روز جهانی زن بر زنان و مردان برابری خواه مبارک باد
“زن فریاد انسان را در استخوان هاى خود حس مى کند.”
سروده: ماروین بل*
به انتخاب: حمید حمیدی
به مناسبت ۸ مارس،روز جهانی زن
مرد برگ ها را که آزادانه پر مى زنند مى بیند.
زن اسب وحشى و گنجشک را مى بیند،
که آزادانه کار کرده، با همنوع خود سازگار بوده و انتخاب کرده و انتخاب مى شوند.
مر……د مى بیند که آنها به حسب فصل، تغذیه شده و تغذیه مى کنند.
زن حرکت قاره ها را می بیند، مرد هواى تغییر را استشمام مى کند.
مرد مزه دوده تولد تازه در باد را مى چشد.
زن فریاد انسان را در استخوان هاى خود حس مى کند.
چکارکنند تا توجه ما را بخود جلب کنند؟
برقصند؟ در هوا بچرخند؟ آیا با پاهاى خود و یا با صداى خود و
یا با پوسته گوش هاى سوزان خود رأى دهند؟
آیا باید به جهان بگویند که فریاد جهان را بشنوید؟
آیا جسد ها، زندان ها، تل هیزم ها را بشمرند یا قبرها را نشان داده،
یاغل و زنجیرهاى خونین را بنمایش گذارند؟
چند سر-از بدن جدا لازم است؟
چند دست و پاى قطع شده لازم است؟
چند گونه خالى، شکم گرسنه و یا چشمان تهی؟
چند اسکلت بدون حافظه؟
آن مرد آن جا بوده است و آن زن آنها را دیده است، آنها مدت مدیدى زندگى کرده و مرده اند.
آن مرد حرفی درباره اینکه هر کس چه کرده دارد.
آن زن حرفی درباره زنده ها دارد.
بگذار تاریخ زمزمه هاى وجدان را که وراى زمین شنیده مى شود ارج نهد.
بگذارآنهایى که مشتى گره کرده را باز نموده اند ستوده شوند.
آنهایی که آزادى گنجشک را به مردان و زنان تقدیم نمودند.
آنهایی که به ما یاد دادند دوباره فکر کنیم.
و به ما آموختند که قحطى روزه نیست.
که آوارگى آخرین قدم است.
که حقوق عده ای باید توسط بسیارى نوشته شود.
********
مرد برگ ها را که آزادانه پر مى زنند مى بیند.
زن اسب وحشى و گنجشک را مى بیند،
که آزادانه کار کرده، باهمنوع خود سازگار بوده و انتخاب کرده و انتخاب مى شوند.
مرد مى بیند که آنها به حسب فصل، تغذیه شده و تغذیه مى کنند.
زن حرکت قاره ها را می بیند، مرد هواى تغییر را استشمام مى کند.
مرد مزه دوده تولد تازه در باد را مى چشد.
زن فریاد انسان را در استخوان هاى خود حس مى کند.

ماروین بل،متولد ۳ آگوست ۱۹۳۷ در نیویورک آمریکاست. (Marvin Bell ) *
ماروین بل پروفسور فلانرى اوکانر مقالات، در کارگاه نویسندگان دانشگاه آیووا است. او نویسنده ۱۵ کتاب شعر و مقالات گوناگون است که آخرین آنها” آردو” شعری برای شبی در نیمه تابستان(با نقاشی از مری پاول) و نیز کتاب” انسان مرده”(جلد دوم) و شعرهای منتخب که در ایرلند منتشر می گردد،می باشد.وی سروده اعتراضی به مداخله آمریکا به عراق و افغانستان نیز دارد
حمید حمیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)