بخشنامه جدید وزارت بهداشت در راستای صرفه جویی ارزی
استفاده مجدد از برخی وسایل یک بار مصرف اتاق عمل مجاز است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)