مخالف ونزدیکان آیت الله خمینی تماس هایی برای گفت وشنود برقرارکنند.
پیشگویی های کیسینجر؛ظرف۲سال آزادی درایران پر!
روزنامه اطلاعات۱۷بهمن۱۳۵۷
کیسینجر(وزیراسبق امورخارجه آمریکا):
چنانچه آیت الله خمینی حکومت ایران رابدست گیردظرف دوسال آزادی درایران کمترخواهدشد،روابط با آن کاهش خواهدیافت وهم چنین همکاری این کشور با غرب وکوشش برای احیاء،ضعیف ترخواهد شد.
اولین تصرف سفارت آمریکاقبل از۱۳آبان۵۸
روزنامه کیهان۲۵بهمن۱۳۵۷
افرادمسلح سفارت آمریکاراتصرف کردند.کلیه اعضای سفارت تسلیم شدند.
تصرف سفارت برای دومین بار
۱۳آبان۱۳۵۸
سفارت آمریکا درتهران توسط تعدادی دانشجو(پیروخط امام)به تصرف درآمد.
انقلاب دوم
نقل از سایت بازتاب۱۹مردا۱۳۸
«موسوی خوئینی ها»درپاسخ به این پرسش دانشجویان(پیروخط امام)-که قصدتصرف سفارت آمریکادرتهران راداشتند-که آیا حضرت امام باچنین اقدامی موافق خواهند بودیاخیر،می گوید:
«من به نظرم آمدکه کاربسیارصحیحی است؛وبه آنهاگفتم که من هم باشم همکاری می کنم.درموردامام هم گفتم درمجموعه ی حرکت امام دراین سال ها فکرمی کنم امام قلبا به این کارراضی باشند،امادرعین حال صحبت کردن باامام لازم نیست؛چون ممکن است اگرامام درواقع مایل هم باشند،امامحضوراتی داشته باشندکه نتواننداین تمایل راخیلی اعلام کنندوناگزیرباشندیابه سکوت برگزارکنندیابگویندصحیح نیست.درنتیجه ماسوال نمی کنیم،یادرعمل ایشان موافقت می کندیامخالفت؛که دراین صورت قبل ازآنکه مخالفت خودرااعلام کنندبه مااطلاع می دهندکه این کارصحیح نیست وماهم بیرون خواهیم آمد».
بعدازشاه نوبت آمریکاست؛شعارسازمان مجاهدین خلق
روزنامه بامداد۱۴آبان۱۳۵۸
اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق درارتباط باتسخیرسفارت آمریکادرتهران:
بنام خداوبنام خلق قهرمان ایران!
هنوزآخرین فریادهای شهیدان درگوش هاطنین دارد:
بعدازشاه نوبت آمریکاست.
سازمان مجاهدین خلق ضمن ابرازنهایت خرسندی انقلابی ازاوج گرفتن مجددشورانقلابی مردمی برعلیه امپریالیزم آمریکاطاغوت بزرگ جهان که مبین سیراصولی وبدورازانحراف انقلاب مادرمسیرراستین مردمی،انقلابی واسلامی است.
باقطع رابطه،راه نفوذهمچنان باز است
روزنامه انقلاب اسلامی۱۵آبان۱۳۵۸
دکتریزدی(درمقام وزارت خارجه)درمصاحبه باخبرنگاران:
من به هیچ وجه قطع روابط راتوصیه نمی کنم.معتقدنیستم که قطع روابط به معنی قطع نفوذخواهدبود.
خبرنگاردیگری پرسید:آیاامام تاکنون ازشماخواسته اندکه درموردقطع رابطه باآمریکاگزارشی تهیه کنید؟
دکتریزدی:بله چندین دفعه خواسته اندوماهم گزارش داده ایم.
کودتای خزنده ی آمریکا
روزنامه انقلاب اسلامی۷اردیبهشت۱۳۵۹
آمریکانقشه وسیعی برای سقوط دولت ایران چیده است.سیاست آمریکاآزادی گروگان هانیست،بلکه انهدام انقلاب ایران است.طرح کودتای خزنده بدست آمده
است.
ترورت می کنیم اگه درخط آمریکاباشی
روزنامه کیهان۲۱اردیبهشت۱۳۵۸
هادی غفاری(درنطق مجلس):
اگرنماینده ای بخواهددرخط امریکاگام بردارددرخودمجلس ترورش خواهیم کرد.
هم درهاو هم پنجره هاراببندید
مجله اطلاعات بانوان،۲۰آبان۱۳۵۹ش۱۶
محسن میردامادی:«آمریکاراازدربیرون کنیم،ازپنجره واردمی شود.امامابایدهمه راهها راببنیدیم که از هیچ راهی نتواندواردبشود».
نقشه های کیسینجر،خواب هایی که دیدند
روزنامه انقلاب اسلامی۹خرداد۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری)سخنرانی درسفربه شیراز:
اماآمریکا؛بقول کیسینجر(که بعدازمراجعت ازخاورمیانه درانجمن یهودیان آمریکا نطق کرده است)که گفته است انقلاب ایران برای آنکه بتواند صادربشودبایدازموانع ومشکلات بسیاری عبورکند.
آن”موانع کدامند؟واین هفت خوانی که آقای کیسینجر برای مادرست کرده است کدامند؟خودایشان می گوید:
بحران های سیاسی واقتصادی،منازعات قومی ومذهبی، اختلافات مرزی باعراق وتازه اگراینهاراحل بکنند،درخلیج فارس باهمسایگان خودمشکلات بزرگی خواهدداشت وبرفرض اینکه درحل آن مشکلات هم موفق بشود،زمانی موفق خواهدشدکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده راست.
پس ازنظراو(کیسینجر)آنچه درکشورمابصورت جنگ های داخلی کردستان،گنبد،وجاهای دیگر،چه درگذشته وچه درحال بروزکرده اندجزئی ازنقشه عمومی آمریکا برای خفه وخاموش کردن انقلاب اسلامی مادرزادگاه این انقلاب، یعنی ایران است…
موانع کیسنجربرای صدورانقلاب وپیروزی اسرائیل
روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰
بنی صدر:
ازکارنامه رئیس جمهور۱۹تا۲۶اردیبهشت:اماگزارش دیگرمربوط به صحبت آقای هنری کیسینجراست.مطلب بسیارمهمی است.
آقای کیسینجرگفته است:
اگرانقلاب ایران بخواهدبه خارج مرزهای خودصادرشودبایدموانع بسیاری که درپیش روی هستندراحل کرده سپس به اهداف خودبرسد. این موانع بسیارند،ازجمله:اختلافات مذهبی وقومی،بحران های اقتصادی وسیاسی، اختلافات مرزی باعراق،درنهایت اگرازتمام این موانع سالم عبورکند،بایدمسائل خودراباکشورهای خلیج فارس حل نماید.ولی اطمینان داشته باشید(خطاب به یهودیان عضوانجمن، این سخنرانی را درانجمن یهودیان واشینگتن کرده است)
که تاآنروزاسرائیل به اهداف نهایی خوددست یافته است.
