سخنان شایان و زیبای جان اف کندی در خوشامد گویی به شاهنشاه آریامهر و شهبانو .
فرودگاه ملی‌ شهر واشنگتن ۱۱ آوریل سال ۱۹۶۲ ترسایی:


والا جایگاه
من از سوی همه هم میهنان آمریکایی ام، در خوش آمد گویی به شما به کشورشهرب های به هم پیوسته(ایالات متحده) آمریکا سخن می‌گویم. ما دیدار شما از اینجا را برای کشورمان ارزشمند‌ترین می‌دانیم، و من امید دارم به آرمان سازش (صلح) و آزادی.
من در هیچ جای دیگری بازگو نکردم، والا جایگاه ، که باور دارم توانمند‌ترین نیرو در جهان امروز , آرمان خودسالاری مردمی(استقلال ملی‌) است، که فرا تر از هر آرمانمندی (ایدئولوژی) , یا به راستی‌ هرنیروی مردمی(ملی‌) دیگری جای دارد.
من گمان نمی‌‌کنم, کهن نگاری(تاریخ)هیچ کشوری, روشن تر از کهن نگاری ایران آن را به ما نشان دهد، همه ما با سده‌های پیاپی این پیکار شما آشنایی داریم که آغازش به سده‌ها پیش از زایش مسیح، از سوی مردم سرزمین پارس برای پاسداری از فرمانسالاری مردمی (حاکمیت ملی‌) خویش باز می‌‌گردد. به مانند آنچه شما امروز در یکی‌ از راهبردی‌ترین (استراتژیک) سامان های(مناطق) جهان انجام میدهید، همچون امروز شما، گرداگرد از مردمانی پویا و نیرومند، کشور شما این توانایی را داشته که از خود سالاری مردمی خویش در گذر سده‌ها نگاهبانی کند تا که به روزگار امروز پا میگذاریم، که با چالش‌های بزرگ پیش رو، شما والا جایگاه, این مبارزه کهن را راهبری می‌کنید. ما در خوش آمد گویی به شما در اینجا نه تنها به گذشته که به آینده هم می‌نگریم- خواسته بزرگ شما در انجام کار‌های شدید شما نمایان است، که ساختن یک زندگی‌ بهتر برای مردمانتان و راه گشودن برای آنها برای داشتن یک هستی‌ سودمندانه تر و آزادی را برایشان به ارمغان آوردن است.و بنابرین شما والا جایگاه بر شانه‌هایتان باری سنگین و سرپرستی‌های سنگینی‌ آویخته دارید.
ما خشنودیم که شما نیمی از جهان را پیمودید و از کشوری باستانی پا به این کشور تازه ساز در جهان نو گذاشتید. خواست هر دوی ما همانند است : نگاهبانی از آزادی مان و سپاسداری از سازش (صلح) و فرا هم آوردن یک زندگی‌ بهتر برای مردمانمان.آنچه آهنگ و خواست شما از بازدید از اینجاست والاجایگاه، که چگونه میتوانیم در پیوستگی به یگدیگر این کوشش را به انجام رسانیم.
و ما به ویژه خرسندیم برای خوشامد گویی به همسر شما به این کشور، که گمان می‌کنم برای نخستین بار باشد ، کسی‌ که ما به ویژه از بودنشان در این هنگام خشنودیم.
امروز برای ما یکی‌ از روزهای شگفت انگیز بهار است که برای آن به درستی‌ جشن میگیریم و خشنودیم برایتان آرزو کنیم و درودهای شهر و کشورمان را با شما همراه سازیم.

John F. Kennedy:
Remarks of Welcome to the Shah and the Empress of Iran at the Washington National Airport.
April 11, 1962
Your Majesties:
I speak on behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. We regard your visit here as most valuable to our country, and I hope the cause of freedom and peace.
I have said on other occasions, Your Majesty, that I thought the strongest force in the world today was the desire for national independence, reaching well beyond any ideology or really any national power.
I do not think the history of any country proves that more clearly than the history of Iran. All of us are familiar with the centuries-long struggle, beginning in the centuries before the birth of Christ, of the people of Persia to maintain their national sovereignty. Occupying as you do in Iran a most important strategic area, surrounded as you are by vital and powerful people, your country has been able to maintain its national independence century after century, until we come to the present date where under great challenges you, Your Majesty, lead that historic fight.
We look, in welcoming you here, not only to the past but also to the future–your great desire, evidenced by the work that you have so intensively carried out, to make a better life for your people, to permit them to share in a more fruitful existence, to permit them to be free. And therefore, Your Majesty, on your shoulders hang heavy burdens and heavy responsibilities.
We are glad that you have come halfway around the world, and that from your ancient country you come to this young country in the New World. The interest of both of us is the same: to maintain our freedom, to maintain the peace, and to provide a better life for our people. That is the purpose of your visit, Your Majesty, as to how we can jointly concert that effort.
And we are particularly glad to welcome to this country, I believe for the first time, your wife–whom we are particularly glad to have here on this occasion.
This is one of our wonderful spring days, for which we are justly celebrated, and we are glad to wish you and send to you the greetings of the city and the country. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=8597

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)