یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!

کنفرانسی در بارهء چگونگی شکل دادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی در بستر بحران های سیاسی, اجتماعی کنونیِ ایران.
سازماندهان این همایش گُردان هایی از اردوی کار و سوسیالیزم در ایران هستند و بدین وسیله همه فعالین سیاسی چپ و کمونیست و همهء انسانهای آزاده را به شرکت در این کنفرانس دعوت می کنند.

امکان دخالت گری و اظهار نظر برای همهء شرکت کنندگان وجود دارد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)