سر خم می کنم بعنوان یک فرزند ، یک همسر ، یک پدر ! در برابر زنان مبارز سرزمینم که امروز  با شکوه ترین و زیبا ترین حماسه های جنگ تا پای مرگ را برای آزادی در سرزمینی که آن نیز نام زیبای زن را دارد در کوچه وخیابان های آن می آفرینند .
حماسه ای چنان بزرگ که نه تنهادر تاریخ ایران بلکه جهان کم نظیر است .نسل جوانی که نمی شناسیمش با شهامت وزیبائی جوانانه خود پای در میدان نهاده است .نسلی که زیر نگاه سنگین  حکومتی متحجر ، جبار و خون ریز بر بالیده ،بزرگ شده ، ستم دیده ،به حساب نیامده ،خواسته های اولیه اش نادیده گرفته شده! تن به اجبار زیستن در چار چوب قوانیننی داده  که روحش را آزرده ساخته اند.
  قوانینیی که لبخند از لبان او گرفته وشادی این اکسیر حیات بخش زندگی را در بهترین سال های کودکی ،نو جوانی و جوانی از او دریغ داشته اند.
قوانینیی ملهم از شریعت که در قرن بیست ویکم  نوعی از زندگی بدوی را که زن مصلوب الحقوق ترین فرد آن است بر مردم تحمیل کرده است.
  دختران این ستم دیدگان اصلی قوانین اسلامی که از بدو تولد مهر نابرابری جنسیتی بر پیشانی آن ها زده میشود. قربانیان فکری وجسمی  حکومت اسلامی هستند ! جائی که بخاطر جنسیتش  پیوسته توسط مشتی فاسد جنسی تحقیر گردیده است .
دنیای مرد سالار ،دنیای تفکر ارتجاعی دین !اورا که نیم اصلی واز نگاهی آفریننذه وتداوم دهنده اصلی زندگیست! پیوسته به گوشه رانده  وحداقل حقوق انسانی را از او دریغ داشته است .
من هرگز بعنوان یک مرد که پیوسته دل در گرو مهر مادر ،عشق همسرو دخترم را داشته ام نتوانسته ام به عمق رنج عظیم  آن ها که رنجی تاریخی ،اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی  است پی ببرم .
می نویسم  وحشت می کنم از این همه فاصله ! از این همه فشار وارد شده بر زنان کشورم . قادر نیستم اندوه ،درد  و ستمی که بر جامعه زنانه در ایران تحمیل شده  است را بیان کنم و  ترسیم نمایم.
چرا که هرگز نیشتر خنجری که هر روز ودر هر قدم بر قلب زنان این سرزمین می نشیند بر قلب من ننشسته است .
 هرگز تلخی حضور بدون بحساب آمدن را تجربه نگرده ام .در این چهل سال حکومت اسلامی قادر به دیدن ودرک تحولاتی که در بطن جامعه بخصوص در بین نسل جوان و نوجوان می گذشت نشده ام. پیوسته بی آن که متوجه باشم مانند یک فرد سنتی به پدیده ها نگریستم و در نا خود آگاه خود ثبتشان کرده ام.
به انترنت ونقش آن بین نوجوانان بدیده شک نگریستم .نوجوانانی چه پسر و چه دختر که زندگی در دنیای مدرن وشاداب ترسیم شده در دنیای مجازی را می بینند ، آرزو می کنند.نهایت برای رسیدن به آن مبارزه می نمایند.
 آن ها که  در دنیای مجازی هر روز تصویری  دیگر گونه  از رابطه آزاد و برابر دختر وپسر می بینند اما خودناگزیر تن به زندگی در جمهوری اسلامی می دهند.
نسلی که خوب می دانند که نوعی دیگر از زندگی هست  که در خیابان های آن بجای تصویر مشتی فاسد وجانی ،بجای چوبه دار و حجله های عزای تزیئن شده در ماتم جوانان بر کوچه ها !بجای ستایش مرگ و ترس خوردن از رابطه زیبای  دو جنس تکمیل کننده هم .دنیائی دیگر نیز هست که دختران وپسران دست در دست هم در حال ساختن رویا های شخصی خود می باشند دنیائی شاداب برای زیستن.
ما قدرت و عمل کرد رویا را در دنیای جوانی و نوجوانی زمانی که خود جوان بودیم می دانیم.رویای نو جوانها  و رفتن بدنبال آن  به محافظه کاری امروز ما شباهتی ندارد .فراموش کردیم جوانی خود را که چگونه برای رسیدن به رویا های خود فریاد می زدیم وجان می دادیم .اما امروز رویای جوانان ونو جوانان خود را نمی بینیم
حال زمان مبارزه این نسل زیبا که متاسفانه نمی دیدیم  فرا رسیده است. نسلی که پسران جوان نگاهشان به دختران نگاهی تحسین آمیز است.پسرانی که درک می کند ستم وارد شده بردختران را.چرا که خود نیز قربانی یک تحجر عظیم مذهبی هستند .
چرا که می خواهد در سیمای جوانی مدرن وتلاشگر برای رویا های خود پای در میدان نهاده دست در دست موجودی که نیمه اورا تکمیل می کند. زیر شعار “زن ،زندگی ،آزادی “یکی از با شهامت ترین وزیبا ترین شکل مبارزه را که دختران پیشاپیش آن حرکت می کنند را رقم بزنند .
مبارزه ای که با نام یک دختر آغاز گردیده ، بسیار تابو های اجتماعی و قکری را در هم شکسته وتحسین همگانی را بر انگیخته است .تحسینی ملی وحهانی .
مبارزه این نسل مبارزه نو آوریست با تحجر !کاری که نسل ما در عمل عکس آن کرد!مبارزه کینه انباشته شده یک نسل است با کسانی که زندگی را یر آن ها تنگ ساخته اند.
عزیزانم شما که امروز با شهامت خود تمامی قلب من وبخش زیادی از ملت را بتصرف خود در آورده اید! پیروز مندان میدانید. سازندگان جامعه نوین ایران که خوشبختانه زنان در آن نقشی حیاتی و تعین کننده بازی می کنند .
شما چه سرکوب شوید!  چه مجبور به عقب نشینی گردید. پیروزمندان امروز جنبش آزادیخواهانه این سرزمینی تاریخی هستید. جنبشی که بسیار نگاه ها و باور ها را در سظح جهان در هم شکسته است. جهان با افتخار وحمایت قلبی بشما می نگرد.  به”هدا| با آن چشمان درخشان .به”سپیده” با آن چشمان کبود شده از ضربات مشت ولگد ونهایت به جان عزیزی چوان “مهسا” که نام رمز ی برای خیزش با شکوه شما عزیزان بود.
می بوسم دستهائی را که با نام آزادی در هم گره خورده وفضای تبدار وطن را  لبریز از شهامت ودلیری ساخته است . دمتان گرم که در این پیرانه سری شور جوانی در من انگیخته اید.        

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)