◻افتتاح نمایشگاەھای عکاسی رسول خرم با عنوانهای: بچەھای سرزمین سبز، روستای مادریم و زندگی در مالمی در ھیلسینکی پایتخت فنلاند.

▪رسول خرم متولد شھرستان اشنویە در این نمایشگاھا جھت انتقال فرھنگ شرقی بە غربی ھا و آشنا نمودن اروپایی ھا با جاذبەھای گردشگری ایران و کردستان از زبان عکس و ھنر بھرە گرفتە وا از این طریق توانستە توجە علاقمندان بە فرھنگ و ھنر را بە تابلوھایش جلب کند.

▪لازم بە ذکر ھست بیشتر عکسھای موجود در گالرھای نامبردە مربوط بە شھرھای جنوب استان آذربایجانغربی می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)