در ۱۷ بهمن سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد کە اعدامهای مخفیانە در وکیل آباد بعد از چند ماه توقف بر اثر فشارهای بین المللی، از سر گرفتە شدە است.

این اعدامها دراکتبر ٢٠١٢ از سر گرفتە شدە و در روزهای یکشنبە و چهارشنبە هرهفتە انجام شدە است. در چند مورد مشخص هفتەای سە بار اعدامها انجام شدە است. هر بار دست کم ١٠ زندانی بە دارآویختە شدەاند. در دو مورد از آنها در نوامبر و دسامبر بە ترتیب ٣۵ و ۵٠ زندانی اعدام شدەاند. اعدامها در اختفای کامل صورت پذیرفتە و خطوط تلفن زندان از چند ساعات قبل از اعدامها قطع می شود. خود اعدام شدگان تنها چند ساعت قبل از اجرای حکم و زمانی که از بندهای مختلف زندان جمع آوری میشوند از اینکه حکمشان در دیوان عالی تایید شده است خبر دار میشوند و خانواده و وکلا بعد از اجرای حکم اعدام از ان باخبر میشوند.

دەها زندانی از جملە زندانی زیر سن قانونی در۲۲ ۲۵ بهمن اعدام شدند

گزارشهای موثق از زندان وکیل آباد نشان میدهد که اعدامهای گروهی در وکیل آباد کماکان ادامە دارد. ‏آخرین نوبتهای اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد که توسط منابع مستقل و شاهدان عینی در مشهد تایید شده ، یکشنبه ۲۲ بهمن و چهارشنبه ۲۵ بهمن سال ۹۱ است. دهها زندانی زندان وکیل آباد در این دو روز اعدام شده اند. تعداد دقیق اعدام شده ها در هر نوبت هنوز مشخص نیست اما طبق گفته منابع موثق ، در هر نوبت بیشتر از ١٠ زندانی اعدام شده اند. اتهام اکثر اعدام شدگان مربوط به خرید و فروش و حمل مواد مخدر است. گفته شده یک مورد اعدام به جرم قتل در اثر توهم به وجود آمده از طریق ماده مخدر شیشه بوده است. یک منبع اعلام کرده است که در بین اعدام شده های روز ۲۵ بهمن یک زندانی نوجوان که زمان وقوع جرم کمتر از ١٨ سال داشته ، وجود داشته است.

تعداد زیادی شهروند افغان در میان اعدام شدگان

گزارشی کە بدست سازمان حقوق بشر ایران رسیدە حاکی از آن است که تعداد کثیری از زندانیان افغان در میان اعدامهای مخفیانە وجود دارد. اجساد افغانهای اعدام شدە که به افغانستان انتقال نیافتەاند در بخشی از گورستان مشهد(بهشت رضا) همراه با اجساد دیگر اعدامهای مخفیانە وکیل آباد دفن شدەاند.

این بخش از گورستان توسط دوربین و گشتهای نیروهای امنیتی ایران کنترل می شود. گزارش جدیدی از بی بی سی فارسی اخبار مربوط به اعدام زندانیان افغان در وکیل آباد را تائید می کند. در ٢٣ فوریە بی بی سی فارسی گزارش داد اجساد ۵ زندانی افغان که در ایران اعدام شدە بودند در منطقه کلافگان ولایت تخار دفن شدەاند. بی بی سی بەنقل از خانوادەهای این اعدام شدەها نوشتە است که در ۶ ماه گذشتە حدود ٨٠ نفر از اهالی این منطقە در ایران اعدام شدەاند.

سازمان ملل باید مداخلە کند

با توجە بە اطلاعات جدید از اعدامهای گروهی مخفیانە در وکیل آباد، سازمان حقوق بشر ایران در خواستی به سازمان ملل برای گسیل یک کمیتە حقیقت یاب به ایران ارائە دادە است. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: آنچە در وکیل آباد میگذرد یک کشتار جمعی است. این اعدامهای گروهی، خودسرانە و غیر قانونی هستند که باید متوقف شوند. ما مصرانە از سازمان ملل می خواهیم که بلافاصلە یک کمیتە حقیقت یاب به ایران بفرستد و از جامعە بین الملل در خواست واکنش سریع داریم. در ماەهای آتی امکان دارد صدها زندانی اعدام شوند. امیری مقدم همچنین از دولت افغانستان خواست که وضعیت شهروندان زندانی افغان در ایران را جدی تر پیگیری کند. او افزود شهروندان افغان از ضعیفترین گروەهای اجتماعی در جامعە ایران هستند. بیشتر این زندانیان به وکیل مدافع دسترسی نداشتە و اعدام آنها مغایر با تعهدات بین المللی است. متاسفانە بە نظر نمی رسد که دولت افغانستان توجە زیادی به شهروندان زندانی خود در ایران داشتە باشد.