خوب خیلی صریح وروشن می گویدکه اختلاف های قومی ومذهبی درایران راآنهابراه انداختندوبوجودآوردند،برای اینکه انقلاب ما نتواندصادرشود.
عطسه آمریکا وتب کردن برخی
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
سخنان هاشمی رفسنجانی درمراسم سالگردلانه جاسوسی:
بعدازاشغال جاسوسخانه وحوادث بعدازآن دونظرکاملارو در رودرمحیط خودمان ودر دنیادیدیم که یکی نظرمخالفین ولیبرال هابودکه به اعتقادآنان این حرکت مضرودرجهت تضعیف کشورومایه عقب ماندگی درامورمادی است.وتاکنون هرروزکه مطلبی پیش آمده ومشکلی ایجادکرده است این هافورانتیجه گیری کرده وگفته اندکه این ثمره اسراف کاری هایی است که آنروزانجام شده است.البته این هاکسانی هستندکه اصولاپنبه فکری شان باغرب آنچنان گره خورده است که نمی تواند حرکت مستقل وآزادی رادردنیاتصورکنندوفکرمی کنندکه واقعااگرآمریکاعطسه بکندآدم بابدتب کندواگرآمریکانهیب بزندآدم مجبور است که بمیرد.
هویت ما درقطع رابطه است
روزنامه سلام۵مرداد۱۳۷۳
علی اکبرمحتشمی پور:
بنده معتقدم هرگونه رابطه ی تجاری واقتصادی باآمریکاباعث انتقال بحران داخلی آمریکابه کشورمان می شود.دراثربرقراری رابطه ی تجاری باآمریکاشخصیت،هویت وپرستیژانقلابی جمهوری اسلامی دردنیاودرداخل زیرسوال خواهدرفت.
رابطه با آمریکابه دمکراسی درایران ضربه می زند
نشریه پیام هاجر،۱۲/۸/۷۷
عباس عبدی:
«ازنظر من مهم ترین مساله جامعه ما نهادینه کردن دمکراسی درداخل کشوراست.ورابطه با آمریکابه این نیاز لطمه می زند».
قتل های زنجیره ای ورابطه باآمریکا
روزنامه آبان۱۷آذر۱۳۷۷
گروهی باعنوان”فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب(که بعدامعلوم شدنیروهایی ازوزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده اندومصطفی نواب هم همان مصطفی کاظمی ازمدیران وعاملین اصلی قتل های زنجیره ای است.نوشته درداخل پرانتزازماست،نه روزنامه):مسئولیت حمله به۱۳گردشگرآمریکادرتهران رابرعهده گرفتند.
بچه ها حمله کنید
روزنامه کیهان۱۳آبان۱۳۶۵
یکی ازاعضای شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت:
شعارمرگ برآمریکابایدازحالت کلی خارج شودوعوامل مشخص آمریکادرهرنطقه بایدموردحمله قرارگیرند.مادانشجویان حداقل این توان راداریم که باهماهنگی نیروهای انقلابی منافع آنهارادرکل جهان مورد حمله قراردهیم.
رگه های ضعف
نقل ازسایت بازتاب۲۲شهریور۱۳۸۲
موسوی خوئینی ها(درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارکیهان):
«من فکر می کنم یکی ازراه هایی که آمریکاپس ازشکست درهمه زمینه هابدان دل می بندد،کشاندن جمهوری اسلامی به محافل بین المللی است.مسئولان جمهوری اسلامی بایدبدانندکه سازمان ملل فریبی بیش نیست.وهرزمانی که به آنجا رفتندباید حزب اللهی عمل کنند.وباورنداشته باشندکه این سازمان محل رفع مشکلات ملت هااست.ومانباید همدردی بسیاری ازکشورهارابامابه حساب موافق بودن آنهاباانقلاب اسلامی بدانیم…اینکه گاهی بعضی می گوینداین مجالس تریبونی برای جمهوری اسلامی است وافرادشرکت کننندهمه آمریکایی نیستند،این حرف ها نشاندهنده ی وجودرگه های ضعف دربعضی ازمااست».
ازاول مخالف بودیم،مگرجرات داری بگی؟
روزنامه آریا۲اسفند۱۳۷۷(به نقل ازروزنامه کیهان):
مخالفت بایستن سفارت آمریکا
روزنامه کیهان نوشت:چندی پیش یکی ازهفته نامه هاخبرداده بودکه آقای مهدوی کنی(رئیس دانشگاه امام صادق)درکلاس درس اخلاق این دانشگاه پیرامون اشغال لانه جاسوسی آمریکاگفته است:”سفارت ملک وخانه یک کشوراست،گرفتن وبستن یک سفارت اعلام جنگ است.ما ازاول باگرفتن سفارت آمریکامخالف بودیم ومخالفت کردیم!
هفته نامه مذبوردرادامه خبرخودازقول ایشان نوشته بود:
“نگهداشتن گروگان هابه مدت۴۴۴روز،کاردرستی نبودوتاوان زیادی بابت آن دادیم!”
درپاسخ به اظهارات آیت الله مهدوی کنی،بایدگفت که براساس مدارک واسنادغیرقابل انکار،اعضای سفارت آمریکادرایران دیپلمات نبوده اندونه فقط به کارجاسوسی درچمهوری اسلامی ایران مشغول بودند،بلکه سازماندهی گروه های ضدانقلاب،غائله آفرینی درداخل کشوروطرح کودتاعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،ازجمله ماموریت های آنان بوده است.
اکنون بایدازحضرت آیت الله مهدوی پرسیدکه آیامی توان کانون جاسوسی یک کشوربیگانه راسفارتخانه نامید؟وآیابازداشت جاسوسان درتمامی کشورها،یک اقدام قانونی وضروری نیست؟
گفتنی است که حضرت آیت الله مهدوی کنی درهمین جلسه تاکیدکرده اندکه بایستی بابیگانگانی که به قصدجاسوسی واردکشورمی شوند،به شدت برخوردکردوسوال این است که آیاعلی رغم آن همه اسنادمعتبرکه ازلانه جاسوسی آمریکابدست آمده است،می توان دراین نکته بدیهی که گروگان های آمریکایی جاسوس بوده اند،کمترین تردیدداشت؟
به یقین آقای مهدوی کنی می دانندکه هنوزهم دولت آمریکابه شدت ازورودسلسله کتاب های حاوی اسنادلانه جاسوسی به آمریکاجلوگیری می کند.
علاوه براسنادقابل انکارکه ازجاسوس بودن اعضای سابق سفارت آمریکادرایران حکایت می کنند،امام راحلمان”رضوان الله تعالی علیه”نیزتسخیرلانه جاسوسی رانه فقط تائیدفرمودندکه آنراانقلاب دوم نامیدند.بنابراین،عقل ونقل هردوبرحکیمانه وانقلابی بودن تسخیرلانه جاسوسی آمریکاتاکیدمی ورزند.
