روزا لوگزامبورگ

اعتصاب توده ای، حزب سیاسی و اتحادیه های کارگری

فهرست
مقدمه
فصل اول – انقلاب روسیه، انارشیسم و اعتصاب همگانی
فصل دوم – اعتصاب توده ای، یک محصول تاریخی و نه مصنوعی
فصل سوم – گسترش جنبش توده ای روسیه
فصل چهارم – تأثیر متقابل مبارزۀ سیاسی و اقتصادی
فصل پنجم – درسهای از جنبش طبقۀ کارگر روسیه که در آلمان قابل اجرا هستند
فصل ششم – همکاری کارگران متشکل با کارگران عیر متشکل برای پیروز ضروری است
فصل هفتم – نقش اعتصاب توده ای در انقلاب
فصل هشتم – ضرورت اقدام متحد اتحادیه های کارگری در سوسیال دمکراسی

http://www.k-en.com/R/etesab/Fehrest.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)