سلام به مهسا ،سلام به رشنو ،سلام به نرگس  سلام به سیمین
 سلامی گرم سلامی چو بوی خوش آشنائی.
 سلام به نسلی که در میدان مبارزه ای سخت نابرابر در حال نوشتن تاریخ نوین سرزمینی است که هر گز از فریادآزای خواهی زنان خالی نبوده است .سلام بدختران و پسران جوانی که می سازند با خشت جان خود وطن را !
زنان پیشاپیش مردان سرود خوان این راه پرشکوه رهائیند.در این روز های تاریخ ساز در این روز هائی که شهامت زنان و حضور چشم گیرشان در میدان مبارزه قلب های ما نسل گذشته را هر چند به اضطراب هر چند به درد غرق شادی می سازد.نقش عظیم زنان  در مبارزه امروز رنگ گرفته از رهروانی است که با خشت جان خویش دوباره وطن می ساختند . بنگریم به زندان ها به صد ها زن مبارزی که شجاعانه در برابر حکو مت مستبد ایستادند و شکنجه سخت را طاقت آوردند.
در این دوران وحشت که فرمانروائی جابر  ،خود شیفته ،وجانی.  امر حجاب را به یاسای حکومتی خودبدل کرده است . زنی با نام نرگس محمدی نخستین زنی که به تنهائی وبی هراس حجاب از سر گرفت و موی افشان کرد.پای بر روی این قانون نهاد.راهگشا وامید بخش دختران جوانی  بود که امروز در جمع بزرگ معترضان به جمهوری اسلامی حجاب از سر گرفته ودر آتش می افکنند.
مبارزه وشهامت امروز دختران در بر گرفتن حجاب از سر مدیون شهامت چنین زنانی است .زنی چون قرته العین که در اوج تعصب و عقب ماندگی مردمان این سرزمین حجاب از سر بر گرفت و قدرت زنانه را بنمایش نهاد.
  مبارزه با شکوه گرفتن حجاب از سر و پیشاپیش حرکت کردن دختران منبعث از نیروی دختری است با موهای چند رنگش” سپیده قلیان “که از زندانی به زندان دیگر انتقالش می دهند ! نشات گرفته از شهامت دختری بنام” آتنا دائمی “!از زنانی که در روز جهانی زن گل در مترو تقدیم زنان کردند واز کرامت انسانی سخن گفتند و رنج سال ها زندان را بجان خریدند.
 این جنبش مدیون دختر جوانی  است  بنام “سپیده رشنو”که رو در روی دختری که با هزار رشته به دستگاه سرکوب متصل بود ایستاد و تاوان این ایستادگی را با مظلومیت و چهره ای زخمی در تلویز یون بنمایش نهاد.
 تصویری از مرگ روحی یک دختر جوان وتحصیل کرده که حکومت اسلامی با در هم شکستن او در مصاف با یک آتش به اختیار حکومتی که هنوز دهانش بوی شیر می داد تلاش می کرد !مخالفان حجاب اجباری را تحقیر کند.فشار و تحقیر این دختر جوان با آن سیمای زخمی و غمگین روح ملتهب و وخشمگین ملت را سخت آزار داد.
 مرگ مظلومانه “مهسا امینی “دهانه آتشفشان گشود.
برآمد شجاعانه ده ها هزار جوان تفاوت نمی کند دختر یا پسر محصول چنین تحقیری است . درست است که کار بر داشتن حجاب از سر کار شجاعانه دختران است اما ایستادن پسران ومردان جوان در کنار این دختران و حمایت از کار سترگ آنان و سر دادن شعار “زن،زندگی ،آزادی “نمایشی از بلوغ فکری نسلی است که می خواهد در سیمای قرن بیست ویکم ،در سیمای انسانی آزاد ،متکی بنفس و مدرن ظاهر شود .حقی که حکومت و حکومت گران متحجر اسلامی از آن ها دریغ داشته اند .
در این راه قلب یک ملت همراه مبارزان در صحنه است .
قلب شاعره ای مبارز که همیشه در پیشاپیش صف اعتراضات گام بر می داشت .شاعره ای بنام “سیمین بهبهانی” که در یورش ماموران حکومتی بخشی از بینائی خود از دست داد!بی آنکه ایمان  وامید خود را به نسل جوان این سرزمین از دست بدهد.جان عاشقی که تا آخرین لحظه حیات در آرزوی بوئیدن گلی بوداز  باغ نسل جوان وآینده ساز ایران .
“دوباره می‌سازمت 
اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم
اگر چه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو گُل
به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون
به سیل اشک روان خویش”
 این نسل! این مبارزین،  این دختران جوان در صحنه بر شانه جنین عزیزانی تکیه داده اند .از این رو این مبارزه هرگز نقصان نخواهد یافت .این نعره تا رسیدن به سرا پرده گل در چهار سوی ایران زمین طنین افکن خواهد شد.من به رسیدن چنین روزی ایمان دارم   
 
.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)