آیت الله مهدوی کنی دربخشی ازاظهارات خویش گفته اندکه”رهبرانقلاب مخالف رابطه باآمریکاهستندمانیزتدبع ولایت هستیم.ومی گوئیم هرچه اوگفته بایداجراشود.وسوال این است که مگرحضرت امام(س)ورهبرمعظم انقلاب،تسخیرلانه جاسوسی راتائیدنکرده اند؟اگرچنین ایت،_که چنین است_چرادراین موردازمقام ولایت تبعیت نفرموده اید؟
درصداقت وخلوص حضرت آیت الله مهدوی کنی کمترین تریدیدنداریم،وایشان راهمواره درکنارامام،رهبرانقلاب وهمراه بامردمدیده ایم؛وانتظارآن است که دراظهارات خویش دقت بیشتری داشته باشند مخصوصاآنکه،خودش ایشان نیز،درتوضیح پیرامون مطلبی که چندوقت قبل درنمازجمعه تهران مطرح کرده بودندبرضرورت همین دقت تاکیدکرده بودندوخالصانه وخاضعانه ازمطلبی که بابی دقتی بیان داشته بودندعذرخواهی کردند.
تاآدم شدن آمریکاچقدرمونده؟
راه مجاهد.ش۴۰
هاشمی رفسنجانی درخطبه نمازجمعه(۱۶آبان۱۳۶۵):
مابخاطراسلحه اصولمان رازیرپانمی گذاریم.عده ای ازسلاح های ما،لوازم اف۴واف۱۴و…منحصرادست اآمریکاست وماققط ازاسرائیل نمی خریم.
خط سیاسی ماازاول مشخص بوده.امام گفتندآمریکاتاآدم نشودبااورایطه یرقرارنمی کنیم.
هم درپنهان وهم درآشکار
روزنامه کیهان۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:«ماحاضرنیستیم باآمریکا(شیطان بزرگ)درپنهان یا آشکار وارد مذاکره شویم».
جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد
نقل ازسایت بازتاب۲۲شهریور۱۳۸۲
موسوی خوئینی ها:
«آمریکا شیطان بزرگ است وملت ما هرتوطئه ای راکه خنثی کند،آمریکابه فکر توطئه بزرگتری می افتد.ملت مابدون مبارزه به حیات خودنمی تواندادامه دهدوملت وهمه مستضعفین جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد..ای همه آنهایی که می خواهیدآدم وانسان مستقل باشیدوزیربارذلّت نروید،بدانید این پیمان را باانقلاب اسلامی بسته ایم که هرگز تسلیم امریکا نشویم.هرگز فریب آمریکارا نخوریم.هرگزدرشعاع وسوسه های آمریکا قرارنگیریم.هرگزدشمنی آمریکا رافراموش نکنیم….شما چه کسی راپیدا می کنید که جرات بکندوبگوید آمریکا خیلی هم بدنیست.هیچکس چنین جراتی راندارد.اما ته دلشان این است که خیلی هم بد نیست.اگرببینندمی شود گفت ازهمان خیلی بدنیست شروع می کنندوکم کم می گویندبدنیست،بعد می گویندخیلی خوب نیست.بعدمی گویندخوب است وآنوقت دوباره می بینیم رفیق ما شد».
پیشنهادکردند،نپذیرفتیم
روزنامه بامداد۲۲آبان۱۳۵۸
بنی صدر(درمقام سرپرست وزارت خارجه)دریک گفت وگواعلام کرد:
برخی ازشخصیت های آمریکایی برای حل مشکل،استردادشاه ۳پیشنهادارائه داده بودندکه آمریکاشاه رااخراج کندیااموالش راپس دهدیااینکه شاه دریک دادگاه بین المللی محاکمه شود.
بنی صدرافزود:مااین پیشنهادرانپذیرفتیم.
دفع فاسد به افسد
انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰
کارنامه رئیس جمهور(ابوالحسن بنی صدر):
به امام عرض کردم که ماهرقدم دربرابرآمریکاعقب بنشینیم اوده قدم پیش خواهدآمد.
خریداسلحه خوب،می آیدبه اینکه مانمی توانیم خریداسلحه راکاهش بدهیم.اولاتااین زمان به مااسلحه عمده ای نفروخته اند تابخربم وبه استنادآن مجبورباشیم این همه نفت صادرکنیم.وپولهایش رادربانک های خارجی ذخیره کنیم!
ثانیاتبلیغ این جنگ وادامه آن درماورای مرزهارابه چه قیمت عملی کنیم؟وقتی مابنارابگذاریم برجنگ باعراق درماورای مرزهای ایران به قیمت افزایش وابستگی به اربابان عراق،وابستگی ازلحاظ بودجه،وابستگی ازلحاظ ارزآیااین دفع فاسدبه افسدنیست،خلاف عقل ومنطق نیست؟ ..افزایش عوارض جنگ به بهای افزایش وابستگی هایی که بعدادیگرازچنک آنهانخواهیم گذشت رهیدن،آیاهمه اینهااسمش جنگ بخاطراسلام است؟
قراردادالجزایرقانونی نیست
انقلاب اسلانی۹خراد۱۳۶۰
احمدسلامتیان(نماینده ی مجلس اول)نطق مجلس:
به نظرمن بیانیه الجزایردارای قانونیت واعتبارقانونی نیست.
خیانت به مردم
انقلاب اسلامی۹خراد۱۳۶۰
بنی صدر(درکارنامه رئیس جمهور):
درضمن حرف ونقل هایی که آقای وزیرمشاور(بهزادنبوی)گفته اندمعلوم شدکه گناه بزرگ آقای نوبری چیست؟
آن گناه این است که چرااو(نوبری)موافق نیست اموال این ملت مفت ورایگان به آمریکائی ها داده بشود!؟واین موافقتنامه را خیانت می داندکه این ازنظرآقایان گناه اصلی اوست.
قردادالجزایر؛یعنی اختلاس ازجیب ملت
روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰
اعلام جرم رئیس جمهورعلیه رجائی ونبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی واختلاس ازاموال ملت(درنامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
مواففتامه الجزایرحاکمیت ملی ایران رامخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی درتناقض قرارداد.
چگونه دولت آقای رجایی بخودجرات می دهدکه دم از قطع وابستگی وکوتاه کردن دست امپریالیسم بزند،حال آنکه به هیات حکمیت اجازه می دهدباقانونی متفاوت ازقانون ایران درمورددعاوی حل وفصل نشده تصمیم گیری نماید.
علاوه برآمریکائیان،به غیرآمریکایی هانیزازبابت موافقتامه الجزایرپول پرداخت شده است.
قراردادالجزایریاقرادادوثوق الدوله؟
روزنامه انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰
نامه علیرضانوبری رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس:
بصدای بلند اعلام می کنیم که اگرگناه ماناهماهنگی بانوع جدیدقراردادوثوق الدوله است،مابدین ناهماهنگی افتخارمی کنیم.
بایدگفت وبه صراحت بسیارنیزبایدگفت که باصطلاح بیانیه الجزایربه منافع اقتصادی این جمهوری لطمه شدیدی زده وحاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.
موافقنامه الجزایرموردرسیدگی واظهارنظرمجلس قرارگیرد.
نوارسخنان آقای نبوی درجلسه غیرعلنی دراختیارگذاشته شود.
