بیانیه کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران
روز پنجشنبه ۲۶/۵/۹۷، ورزشگاه آزادی تهران شاهد مسابقه فوتبال میان تیم های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان بود. در ویدیوهایی که پس از این مسابقه پخش گردید، صدای هزاران تن از هواداران تیم پرسپولیس را می شنویم که فریاد می زنند « عرب پاره پاره – ک.. تو ک.. خواهرت».
این هواداران، با این دشنام زشت وغیر اخلاقی بار دیگر نوای نفرت انگیز نژادپرستی سر دادند. پیشتر نیز در همین ورزشگاه و دیگر ورزشگاه های ایران شاهد دشنام های مشابهی علیه هموطنان عرب و ترک خود بوده ایم. افزون بر آن ، شعار «مرگ برعرب» است که گاه به گاه از سوی همین توده های راسیست در برابر سفارتخانه های کشورهای عربی سر داده می شود. خطاست اگر فکر کنیم اینان صرفا لمپن های بی پشتوانه و از سر اتفاق، چنین شعارهای سر می دهند. یقینا چنین نیست. جو جامعه به شدت سیاسی است ودر نبود آزادی، توده های مردم در ورزشگاه ها، کنه درونی خودرا بیرون می ریزند. اینان پرورده سیاست و ادبیاتی هستند که ذهنیت، سه یا چهار نسل از ایرانیان را شکل داده است که یکی از بارزترین ویژگی هایش، عرب ستیزی است. افزون بر عقبه های حکومتی و سیاسی و رسانه ای، کسانی در ورای این فرهنگ منحط قرار دارند که ظاهرا از سرآمدان ادب فارسی اند.
ساده لوحانه است اگر به شکل سطحی به این پدیده بنگریم و ژرفای خطرناک آن را که ممکن است در آینده تبلور یابد، نبینیم. این شعارها و گفتمان عرب ستیز – در عموم – می تواند تحریک کننده توده هایی از این دست باشد واز شعار و حمله علیه تماشاگران عرب فراتر رود و در آینده، زمینه ساز فجایع خطرناک تری علیه ملت عرب در ایران باشد؛ باید به هوش بود و با این پدیده چرکین راسیستی مبارزه کرد.
کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران
۴۲/۲۰/۸/۱۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)