اگر هژمونی طبقهء حاکم عنصری اصلی در استمرار سلطه اش است, پس جامعه تنها در صورتی می تواند دگرگون شود که به شکلی موفقیت آمیز با این جایگاه هژمونیک مقابله کند. این امر مستلزم مبارزات ضد هژمونیک در جامعهء مدنی است که در آن هژمونی حاکم تضعیف میشود تا ساختن یک بلوک بدیل تاریخی شدنی باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)