اگراصرارماپذیرفته می شدمی توانستیم ابزارومهمات جنگی راکه مدتهاقبل خریده وپولش راپرداخت کرده بودیم درالجزیره دریافت می کردیم.
دلال اسلحه،درسال نخست انقلاب
انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰
ازکارنامه ی ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر:
کارنامه ۱۲تاجمعه۱۸اردیبهشت:گزارش مفصلی درباره همان خریدوشخصی که به اسم “حیدری” واسطه ی خریدهای نظامی بوده که ۵۶میلیون دلارراربوده.
درباره آن دستوراتی دادم.
درهمان روزهای اول که “آیت اللهی”ازپاریس آمده بود،گزارشی راجع به این شخص دادم که آدم فاسدوتباهی است واین مردبرای خریداسلحه نماینده شده است وبایدزودهشداردادوتاحساب رازیادنکرده کارراازدست اوگرفت.من نیزعینا به وزارت دفاع پاراف کردم. ظاهراآنهاهم کوشیده اند،اماگویادیرشده بوده است.
ازجیب ملت ایران برای ضدانقلابیون نیکاراگوئه
روزنامه کیهان۱۶ آذر۱۳۶۵
دانیل اورتگارئیس جمعوری نیکاراگوئه کمک۳۰میلیون دلاری آمریکابه ضدانقلابیون نیکاراگوئه رامحکوم کرد
ادوین میس دادستان کل آمریکاروزگذشته درواشتگتن صریحااعلام کردکه بین ۱۰تا۳۰میلیون دلارسودناشی ازفروش محرمانه اسلحه به ایران به حساب ضدانقلابیون نیکاراگوئه دربانک های سوئیس واریزشده است.
۱۵میلیون دلار پول دادیم
روزنامه کیهان۱۵آذر۱۳۶۵
توسط سخنگوی شورای عالی دفاع نکات تازه ای درباره جنگ،خریداسلحه وشکست آمریکادرمذاکرات باایران اعلام شد.
حدود۱۵میلیون دلارازآنچه دلال اسلحه قیمت گذاشته بود،پرداختیم.درتمام این چهارپنج سال قطعات یدکی آمریکایی خودراازدلالها خریدیم حتی گاهی هواپیماهای اف ۴واف۵راازجاهایی پیداکردیم وخریدیم.
روزنامه کیهان۱آذر۱۳۶۵
ریگان به سوالات روزنامه نگاران درزمینه ی بحران جاری واشینگتن دربرخوردباایران پاسخ داد:
مصاحبه ریگان درخصوص آمدن مک فارلین به ایران وگزارش امروزکیهان ازنیویورک پیرامون مواضع نشریات آمریکادرقبال کنفرانس مطبوعاتی ریگان واظهارنظرهای متناقض مقامات بلندپایه آمریکایی درباره بحران کاخ سفید.
ویلیام کیسی رئیس سازمان سیای آمریکاجزئیات پنهانی یک معامله تسلیحاتی این کشورراباایران روزگذشته درکنگره آمریکاافشاکرد.
جیم رایت رهبردمکرات درمحلس نمایندگان آمریکا:این سلاح هابرای ایران ۱۲میلیون دلارتمام شد.
امام درجریان است؛نیست؟
روزنامه انقلاب۲خرداد۱۳۶۰
ابوالحسن بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری درپاسخ به سوالات):
سوال:چه اعمالی رهبری راتضعیف می کند؟این رفتاری که درحال حاضردرجامعه می شودوضربات هم می زنداگرگفته نشودوبیان نشودودرباره آنهاتوضیحی داده نشودآیافکرنمی کنیدهمین اعمال درنهایت رهبری راتضعیف کند؟
رئیس جمهوری:به نظرمن چرا.
برای اینکه من یک موردرابرای شمامی گویم:
چندنوبت پرسیدم که چه جورشدکه مساله گروگان هابه این صورت انجام شد؟
گفتندکه ماموردبه موردباامام صحبت کردیم وایشان موافقت کردندوگفتندکه بگوئید.
همین دوروزپیش من اززایشان(امام)پرسیدم که این کارموردبه موردبه شما گفتند،امام گفتند:خیر.
خوب،اگراینهاآشکارادرجامعه بیان شده بوداحتمالابه ین صورت حل نمی شد؛ ومن هم باورندارم که آقای ریگان ازآقای کارترتوانایی بیشتری داشت ویک مثالی هم که دراین موردمی توانم برای شمابیاورم این است که وقتی دوگل درفرانسه زمامدارشدبه الجزایری هاگفتندکه حالایک آدم قوی آمد،الجزایری هاگفتندکه این آدم قوی غیرازآن چیزی که داشت چه داردکه به الجزایربیاورد؟تمام نیروهای مسلحش درآنجامی جنگندد.همه عملا دیدیدکه قضیه الحزایرهم باهمان دوگل حل شد.پس مابه حرف اینکه کارتررفته است وریگان آمده است نمی بایدبه خواسته های آنهاتسلیم می شدیم.بنابراین بایداین مطالب بامردم درمیان گذاشته می شدوازاین مواردفراوان است.
اگر خمینی باخبر می شد!؟
راه مجاهدش۶۱سال۱۳۶۹
سخنان پخش شده ی ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا درشبکه تلویزیونی “ا.بی.سی.”و”س.ام اس”و”ان.بی.سی”و”سی.سی.اس”:
بایدبگویم افرادی که ازایران باماتماس گرفتندکسانی که ماباآنهامراوده داشتیم،هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید.این افرادعناصری بودندکه مایل بودندحکومتی داشته که مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغازکردیم.
خبری که به« الشراع»رسید
روزنامه کیهان،۱۵آبان۱۳۶۵
«الشراع»،نشریه لبنانی طرفدارسوریه،درآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت،گزارش دادکه«مک فارلین»درماه سپتامبربه تهران رفته ودرهتل استقلال اقامت داشته است…».
پخش اعلامیه هایی درافشای ورود مک فارلین
نقل از کتاب واقعیت هاوقضاوت ها،ص۶۶۶
چراملاقاتهای قائم مقام رهبری لغوشده است؟:
«…طیق اخباررسیده چه ازبعضی از مسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با« رابرت مک فارلین» مشاور امنیتی «ریگان» بر سر حل مساله« جنگ»….».
