مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال مدنی کرد به فاصله چند روز از بازداشت برادرش خسرو، توسط نیروهای امنیتی شهر مهاباد دستگیر شده است. مسعود در حالی که پیگیر وضعیت بازادشت برادر دیگرشان بود، به اداره اطلاعت مهاباد مراجعه میکند و بازادشت میشود.

پنجشنبه گذشته حدود ده مامور امنیتی با حضور به  منزل خسرو کردپورمراجعه میکنند ، دو کامپیوتر و موبایلهای او و همسرش را توقیف کرده و خسرو را نیز با خود بردند.انها درحین بازداشت خسرو را که به رفتار غیره اخلاقی و غیره اسلامی انها معترض بود و با کفشهای کثیفشان وارد منزل شده وخانه را زیرو و رو میکردند و دنبال قلم و خودکار و نوشته های خسرو میگشتند مورد ضرب و شتم قرار دادند و با زور با خود بردند و در مکان نامعلومی بازداشت کردند. درصورت که فعالیتها خسرو علنی است و میتواند در هر دادگاه قانونی از خود دفاع کند.

مسعود نیز امروز در حالی که به منظور پیگیری وضعیت خسرو به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه کرده بود، دستگیر کرده اند. انها به مسعود گفتند که میخواهیم چند سوال در باره برادرت خسرو بپرسیم.مسعود را  هم خودسرانه بازداشت و به محل نامعلومی نقل میکنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)