ویدیوی جشن نوروز در دبستان فارسی‌زبان شماره ۴۳، شهر سمرقند. این ویدیوی را پریسا سمرقندی، آموزگار محلی در شبکه‌های اجتماعی همرسانی کرده است. نوروز در سمرقند تنها دوران حکومت استالین ممنوع بود و از دهه هشتاد تا امروز گسترده جشن گرفته می‌شود. در دوران اوج سیاست‌های شوروی نوروز عید اسلامی دانسته می‌شد و کاملا ممنوع بود. حتا در آن سال‌ها نیز مردم محلی نوروز را جشن می‌گرفتند اما به طور زیرزمینی. حال در کشور ازبکستان این جشن یکی از مهم‌ترین جشن‌های رسمی‌ست و از امسال به جای سه روز، شش روز تعطیلی نوروزی در کل کشور اعلام شده است.

Наврузи ҳуҷистапайк бар ҳамагон муборак бод! Лаҳзаҳо аз базми наврузӣ дар дабистони ۴۳-юми ноҳияи Самарқанд.

Publicerat av Парисои Самарканди den 20 mars 2018

Наврузи ҳуҷистапайк бар ҳамагон муборак бод! Лаҳзаҳо аз базми наврузӣ дар дабистони ۴۳-юми ноҳияи Самарқанд.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)