ماجرای آمدن«مک فارلین» به ایران،اززبان آیت الله منتظری
نقل از کتاب خاطرات آیت الله منتظری
سوال:یکی ازمسائلی که درارتباط باجنگ ایران وعراق دررسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمریکایی به ایران و پیامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماییدآیاحضرتعالی ازاین سفر اطلاع داشتیدیاخیر؟ چه کسانی در این ماجرا نقش داشتند و چگونه خبر آن فاش گردید؟
پاسخ آیت الله منتظری:«این ماجرا یک جریان سرِّی بود،شخصی به اسم«منوچهر قربانی فر»اهل ایران دلال و واسطه خرید اسلحه و آدم ثروتمندی بود،این شخص رفته بودخارج وباهمه اینهامربوط بود،باآمریکاوکشورهای خارج ارتباط داشت.این شخص با«مک فارلین»نماینده ریگان آمده بودایران،اینطورکه من شنیدم دکتر محمدعلی هادی هم ازطرف مسئولین باآنان تماس میگیرد،من اینهاراخبرنداشتم، مامورخریداسلحه هم یک نفربه اسم«محسن کنگرلو»یکی ازاعضای سپاه بود،او واسطه بوده که«منوچهرقربانی فر»برای آنهااسلحه وقطعات خریداری کند،این اسلحه و قطعات را آمریکا داشته،و آمریکا م خواسته بدین وسیله با ایران رابطه برقرار کند. قربانی فر به ضمانت کنگرلو پول اجناس راداده بوده و کنگرلو در وقتی که میبایست پول را بدهد نداده بود و کار آنان به مشاجره کشیده بود.بعد آقای قربانی فر دوتا نامه به آقای کنگرلو مینویسد که یکی ده صفحه و دیگری نوزده صفحه بود و فتوکپی آنها را خود آقای قربانی فر به عنوان اینکه من قائم مقام رهبری هستم به وسیله مرحوم آقای امید نجف آبادی برای من فرستاد و در واقع با نوشتن این دو نامه جریان را لو داد، چون آقای محسن کنگرلو به وعده هایی که به او داده بود عمل نکرده بود، البته محسن کنگرلو هم یک واسطه بوده؛بعد از اینکه این نامه ها دست من رسید تازه فهمیدم که یک چنین جریان و قرارداد و ارتباطی بوده است و مک فارلین و هیات آمریکایی با قربانی فر به تهران آمده اند و سلاح آورده اند بالاخره چون اینها حرفشان شده بود من فهمیدم که چنین قضیه ای هست و در این میان معلوم شد پای اسرائیل هم در میان بوده است و اصلا اشکال من این بود که چرا باید کار به جایی برسد که ما خواسته باشیم با اسلحه اسرائیلی با عراق بجنگیم.بعد آقای هاشمی رفسنجانی که پیش من آمد من به او اعتراض کردم که چرا قضیه مک فارلین را به من نگفتید؟ خیلی تعجب کرد و گفت: «شما این قضیه را از کجا فهمیدید؟!»گفتم :«از هر کجا فهمیدم،چرا این قضیه را به من نگفتید؟»گفت:«قصد داشتیم این قضیه را بعدا به شما بگوییم»؛بالاخره من اعتراض کردم که چرا خودسرانه این کارها را میکنید،و آنها ناراحت بودند که چرامن این مسائل را فهمیده ام.
سوال:آیا در جلسات سران،این مساله مطرح نشده بود؟
پاسخ آیت الله منتظری:در آن جلسات که من بودم مطرح نشده بود،ماجرا را از دو نامه اعتراض منوچهر قربانی فر به محسن کنگرلو که فتوکپی آنها را برای من فرستاده بود با خبر شدم.سوال:آیا مرحوم امام(ره)در جریان این معامله بودند یا نه؟
پاسخ آیت الله منتظری:من درست نمی دانم که مرحوم امام (ره) درجریان این مساله بودند یا نه، ولی من پس از آنکه این جریان را شنیدم رفتم به بیت مرحوم امام و جریان را برای حاج احمد آقا گفتم،او خیلی تعجب کرد که شما از کجا در جریان قرار گرفتید؟گفتم:«از هرجا،بالاخره اجنه به من خبر داده اند!»،گفت:«خوب گاهی این اجنه که برای شما خبر میآورند این خبرها را بنویسید و برای امام هم بفرستید!»گفتم:«بالاخره این گونه نیست که من در جریان قرارنگیرم»،ولی آقایان از اینکه من به طورکامل همه این جریان را میدانم خیلی ناراحت بودند.
س:«به نظرشماآیامیان جریان«مک فارلین»وجریان سیدمهدی هاشمی و دستگیری آقای امید نجف آبادی ارتباطی وجود نداشت و این جریان یک تصفیه حساب جناحی نبود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«همه چیزمحتمل است،والاحتمال خفیف الموونه؛وبعضی اخبار پشت پرده و بعضی تلکسهایی که در آن وقت روی تلکس منزل ما منعکس میشد حکایت از این ارتباط میکرد،و قضیه آوردن اسلحه ازاسرائیل برای ایران هم در یکی از این تلکسها منعکس شده بود، والعلم عندالله.
سوال:چند وقت پیش ازاینکه آقای هاشمی رفسنجانی در مقابل مجلس سخنرانی کند و این مساله را برای مردم افشا کند شما در جریان آن قرار گرفتید؟
پاسخ آیت الله منتظری:به طور دقیق مدت آن را یاد ندارم.البته بعد از مدتی هم همان آقای منوچهر قربانی فر برای من پیغام فرستاد که قرار است شما را از قائم مقامی عزل کنند-مدتی قبل از جریانات برکناری و مسائل آن بود- معلوم میشودکه او یک ارتباطهایی با جاهایی داشته و اطلاعاتی داشته است و ما بی خبر بودیم؛ این نشان میداد که آقایان مدتها پیش از نامه ۱/۶ و ۱/۸ که در فروردین ماه ۶۸ اتفاق افتاد تصمیم خود را گرفته بودند و در تلاش بودند که زمینه ذهنی برای امام هم فراهم کنند؛حتی تحرکات آنها قبل از جریانات سال ۶۸ علنی شده بود،از جمله در همان ایام بود( ۶۷/۱۱/۲۹)که بعضی از دوستان قدیمی ما یعنی آقایان مهدی کروبی و امام جمارانی و زیارتی را هم تحریک کردند که آن نامه تند و سراپا کذب و تهمت را خطاب به اینجانب بنویسند؛و چنانکه شنیدم بعضی از افراد منسوب به بیت اینجانب را هم که با احمد آقا رفیق و مرتبط بودند به ملاقات مرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغی را علیه من و بیت من به امام گزارش بدهند؛و شنیده شد که بعضی از آقایان به عنوان اعتراض علیه من عمامه خود را نزد امام به زمین زده و با حالت گریه و انابه معظم له را تحت تاثیر قرار داده اند»
پرسش و پاسخ با آیت الله منتظری در مورد مسالۀ مک فارلین.
(برگرفته از کتاب خاطرات ایشان)
سیدمهدی هاشمی و امیدنجف آبادی،اعدامی های مک فارلین
روزنامه کیهان۲۳آذر۱۳۶۵
وزیراسبق واجا(محمدی ری شهری):
درمورد برخی شایعات مبنی بررسوایی مک فارلین به ایران وارتباط آن بادستگیری سید مهدی هاشمی گفت:که این مساله هیچ ارتباطیی باهم نداشت.اینهم ازآن جوسازی هایی بودکه می خواستند مساله را لوث کنند».
ورودم راتکذیب می کنم
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۲۶۵
مک فارلین حضوردرایران راتکذیب کرد.
شبکه تلویزیونی ای.بی سی آمریکا سفر مک فارلین به ایران را تائید کرد.
آسوشیتدپرس:مک فارلین درایران چه می کرده است؟
ریگان:اظهارنظری نیست!».
