در این گفتگوها ضمن برشمردن دلایل رشد این حزب، توسعه گفتمان امنیت سازی در برابر مهاجرت های پیش رو و پیامدهای سیاه رشد راسیسم فرهنگی دررابطه با گسترش خارجی ستیزی و سکسیسم، محدود شدن حقوق شهروندی و رفاه اجتماعی، بی ثبات ساختن تشکیل دولت و دمکراسی پارلمانی در سوئد و تهدیدی علیه آزادی بیان و دمکراسی پرداخته شد. علاوه بر آن  ضمن آن اشاره شد رشد این جریان به عصر بلوک های کلاسیک چپ و راست پایان بخشیده است و تشکیل دولت های فرا بلوکی را به گرایشی جدی برای مقابله با نفوذ آن بدل ساخته است. همچنین اشاره شد گسترش راسیسم تنها چشم انداز پیش رو نیست و رشد همزمان احزاب ضد نژادپرست در انتخابات سوئد و دیگر کشورهای اروپایی نشان از گسترش قطبی شدن بیشتر جامعه دارد


گفتگو با بخش فارسی رادیو سوئد:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=7038533

درویش‌پور: بعد از انتخابات ممکن است سویدن وارد یک عصر جدید شود که سابقه ندارد

در آخر این هفته انتخابات برگزار می‌شود. به باور مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی، احتمال آن می‌رود که ائتلاف فرابلوکی شکل بگیرد و برای اینکه نفوذ حزب دموکرات‌های سویدن کاهش یابد، خطر آن وجود دارد که جامعه یک تعداد از امتیازات امروزی خود را از دست بدهد.

– رفاه اجتماعی و خواست‌های اجتماعی متاثر خواهد شد.

به باور مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه میلاردالن، در انتخابات امسال ما شاهد قطبی شدن جامعه هستیم. همانگونه که پشتیبانی از احزاب دست راستی زیاد است، در مقابل گرایش برخی از رای‌دهندگان و احزاب سیاسی به بشردوستی افزایش یافته‌است.

یکی از موضوعات خیلی عمده انتخابات سال جاری در سویدن، مهاجرت و به هم پیوستگی اجتماعی مهاجرین در جامعه است. مهرداد درویش‌پور معتقد است که به هم پیوستگی ناموفق در جامعه تقصیر احزاب حاکم است.

– شکست سیاست به هم پیوستگی در جامعه بخاطر نبودن یک سیاست فعال ضد تبعیض است.


گفتگو با رادیو همبستگی استکهلم:

http://radiohambastegi.se/sounds/m.darvishpor_valet2018180908.mp3

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)