بامداد هر یک شنبه می توانید خبرنامه هفتگی “رادیو زندگی در هلند” را از طریق کانال تلگرام، ساندکلاود و صفحه ویژه زندگی در هلند در تریبون زمانه بشنونید. خبرنامه هفتگی به آخرین و مهم ترین خبرهای هلنـد و ایـران می پردازد.

تهیه کننده: کانال زندگی در هلند

لینک خبرنامه های 1 تا 4 در ساندکلاود:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)