توازن بیولوژیکی
روزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵
رادیو لندن:«اطلاعات بدست آمده ازمنابع موثق حاکی است که مک فارلین دوماه پیش به ایران سفر کرده بودوبه این علت تکذیب اودرمورداینکه درطی ماه جاری به ایران سفرنکرده است درست است.بایدگفت حدود۴ماه قبل شخصی که خودرامک فارلین فرستاد ه رئیس جمهوری آمریکا معرفی کرد،به همراه۳تن دیگرواردفرودگاه مهرآبادشد.
روزنامه واشینگتن پست:
آشکارشدن گفت وگوهای ایالات متحده وایران پیامدهای گسترده ای در توازن بیولوژیکی،قیمت های جهانی نفت وکنترل تروریسم خواهدداشت.ایالات متحده نه تنهابرای رهایی گروگان های آمریکای،بلکه برای جلب همکاری ایران درمبارزه علیه تروریسم مشتاق تماس باآن کشوراست.
الشراع نشریه لبنانی طرفدارسوریه دزآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت گزارش دادکه مک فارلین درماه سپتامبربه تهران رفت ودرهتل استقلال اقامت داشته است.
مذاکرات قدم به قدم
روزنامه کیهان۱۵آبان۱۳۶۵
سخنان ریگان درارتباط بامک فارلین:
مذاکرات چهارروزه دریک چارچوب غیرنظامی برگزارگردیدوباپرسنل آمریکایی بدرفتاری نشد.ازآنزمان مذاکرات ادامه یافته است وقدم به قدم پیشرفت هایی حاصل گردیده است.
صدورتروریسم
روزنامه کیهان۲۰آبان۱۳۶۵
مک فارلین:
درحقیقت درحدودیک سال ونیم پیش تلاش های مربوط به انجام گفت گوها میان ایران وآمریکاآغاز شدوزمانی که ما آگاه شدیم عناصری درایران هستندکه به وخامت اوضاع درکشوروبیهودگی ضررهای صدور تروریسم پی بردنددرطول زمان امکانات مربوط به گفت وگودرزمینه اختلافات جدی میان ما بیک ملاقات درلندن درسال گذشته منتهی شد».
منافع ما
روزنامه کیهان۲۰آبان۱۳۶۵
ریگان درنطق سراسری رادیویی:
ازاینکه اقدام به برقراری رابطه باایران به چنین بحرانی منجرشد،عمیقامتاسفیم.
اجازه بدهیدتکرارکنم منافع مابطورروشن ازطریق بازکردن باب مذاکرات باایران وبدین ترتیب کمک به خاتمه جنگ ایران وعراق تامین می گردد.
عناصرواقع بین
رسالت۱۲آذر۱۳۶۵
جرج بوش:(امام)خمینی خواهدرفت وجانشینان دیگری خواهندآمد.به این ترتیب بخاطردلایل استراتژیکی از یک سوودلایل انسانی که همان گروگان های آمریکایی دربیروت باشد،ماخواستیم تامراوده ای راباعناصرواقع بین ومیانه رودرایران آغازکنیم.
شروع کردند به التماس کردن
راه مجاهدش۴۰۱۳آبان۱۳۶۵
سخنرانی هاشمی رفسنجانی درجلوی مجلس شورای اسلامی:
پس ازموفقیت ایران درحل مساله ی “تی دبلیوای”آمریکایی هاازکانال های مختلفی شروع کردندبه ماالتماس نمایندکه شمابه مادرلبنان کمک کنید.
آثارفریبکاری آمریکایی هاهمین الان درفرودگاه مهرآبادهست.یکی ازهواپیماهایی که برای مااسلحه می آورد،ازیکی ازکشورهای اروپایی اجازه عبورگرفت که واردشودواسلحه اش رادرفرودگاه مهرآبادتخلیه کند.
اسلحه اش قطعات برخی ازنیازهای پیچیده مابود مافوری بادوستانمان جلسه تشکیل دادیم.باسران قواجلسه تشکیل دادیم.
سه ساعت ونیم آنهارانگهداشتیم. آنهادرفرودگاه معطل شدند تاماتوانستیم تصمیم بگیریم وبه خدمت امام مساله راعرض کردیم وامام فرمودندکه باآنهاصحبت نشودوپیام آنهارانگیریدوببینیدکه آنهاکی هستندوبرای چه به ایران آمده اند درهتل ادعاکردندکه آقای مک فارلین و دونفردیگرازمشاورین ریگان دربین این افرادهستند.
ماهدیه ی کسی راقبول نمی کنیم وحرفی هم باکسی نداریم وپیام کسی راهم قبول نمی کنیم.ماهنوزصددرصدمطمئن نیستیم که همان بوده است،چون کسی صحبت نکرده درست بااینهاکه بفهمنداینهاواقعاهستندیانه؟
کسانی که بااین هاطرف بودندهمان هابودندکه ماموران امنیتی مادرآن منطقه هستندویکی ازکسانی که درخریداسلحه باآن دلال هابودوآن دلال اسلحه ها بااین هاآمده بود.مایکی ازدوستان واردمان راکه زبان هم خوب می داندمنتهادرمقامات مسئول نیست واهل فن هم هست جزواین هاکردیم که وقتی حرف می زنندحرف های آنهارابفهمد.
هدف نزدیک،ماراشفیع بکنند درلبنان وهدف دورآنهاایجادروابط حسنه بود.
ماچطوربیائم وباشماملاقلات کنیم وباشماحرف بزنیم مگرمایادمان رفته که برژینسکی بادولت موقت مادرالجزایرملاقات کردودولت موقت راآب بُرد.وشماحالاآمده ایددرخانه مامی خواهیدباماملاقات کنید؟
این دلال یک ضدانقلاب است؛حالاضدانقلاب الان نیست؛فراریه.یکی ازآن فراری هایی است که درخارج است وگاهی هم که خرید می کندو خریدهایی برای ما.برگشته،گاهی هم می آیداینجا.حالاآمریکایی هاچه بلایی بسرش بیاورندیانیاورندمن نمی دانم.فهمیدیم این ها(دلال ها)حسابی رنگ کرده انداینهاراوواقعاهم شایدعقیده داشته اند.
کیکی به شکل کلید،کلیدی برای فتح روابط
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
آنهادربدووروداسامی ایرلندی به ماداده بودند.به مااطلاع دادندکه این آقایانی که درفرودگاه ازهواپیماپیاده شده اندمی گویندماآمریکایی هستیم.
وبرای مسئولان کشورایران ازسوی آقای ریگان ومسئولان آمریکاپیغام آورده ایم… ماباروسای قواجلسه تشکیل دادیم وگفتیم این آقایان رافعلادرفرورگاه توقیف کنندتاببینیم مساله آنهاچیست؟
بعداز۳/۵ساعت آنهارابه هتل منتقل کردیم.درهتل ادعاکردندکه آقای مک فارلین ویک دونفردیگرازمشاوران ریگان دربین این افرادهستند.یک عددکیک هم آورده بودندکه به شکل کلیدبودومی گفتندکه این کلیدفتح روابط ایران وآمریکااست…گفتیم شمابایدتوضیح دهید که چطورقاچاقی واردایران شده اید؟
قیافه یکی ازاین ها به قیافه مک فارلین شبیه بود.البته ماهنوزصددرصدمطمئن نیستیم که همان بوده است یانه؟مافهمیدیم که آنهاراحسابی رنگ کرده اند.
