به نرگس محمدی و نسرین ستوده و همه زنان دربند و آزادی‌خواه مام میهنم

 
۱-
اگرروزی ازمن بپرسند:
عاشق ترین زنها
درجهان کی ها هستند؟
می گویم …زنانی اند که پشت میله ها
تنها وتنها
به رهایی ازسیاهی جهل وخرافات می اندیشند
 
 
۲-
درجوانه جوانه ی میله ها
عاشق شد
وچه عاشقانه
درتمام آئینه های جهان
موج موج خندید
به جلادی که فکرمی کرد
می تواند:
ماه را زندانی کند
 
 
۳-
زنی زندانی شد
گل ازشرمندگی سراش را پائین انداخت
خدا درتنهایی اش ماتم گرفت
نقاشی سجده ای کرد وتابلو ای ازآن ساخت
آهنگ سازی با ملودی اش
غمگین ترین سرود رابرایش نواخت
رودخانه ای نیز…
دریا …دریا برایش گریست
من شاعرنیز…
شعریادم انداخت 
برایش شعری سرودم 
بعدازمدتها دیدم:
فرزندان مام میهنم شعرم را
درسنگری می خوانند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)