پرشدن زندانها و مازاد ظرفیت آنها، انگیزە مقامات در ایران برای اعدامهای دسته‌جمعی؟

بر اساس گزارشات تائید نشدە، حدود ٣،٠٠٠ تن از زندانیان در وکیل آباد در انتظار اعدام هستند که ممکن است در ماەهای آیندە اعدام شوند.

علی رغم وجود ٣ هزار زندانی محکوم به اعدام در زندان وکیل آباد مشهد، کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست یک درجه تخفیف ( از اعدام به حبس ابد) زندانیان را به ندرت می پذیرد. به عنوان نمونه در آخرین نوبت عفو تنها با درخواست عفو ۴۲ محکوم به اعدام زندان وکیل آباد موافقت شده است و مجازات آنها به حبس ابد تقلیل یافته است. امری که نشان میدهد بیشتر از ۲۹۰۰ زندانی دیگر تنها در زندان وکیل آباد مشهد در انتظار مرگ قرار دارند. دیوان عالی کشور در هر نوبت دستور مخفیانه اجرای اعدام های گروهی را به دادستان مشهد صادر میکند و زندانیان و خانواده و وکلای آنها بدون آنکه بدانند حکم اعدامشان در دیوان عالی تایید شده است ، پای چوبه دار میروند.

سازمان حقوق بشر ایران بر این باوراست که اعدامهای مخفیانە در زندانهای دیگر نیز اجرا می شود. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانە ٢٠١١ خود از اعدام مخفیانه و اعلام نشده در ۱۵ زندان مختلف در ایران پردە برداشتە است.

یکی از دلایل اعدامهای دستەجمعی در وکیل آباد و دیگر زندانهای ایران، انباشتە شدن زندانها بیش از حد ظرفیت است. بر اساس گزارشهای رسمی از ایران سالانە ۶٠٠،٠٠٠ ورودی در زندانهای ایران ثبت شدە است. منابع سازمان حقوق بشر ایران تخمین می زند که ٢٠،٠٠٠ نفر در وکیل آباد زندانی هستند، در حالیکە این زندان ظرفیت پذیرش بیش از ۴،٠٠٠ زندانی را ندارد. بر اساس گفتەهای شاهدان عینی در تعدادی از بندها، زندانیان در راه پلە و یا در دالانها میخوابند. وضعیت در بیشتر زندانهای ایران مشابە وکیل آباد است و بنظر می رسد که اعدام گروهیِ زندانیان در انتظار اعدام یکی از راەحلهای مقامات ایرانی برای رفع کمبود ظرفیت در زندانها است.

‏در زندان وکیل آباد از زمستان ۸۸ تا پاییز سال ۹۰ دست کم ۵۵۰ زندانی به صورت پنهانی اعدام شدند. اطلاعاتی که از اعدام های این سالها توسط گروههای حقوق بشری منتشر شده دقیق تر میباشد و در مواردی اسامی اعدام شدگان نیز منتشر شده است. تنها در مرداد ماه سال ۸۹ سه نوبت اعدام گروهی به تعدادهای ۷۰ ، ۶۳ و ۶۷ نفر اجرا شده است. ‏اعدام های گروهی و مخفیانه در زندان وکیل آباد بعد از چند ماه توقف، از مهر ماه سال ۹۱ از سر گرفته شده است. در این مدت نیز صدها زندانی دیگر اعدام شده اند. برخی منابع تعداد این زندانی ها را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ زندانی تخمین میزنند.‏ در اعدام های انجام شده که اکثرا در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته اجرا میشوند در هر نوبت بین ١٠ تا ۵۰ زندانی به صورت دسته جمعی ، مخفیانه و اعلام نشده اعدام شده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com