این عکس یک سنگ سکندری است، سنگ‌هایی که اکنون در ٢١ کشور اروپایی در مقابل منازل نصب شده و در آلمان در ١٢۶۵ کمون ، صدها سنگ سکندری را میتوانیم ببینیم. سنگ‌هایی که قرار است افراد با دیدن آنها سکندری خورده و بنشینند و ببینند در این محل که چنین سنگی نصب شده در یک تاریخ معین این فرد و یا این افراد زندگی میکردند و در تاریخ معینی دستگیر و سپس به قتل رسیده اند. این سنگ‌ها در مورد قربانیان نازیسم در آلمان هستند.

در آلمان هنرمندی به نام گونتر دمینگ با نصب سنگ‌هایی برنز که در آن اسم و تاریخ دستگیری و اعدام هزاران قربانی نازیسم حک شده، میخواهد به دنیا نشان دهد که ابعاد این فاجعه چقدر بوده و چه کسانی قربانیان فاشیسم هیتلری بوده اند و همچنین او میگوید ” کسی فراموش میشود که نامش از خاطره ها برود” و این هنرمند با نصب سنگهای سکندری کمک کرده و کمک میکند که این اسامی جاودان شوند.
ما میخواهیم در ایران بعد از جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین الگو در مقابل منازل کسانی که به دست حکومت اسلامی ایران اعدام شده اند، چنین سنگهایی را نصب کنیم. برای نشان دادن ابعاد هولوکاست اسلامی و همچنین ابعاد مقاومتی که مردم در مقابل این حکومت داشتند و بویژه در روزها وسالهای اول به قدرت رسیدن حکومت اسلامی که هزاران نفر در دهه شصت و در سالهای ١٣۶٠ و ١٣۶٧بدست این رژیم به قتل رسیدند.
من با صحبتی که امروز با گونتر دمینگ داشتم، ایشان از این ایده استقبال کرد و بزودی در مورد چگونگی اجرای برخی اقدامات شما را مطلع خواهیم کرد.
فراخوان من از هم اکنون به مادران و خواهران و همسران و فرزندان جانباختگان در ایران اینست که دست بکار شوید. در مقابل منازلی که این عزیزان در آنجا زندگی کرده اند، با یک تلفن دستی فیلم کوتاهی تهیه کنید، با ذکر اسامی و تاریخ دستگیری و اعدام و این فیلم را برای ما بفرستید و یا خودتان آنرا علنی کنید.
از این طریق اولا ما اسامی را خواهیم داشت و در صحبت با هنرمند مبتکر این ایده خواهیم کوشید این سنگها را در اینجا درست و آماده کنیم و به محض سرنگونی حکومت اسلامی آنها را در سراسر ایران نصب خواهیم کرد.
با پیوستن به این کمپین میتوانید ببینید که در محله شما چه کسانی اعدام شده اند، با خانواده این عزیزان میتوانید تماس بگیرید و جنبشی را برای گرامیداشت یاد این عزیزان در ایران دامن بزنید.

این ادای احترام به انسانهای عزیزی است که در راه دفاع از حرمت و حقوق انسانی جان باخته اند . در عین حال ما از این طریق میخواهیم ابعاد فاجعه را در مقابل کل جامعه ایران و دنیا قرار دهیم.

مینا احدی
۵ ژوئیه ٢٠١٨

مینا احدی در گفتگو با محمود احمدی در برنامه رو در رو در مورد این کمپین حرف میزند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)