عایدات این برنامه برای کمک به جنبش مستقل کارگری ایران است.
پروژه ای از “صندوق همبستگی با کارگران ایران” – (کانادا) 
صندوق همبستگی به هم یاری شما نیازمند است!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)