بازاری باغیرت، پشت‌وپناه ملت! فراخوان اعتصاب بازار تهران از ۸ مرداد. پیش‌تر کامیونداران از بقیه اصناف خواسته بودند به اعتصاب آنان بپیوندند. آنان می‌گویند: «یک دست صدا ندارد»

اعتصاب سراسری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)