*حکومت دینی اُستادِ لاغر کردنِ حق شهروندی است! قُلَکی که این حکومت برای حق شهروندی جلوی دست گذاشته مثل صندوقِ صدقاتِ سرکوچه، باید با پول خُردِ ته جیبِ اهلِ محل پُر شود!

*«هنرستان موسیقی» در ایران، یکی دو تا بیشتر نیست. بچه من و شما اگر بخواهد در رشته موسیقی درس بخواند باید از هفت خوان بگذرد! درس خواندن در این هنرستان آرزویی دست نیافتنی برای ۹۰ درصد بچه های ایران است!

*فیلم «ساز دهنیِ» امیر نادری شاید وصف الحالِ شرایطِ سختِ وارد شدن به هنرستان موسیقی باشد؛ بچه ای ساز دهنی دارد و بچه ای را که ساز دهنی ندارد، مجبور می کند که برای هر بار زدنِ ساز دهنی- او را کول کند و بگرداند!

*حکومت دینی در ایران وارد شدن به هنرستان موسیقی را (مثل فیلم ساز دهنی)- مشروط کرده به هزار جور کولی گرفتن از بچه هایی که در حسرت وارد شدن به این هنرستان هستند!

*سال ۵۷ اگر کسی می گفت:« سوسیالیسم را در یک جمله تعریف کن.» مثل موتور گازی در سربالایی پل رومی، ریب می زدم اما امروز اگر کسی این تعریف را از من بخواد- جوابِ آن را حاضر و آماده در جیب دارم : «سوسیالیسم یعنی جامعه ای که برای زدنِ سازدهنی، از بچه آدم کولی نمی گیرد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)