شرط داره الکی که نیست
روزنامه کیهان۱۸آبان۱۳۶۵
طرح”مک فارلین”که طی یک یادداشت رسمی ارائه شده،می گوید:
بهبودروابط ایران وآمریکابه چندشرط وابسته است:توافق ایران دایربرتوقف صدورانقلاب وتروریسم درمنطقه خلیح فارس،مذاکره برای خاتمه جنگ ایران وعراق،همکاری درآزادسازی گروگان های آمریکایی.
شما شیطونید
روزنامه کیهان۲۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درخطبه های نمازجمعه:
اگرمی خواهیدباماخوب بشوید،اولین شرطش این است که باماخوب نشوید!
رابطه تان بامادنبال رابطه نباشید فعلاشماآدم های ناجوری هستید…شیطونید.درهمین کارهایی که مامی خواستیم بشماکمک کنیم که گروگان های شمارانجات بدهیم، ولی می خواستیدگروگان بگیریدازما. شما شیطونید.به هرحال بنابراین اگرهم بفکرهستیداول راهش این است که فعلا حالا که جنگه واموال دست شماست اول این هاراآزادکنید آنوقت بعدبنشینیم بعداببینیم چکارمی توانیم بکنیم.
باآمریکا آنجورحرف نمی زنیم
روزنامه کیهان۲۳آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
پس ازافشای تلاش آمریکابرای نزدیکی به ایران،دولت ریگان می خواهدقضیه رابه سلاح منحرف کند.ماآنقدرنیازمنداسلحه نیستیم که مجبورباشیم به خاطراسلحه باآمریکاآنجورحرف بزنیم.
درموقع لازم می گوئیم
روزنامه کیهان۸بهمن۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:
مک فارلین پیام هایی برای رئیس جمهوری ونخست وزیرومن آورده بودکه ماقبول نکردیم.درمورداسلحه چندکلت کمری به عنوان هدیه فرستاده بودندکه آنهاراقبول نکردیم قضیه ی کتاب مقدس هم بعدازسفرمک فارلین بوده است.چیزهای دیگرهم فرستاده بودندکه درموقعی که لازم باشدآنهاراارائه خواهیم داد.
افرادمعتبر
روزنامه کیهان۲۴آبان۱۳۶۵
مک فارلین:آن دسته ازمقامات ایرانی که طرف گفت وگوی مابودند،افرادی معتبربوده وخیلی درمحدودساختن ومبارزه با تروریسم نیزقاطعانه عمل کردند.
نوار وفیلم معامله بامک فارلین
روزنامه کیهان۸آذر۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه:
ماحاضرنیستیم باآمریکا”شیطان بزرگ”درپنهان یاآشکارواردمذاکره شویم.اطلاعات مااکنون ازداخل کاخ سفیدخیلی بیشتراست.اطلاعاتی که آنهاازدرون مادارند.
روزنانه کیهان۱اردیبهشت۱۳۶۶
شماره تلفنش رادارم؛بدم؟
هاشمی رفسنجانی:
سوال خبرنگارآمریکایی:
اشخاصی ادعامی کرده اندکه نمایندگان ریگان هستندباشماتماس تلفنی داشته اند.
جواب:شخصی به دفترمجلس تلفن کردوشماره ای ازکاخ سفیدارائه داد.آن شخص درخواست کرده بودمن باآن شماره تلفنی صحبت کنم.وگفته بوداگرریگان نبودشخص سخنگوی جوابگوخواهدبود.ماتحقیق کردیم متوجه شدیم که مساله درست بوده .اکنونیزآن شماره راداریم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی پرسید:
ادعاشده است آمریکایی هاازجریان مذاکره با طرف ایرانی فیلم ونوار پیاده کرده اند.
هاشمی:بعیدمی دانم.
دوستان دوستانه بنویسند
روزنامه کیهان۱۷اردیبهشت۱۳۶۶
هاشمی رفسنجانی درمصاحبه اختصاصی:
همین جابگویم کا ما به دوستانمان که ازوقایع به خوبی مطلع بودندگفتیم که این قضیه رابصورت دقیق ودرست بنویسندوبااتکابه اسنادومدارک ونوارهایی که وجوددارد(وقایع مربوط به مک فارلین) راازآغازتاپایان بنویسند.
روی اصول معامله نباید کرد
کیهان۵اردیبهشت۱۳۶۷
هاشمی رفسنجانی درمصاحبه باشبکه تلویزیون ایتالیاوروزنامه”لااستلمیا”:
درموردقضیه مک فارلین،مابدنبال نیازهای تسلیحاتی مان بودیم وبرخوردکردیم باکسانی که حاضرشدندنیازهای تسلیحاتی مان رابه مابفروشندوماهم ازآنهاخریدکردیم.مافکرمی کنیم که روی اصول نبایدمعامله کرد.بشرضررمی کند.ازاینکه اصول خودرابخاطرملاحظات مادی زیرپابگذارد.درمواردزیادی هم ماحاضریم انعطاف نشان بدهیم.اگراصول مان ازبین نرود.
شفاعت برای آمریکا
کیهان۵مرداد۱۳۶۷
گفت وگوی تلویزیونی هاشمی رفسنجانی:
ریگان اگرصادقانه صحبت می کندباآزادکردن اموال مامی تواندژست خصمانه نگیرد.البته من همان موقع هم گفتم اگرآنهاچنین کاری بکنندماهم ازنفوذخودمان درلبنان استفاده می کنیم وبرای حل مشکلات آمریکاشفاعت خواهیم کرد.
آمریکا درصدد اصلاح خود
روزنامه کیهان۱۶آبان۱۳۶۵
هاشمی رفسنجانی:«من بطورجدی معتقدم که آمریکایی ها می خواهند ازگروگان های لبنان به عنوان اصلاح اشتباهات گذشته خوداستفاده کنندوتنهامساله آزادی چندنفر نیست».
دیپلماسی آشتی جویانه آمریکا
روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵
ابراهیم اصغرزاده:آمریکاالآن دنبال حمله نظامی،درگیری اقتصادی و یاجاسوسی نیست؛آمریکا دنبال ایجادیک دیپلماسی آشتی جویانه ویاایجادگرایش بین ایران و آمریکا است».
اگر از صدام بگذریم از عربستان نمی گذریم
روزنامه همشهری۱۳آبان۱۳۸۱
درهمان قضیه مک فارلین ازهمات لحظه اول امام درجریان بود.یعنی قبول داشتندکه ماازآنهاتسلیحات بگیریم.یکباردولت شهیدرجایی گفته بودماباملت کارداریم نه دولتها،وقتی امام این راشنیده بودفرمودنداین چه حرفی است که می زنید؟
درجلسات خصوصی مادرآن روزتصمیم گرفتیم که درسیاست خارجی برای خودمان مشکل درست نکنیم.بعدازحادثه حج حتی بعدازآنکه امام گفتند:«ازصدام بگذریم ازعریستان نمی گذریم»،ماراجمع کردندوگفتندبرویدومساله حج راحل کنید.
