دولت و بحرانِ سرمایه‌داری (به ضمیمه‌ی نظریّه‌ی مارکسیستیِ بحران) – دیوید یَفِه / م. برنا

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دولت و بحرانِ سرمایه‌داری (به ضمیمه‌ی نظریّه‌ی مارکسیستیِ بحران) – دیوید یَفِه / م. برنا
چاپ دوم
زمستان ۱۳۹۶

https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2018/01/yaffe.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)