خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
تنهاکسی که می تواند آیت الله خامنه ای را از مخمصه فعلی نجات دهد، سید محمد خاتمی است!
۱-واقعیت(و هم حقیقت)این است که آیت الله سید علی خامنه ای(رهبرفعلی ج.ا.ا.)آن کاریزمایی امام خمینی(رهبرانقلاب بهمن ۵۷)راندارد؛ووقتی به مقام رهبری رسید،بادو رئیس جمهوری روبرو شدکه هم ازنظرتوانایی های فکری و هم از نظرسوابق سیاسی اگرازوی سرترنباشند،کمترازاونیزنیستندوباوجودقانون اساسی موجود-که متشابهاتش ازمحکماتش فزونی داردوهمان نیزمحل شبهه ومنازعه های بی حاصل شد-او(آیت الله خامنه ای)به فردی احتیاج داشت که بلحاظ علمی و سوابق سیاسی از خودش خیلی پائین ترباشد،احمدی نژاد بهترین گزینه ای بودکه مشاوران امنیتی و اطلاعاتی وبیت رهبری به او پبشنهاد ویا تحمیل کردند.
چون هم وی(احمدی نژاد)ازجنس خودشان بود،ودرعمل هم دیده شد که اکثر پست های مدیریتی رادراختیار افرادی با سوابق امنیتی،اطلاعاتی ونظامی گذاشت،و هم چنین وی بدلیل سوابقش،به زعم و یایقین آنها براین بوده و هست که مهار و رام ایشان(احمدی نژاد)باآنهاوساده است.والان هم برخی قرائن و شواهد صحت آنرا تائیدمی کندوآنچه رفتار سیاسی وی(احمدی نژاد)راتغییر داده و شکل مخالف خوانی گرفته همه وهمه بخاطر حضوربرای بعداز رهبری وبعدازریاست جمهوری است که ازسوی همان رؤسای اصلی احمدی نژادترتیب داده شده است.
۲-واقعیت(و هم حقیقت)این است که اداره مملکت دراختیار افرادی ویژه است. برخی شان نام آشناهستند و آشکاراازسالهای نخست انقلاب تاالان در راس مدیریت های کلان قرار داشته و دارند؛که برخی شان هم در دوره احمدی نژاد خواستند دیگر سرباز گمنام امام زمان نباشند ورسانه ای شوند! لذا از پستوی خود بیرون آمدند؛و برخی هم هرچند برای برخی نام آشناهستند،ولی برای مردم و رسانه هنوز سربازان گمنام محسوب می شوند!؟!!
وقتی به سوابق اداره کنندگان کشورنگاه کنیدمتوجه می شویدهمیشه اداره ورتق وفتق دردست همین چند نفربوده است.
مجموعه ای که یادروزارت اطلاعات ونهادهای مشابه آن،و در یا قوه قضائیه و یا در بیت رهبری،که سالهاست لنگرانداخته و درحال گنگرخوردن و بهره بری از رانت هستند!
بی تردیداعم نظرات ودیدگاهها وراهکارها وشیوه های راهبردی رهبر ج.ا.ا متاثر از مشاوره ورهنمود آنهاست.وآنچه ایشان(آیت الله خامنه ای)درمیان افکار عمومی اظهارمی کنند،تبیین شده تفکرات این مجموعه افراداست.
این افرادبی گمان میل ندارند قافیه قدرت رادر بعداز رهبری ببازند.احمدی نژاد نیز تعلیم دیده همانهاست!
۳-سوابق و عملکرد سیدمحمد خاتمی(رئیس جمهوری دو دوره نظام ج.ا.ا.)حاکی از آن است که وی بیش از همه روسای جمهوری دیگر،از رهبری اطاعت پذیری داشته،تاآنجاکه همان اداره کنندگان اصلی کشور توانستندمرحله به مرحله با ایجادبحران،وی را واداربه عقب نشینی کنند.
او هرچند مثلا وزیر ارشادش عطاء الله مهاجرانی بود،اماتوانستنددردوره ۸ساله او مطبوعات را تعطیل،قتلهای زنجیره ای را هدایت،و افراد مستقل در عرصه مطبوعات و سیاست را زندانی کنند.و قس علیهذا…
خاتمی واقعا سودای حفظ نظام ج.ا.ا. را دارد و تمام هّم وغمّ ورویکردهای متفاوتش هم حاکی از همین است که جمهوری اسلامی را از ورطه سقوط و اضمحلال نجات دهد.
اما پرسش اصلی این است که آیاوی می خواهد بازباهمان شیوه و همان مجموعه اداره کنندگان کشور این کار را بکند؟
آیا مردم نمی گویندآزموده را آزمودن خطاست و آیا اگر چنین رویکردی هم به ایشان دوباره شود،تکرار تلخ گذشته تکرار شدنی نیست؟
وآیا او می خواهد انقلاب بهمن ۵۷،باهمان شعارها و همان دیدگاه های امام خمینی که در فرانسه داشت!ج.ا.ا. را نجات دهد؟ و یا باز هم حفظ نظام اوجب واجبات است و وی باز هم تن به عقب نشینی می دهد.
با این وجود بهترین گزینه برای آیت خامنه ای برای خروج از این بحران سیدمحمد خاتمی است؛با همان خصوصیات اخلاقی و آداب!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)/۲۱آبان/۱۳۹۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)