منکه خبر نداشتم،ولی ازاین اقدام دفاع می کنم
روزنامه کیهان۱مهر۱۳۸۱
علی اکبرولایتی:
این۸نفر(نماینده ی مجلس)ازماخواستندکه بیائیم درکمیسیون توضیح(راجع به ورودمک فارلین)بدهیم.من رفتم وگفتم که من خبرنداشتم.اماازاینکاردفاع می کنم.ازاین اقدامی که شده دفاع می کنم.برای اینکه درجریان تنگناهای جبهه هستم واگرراهی پیداشده که ازآمریکایی هاسلاح موقربرای مقابله باحملات هوایی،من به عنوان وزیرخارجه مسئولیتش رامی پذیرم وازآن دفاع می کنم.آنهاخواستندسوال رابه صحن بکشانندکه امام دخالت کردوموضوع همانجا حل شد.م
مک فارلین آمداسلحه بدهدوروابط برقرارکند،اسلحه راداد،امارابطه برقرارنشد بله این طوری شد.مک فارلین وآمریکایی هاموشک به مادادندوپولش راگرفتندولی به پول ماکه محتاج نبودند.اول بهایی که آنهامنتظردریافتش بودندبرقراری رابطه بودکه نشد.
ببینیدآمریکایی هااشخاص مختلفی راواسطه کردندبرای اینکه گروگان های آمریکایی راآزادکنند.بعضی ازسازمان ملل،ازسازمان های دیگر.همین انگلیسی هااشخاصی رافرستادندکه به واسطه آنهاگروگانهاآزادبشوند.بله اصلاگروگان های آمریکایی که درلبنان آزادشدنددراغلب مواردباوساطت ایرانی هاآزادشدند.
افشای مک فارلین کارصهیونیست ها بود
روزنامه انتخاب۱۲آذر۱۳۸۱
محمدجوادلاریجانی:
درزمان آمدن مک فارلین به ایران فرصت بسیارمناسبی بودکه به این قدم آمریکاجواب مثبت می دادیم.زیرادرآن زمان آمریکابه این نتیجه رسیده بودکه باایران پیروزکارکند،امااین امرتوسط صهیونیست هالورفت.
درهیاتی که همراه«مک فارلین»آمده بود،دوجاسوس موسادوجودداشت که خود آمریکایی هادرجریان آن نبودند؛که هواپیمای یکی ازآنهابدلیل نقض فنی ازبین رفت ولی دیگری توانست به اسرائیل بازگردد.
مذاکره درقعرجهنم
هفته نامه تهران امروز۲۱آذر۱۳۷۹
محمدجوادلاریجانی:
به نظرمن مذاکره باآمریکایی هانبایدبه عنوان«تابو»مطرح شود.مابرای منافع ملی خودمان،باشیطان درقعرجهنم نیزمی توانیم مذاکره کنیم.
مگر جزو واحبات است؟
روزنامه آریا۱۶شهریور۱۳۷۸
صادق زیباکلام:
ادامه تنش باآمریکاازواجبات دینی نیست.بلک جزومباحث منافع ملی ماست.راه حل این است که این بحث هادرسطح مطبوعات ورادیوتلویزیون مطرح شودوهمه استدلال های خودرامطرح کنند.
ره تاریک ولغزان است
روزنامه آریادرستون دکه مطبوعات۲اسفند۱۳۷۷
روزنامه ایران به نقل از”فرهادهالیدی”استاددانشگاه،درگفت وگوباشبکه تلویزیونی الجزیره قطرنوشت:راه بهبودروابط ایران وآمریکابسیارطولانی است.
ازیک سوافکارعمومی آمریکاهنوزماجرای گروگانکیری درتهران رابه یاددارند واز سوی دیگردر ایران بسیاری مخالف بهبودروابط باواشینگتن هستند.بویژه آنکه در روزهای اخیر،آمریکارادیوی ضدایرانی رادرجمهوری چک به راه انداخته است.
آدرس:اینجا:

#چندسال پیش(۴۵)فتح #سفارت #آمریکادر۱۳#آبان۱۳۵۸رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!از#لانه #جاسوسی تاآمدن«#مک…

Publicerat av ‎مَحکَمه (ASSIZE)‎ Torsdag 3 november 2016

https://telegram.me/shoorijezehmohammad

انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد
به مناسبت ۱۳ آبان ۵۸،سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(انقلاب دوم)!!؟
شعر از خودم(اگر شعر باشد)
عنوان:
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد
انقلاب شد،دفع افسد به فاسد شد
آن فاسد افسد،افسد فاسد تر شد!
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
بازار سازمان و گروه،باند و حزب داغ شد
یکی خلق مسلمان،یکی توده مردم،
دیگری مجاهد خلق شد.
آخرلامر،حزب جمهور یکه تاز میدان شد!
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
جنگ احزاب شد،خانه احزاب بپا شد.
فرقه انصار حزب الله شد!
بین راست وچپ جنگ اصلاحات شد.
اصلاح چانه ازبالا،فشار از پائین شد!
راست چپ،چپ راست شد
عاقبت حزب ولایت فقیه سواربر مردم شد
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
قانون نظارت شد.
در نظارت استصواب شد
خودی ها بی خودی،آن بی خودی هم نخودی
اقلیت اکثریت،اکثریت اقلیت
انقلاب شرکت سهامی خاص شد
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد.
بین چپ وراست جنگ شد.
اصلاحات شد!
نان آزادی دو تیکه شد،
بر سر نان اضافه دعوا شد،
آزادی نان خواص،عوام خام شد!
انقلاب دوم شد،دفع افسد به فاسد شد
روزه ،حج و نماز تعطیل
مصلحت این چنین بود
لیک شنود و ترور آزاد شد!
انقلاب دوم شد، دفع افسد به فاسد شد
انقلاب شد،اما حفظ نظام واجب شد،
ریا،تملق،پاچه خواری نقاب دین شد
جهل معتبر،فضل محکوم شد
انقلاب دوم شد،انقلاب اول بر باد شد
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)۱۳آبان ۹۲
توضیح :
دفع افسد به فاسد یک اصطلاح حوزوی بوده و در حوزه های علمیه تدریس می شود.معنای آن این است که برای جلوگیری وممانعت از یک مفسده بزرگ ،انجام یک مفسده کوچک اشکالی ندارد واین عمل حلال بوده و گناه محسوب نمی شود.وچون روحانیت درانقلاب سکان دار مدیریت شد،با همین استراتژی از باب باصطلاح مصلحت،هرکاری که خواست کردواز این توبره هر چه خواست بیرون درآورد،حتی اگر قتل وآدم ربایی و اتهام بهتون باشد…تا آنجا که خمینی گفت:حفظ نظام ولو به ترک نمازه و روزه از اوجب واجبات است. وهم ایشان تصرف سفارت آمریکا در تهران را انقلاب دوم نامید.توخود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
https://telegram.me/shoorijezehmohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com