فاطمه بنی‌ عفره ۵ ساله و خواهریک ساله‌ و نیمه اش “حانیه” دربیمارستان کودکان ابوذر اهواز جانشان را ازدست دادند.
بستگان “دارو”های مورد استفاده و بعضی منابع دیگر آلودگی هوای اهواز را دلیل جانباختن این بچه‌ها میدانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)