اسطوره ی فلسفه در میان ما: بازدیدی از احمد فردید و نظریه ی غرب زدگی


فهرست فصول:

۱) فردید در مقام فیلسوف
۲) لب لباب حکمت سید احمد فردید
۳) ملغمه ی محیی الدین عربی و هایدگر
۴) فردید و زبان شناسی تاریخی
۵) فردید و قدرت سیاسی
۶) ارزیابی پایانی


http://www.malakut.org/dariush/ashouri_fardid.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)